B dhen Bhrag

Le Cadalach

Fhuair mi camara ùr an diugh ’s thog mi an dealbh seo nuair a bha mi a’ tighinn dhachaigh uair no dhà air ais. Bha an t-uisge ann aig an àm ’s mar sin chan eil an dealbh uabhasach math, ach tha fhios agam a-nis gu bheil an camara ag obrachadh…


San dealbh is urrainn dhuibh am B of the Bang fhaicinn. ‘S e deilbheadh mór a th’ann a tha na sheasamh aig an lann-cluiche far am bi Manchester City a’ cluich ball-coise. An toigh leibh e? Nam bheachdsa tha e gu math inntinneach agus is toigh leam e.


Tadhail air Facal no dhà bho Chadalach

Powered by WPeMatico

Le Carol

Uill, thoisich me seo air sgath ’s gun robh agam ri blog a chruthachadh gus am b’urrainn dhomh facal fhagail air blog chuideigin eile. Agus a-nis… tha blog agam. ‘S docha gun cuir mi stuth air. Rudeigin eile ann gus uine a chaitheamh…

Chan eil fhios agam carson a tha mi a’ sgriobhadh anns a’ Ghaidhlig, ach shaoil leam gum bheil cus bhlogaichean ’san t-saoghail ann am Beurla mar tha, agus tha fios nach eil blogaichean Gaidhlig gu leor ann. Mar sin dheth, ’se Gaidhlig a th’agam an seo. Cuideachd, cha chordadh e rium nan robh daoine eile nach b’aithne dhomh a’ leughadh mo bhlog. ‘San t-seadh seo, faodaidh mi a bhith cinnteach nach bi moran dhaoine ’ga leughadh. (Ach mura bheil mi airson gun leugh daoine e, carson a dheanainn blog ’sa chiad dol a-mach?? Deagh cheist!).


Tadhail air Am Blog

Powered by WPeMatico

Der Untergang

Le Tuathach

Chan eil fada bhon a chunnacas am film “Der Untergang” mu na laithean mu dheireadh aig Hitler. Tha Traudl Junge na sar eisimpleir air te a bha dall gus an deach i tro dhi-Nasachas agus gus am faca i clar-cuimhneachain do Shophie Scholl a rugadh air an aon bhliadhna rithe fhein. Chan ionnan linn Hitler agus linn Bhlair am Breatainn, ach tha samhlaidhean ann. Can an-drasta, nam biomaid a’ suidheachadh an fhilm ann am Breatainn an latha an-diugh, cha bhiodh na leanas fada cearr.
Adolf Hitler: Tony Blair
Eva Braun: Cherie Blair
Magda Goebbels: Hazel Blears
Albert Speer: Charles Clark
Heinrich Himmler: John Reid
Baldur von Schirach: David Milliband/Cameron

agus mar sin air aghaidh.

Chan eil na Labaraich Ura faisg a mhile air na Nasaich a thaobh an uilc ’s na h-ainghidheachd, ach tha iad air an aon chleas a dheanamh – partaidh a bha onaireach a ghoid airson an agenda aca fhein adhartachadh.

Gum mealadh na Labaraich Ura an naidheachd – tha iad air feallsanachd Margaret Thatcher agus Ronald Reagan a chumail a’ dol, agus an latha aca fada fada seachad.

‘S i a’ cheist, an robh na Labaraich mar a bha iad, mus do nochd Blair, cho falamh ’s brisg ’s nach robh dad annta a b’ fhiach a ghleidheil? Bha iomadach creutair durachdach a’ cumail taic ris na Labaraich tro na droch bhliadhnachan, ach de fhuair iad ach:

David Miliband
Ed Miliband
John Reid (manaidsear a’ bhanca, ’s e ri searmonachadh… a-rithist)
Alasdair Moireasdan (yes, sir!)
Hazel Blears
Tessa Jowell
Gordon Brown (bheil e fhathast ann?)
Harriet Harman

Tha an liosta ro fhada.

Oidhche mhath leibh – chan fhaigh sibh cadal samh agus Thatcherachd fhathast beo fallain.


Tadhail air Corra Smuain

Powered by WPeMatico

Oran no dha

Le Tuathach

Seo dha dhe na h-orain as fhearr leam fhin ged nach cordadh iad ris an t-seann fheadhainn as abhaist a bhith ag iathadh mun Mhod.

Nan ceadaicheadh an tide dhomh
Na-na-na-na-na-nan ciodaidh-cadaidh-ceadaicheadh an tide dhomh
‘S gun innsinn e do chach
Mior-a-mear-a-mar a mheall an saoghal mi
Le fini-faoineasan gun sta…

Siud mar chaidh an cal a dholaidh
Seo mar chaidh an cal a dholaidh
Siud mar chaidh an cal a dholaidh
Aig na bodaich a bha jolly
Siud mar chaidh an cal a dholaidh
Aig na bodaich Ghallda…

‘S fhearr leamsa a’ chiad oran air a ghabhail le Bonny Tyler air a’ chlar fhada aice “Siursach thursach” ach chan eil duine beo no marbh a b’ fhearr a ghabhadh an dara fear na Bobby Crush air a’ phiana bhinn aige.

De ur barail fhein?


Tadhail air Corra Smuain

Powered by WPeMatico