Costello

 • An Tuirc agus Canan na Cruinne
  by Costello on DiL, 5 Gibl 2010 at 10:13m

  ‘S ann amharasach a bha mi ‘smi deanamh mo slighe don Tuirc. Chan ann mu chultar an duthaich fhein ach mu nadur na fir. Gu ruige sin, cha robh eolas agam air Mic an Tuirc ach ann an da dhoigh. Bha mo charaid, Serhat, leis an robh mi a siubhail air bhith fuireach leam an Lunnainn fad am bliadhna ud agus se daoine gasda da rireabh a bh’ann. Thilleadh aireasan s’ann trobhn’ iomhaigh a bha am Bocsa Telebhisean a dearsadh nam shuilean am sam bith a bha sgioba ball-coise Breatannach mi-fhortunach gu leor thighinn an aird an aghaidh sgioba Turcach - agus gu h-araidh Galatasaray an Istanbul […]

 • Gurkhas
  by Costello on Dih, 1 Cèit 2009 at 3:41f

  An deidh miosan far nach fhaca sinn luchd Westminster anns na naidheachdan airson adhbhar sam bith nach robh ceangailte ri mi-onair, truailleachd no cuis-naire air choirigein tha cuid - 267 dhiubh co-dhiu - air sealltainn dhuinn gu bheil amanan ann far a bheil ceartas nas cudthromach dhaibh na ordughan sam bith a thig bhon Priomh-mhinistear agus na gillean-cuip (na "whips") aig a bheil coir na buill-parlamaid a riaghladh gus deanamh cinnteach nach teid iad an aghaidh am partaidh.Tha mar a bhios an Rioghachd Aonaichte a deiligeadh le na Gurkhas, na sar-shaighdearan a bhios sinn a tarraing a […]

 • Post Title
  by Costello on Dia, 27 Gibl 2006 at 7:49m

  Uill, tha fios againn a-nis gum bith an 'dream final' ann an Cupa na Roinn Eorpa am bliadhn' is. Chaidh Barca tre a raoir an aghaidh AC Milan agus chunnaic sinn Arsenal a fhaighean tre ( gu fortunach oir chluich iad sgriosail ) an aghaidh Villareal - an geam aig an robh coir agam a bhith. 'S toil leam Barca ach tha mi an dochas gun dean Arsenal a chuis mar an sgioba Breatannach ach tha aon phairt den sgioba aca a nas lag na a choir - an defence. Bha mi aig an geam mor ann an Lunnainn a Tuath air disathairne eadar Tottenham agus Arsenal agus ghabh mi beag iongnadh gun robh Arsenal air a' dhol […]

 • Abair 'ups and downs' ann an latha
  by Costello on DiC, 19 Gibl 2006 at 9:05f

  Uill, fhuair mi naidheachd mhath agus naidheachd dhona and diugh. An toiseach - chaidh faighneachd dhomh an robh mi airson a dhol dhan an Spainn an ath sheachdainn a choimhead an dara geam anns an semi-final aig Arsenal 'san Cupa Eorpach ; Miorbhaileach! Gu dearbh dheidhinn ann thuirt mi. Airson uair a thide no dha bha mi gle thoilichte, mar a bhiodh sibh a smaoineachadh, ach an uairsin 'sann a chuimhnich mi gun robh am passport agam air criochnachadh 'o chionn coir air mios...chan urrainn dhomh smaoineachadh air radh sam bith a bharrachd air "kick in the balls" airson mar a bha seo a […]

 • Post Title
  by Costello on DiD, 16 Gibl 2006 at 11:54f

  Ho-bhobh - Seo a' chiad post agam.