Aithisg bhliadhnail na Pàrlamaid air fhoillseachadh

Le Oifigear Gàidhlig

Dè rinn Pàrlamaid na h-Alba sa bhliadhna mu dheireadh? Cia mheud bile a chaidh aontachadh? Cia mheud ceist a chaidh a chur? Dè na cuspairean a chaidh a dheasbad? Faigh a-mach ann an Aithisg Bhliadhnail Pàrlamaid na h-Alba a chaidh fhoillseachadh an-diugh. Mar as àbhaist, tha an aithisg dà-chànanach ann an Gàidhlig agus Beurla. Gheibhear … Leugh an corr de Aithisg bhliadhnail na Pàrlamaid air fhoillseachadh

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Gaelic word of the week blog – Archaeology – Àrc-eòlas #gaelic

Le Oifigear Gàidhlig

The 17th of July to 1st August is the festival of British Archaeology so today we’re going to look at archaeology and it’s connection to the Scottish Parliament – Pàrlamaid na h-Alba. The Gaelic for archaeology is arc-eòlas. The word in eòlas arc-èolas means “knowledge” and can also be found in the name of many … Leugh an corr de Gaelic word of the week blog – Archaeology – Àrc-eòlas #gaelic

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Prìomhachasan nan Comataidhean – co-chomhairle

Le Oifigear Gàidhlig

Chaidh na comataidhean aig Pàrlamaid na h-Alba a stèidheachadh bho chionn ghoirid – ach dè an obair a bhios aca? Faodaidh tu fhein buaidh a thoirt air sin! Tha na comataidhean air co-chomhairle a thòiseachadh mu na prìomhachasan a bu chòir a bhith aig na Comataidhean rè an t-seisein seo den Phàrlamaid. ‘S e co-chomhairle … Leugh an corr de Prìomhachasan nan Comataidhean – co-chomhairle

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Carson a tha dà bhòt ann? Bhidio ùr mun taghadh

Le Oifigear Gàidhlig

Carson a tha dà bhòt ann an taghadh Pàrlamaid na h-Alba? Faigh a-mach leis a’ bhidio ùr againn sa Ghàidhlig! Alasdair MacCaluim Oifigear Leasachaidh Gàidhlig alasdair.maccaluim@scottish.parliament.uk

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

‘S fhada bhon uairsin! #PDConf, Là Twitter #Gàidhlig, agus Gàidhlig ann an Iapan!

Le Unknown

Cha do sgrìobh mi blog an seo airson greis, ach bha mi a’ sgrìobhadh airson blogaichean eile.

Sgrìobh mi am pìos seo airson Pàrlamaid na h-Alba mu dheidhinn an tadhail agam gu Sruighlea airson #PDConf, agus thòisich mi obair air blogaichean ùr aig Social Media Alba.

An seachdain sa chaidh, chur mi air bhog Là Twitter – latha sonraichte airson a h-uile duine aig a bheil ùidh ann an Gàidhlig a cruinneachdadh fon taga hais #Gàighlig le dùil agus dòchas bum bi #Gàidhlig a’ treandadh air a’ chiad latha dhen Òg-mhìos. Seo an sgeulachd chun an latha an-diugh air Storify.

Agus an-diugh, bha mi toilichte a leughadh gun d’rinn neach-leantainn am blog seo blog aige-fhèin o chionn an Dàmhair 2011! Cha robh fios agam mun dheidhinn roimhe seo – ach taing do Jayne NicLeòid cò sgrìobhadh post air Facebook an-diugh. A rèir Blogger, tha Tacaesi à Tòcèo ann an Iapan agus tha esan na phiòbair agus sgrìobhadair ag ionnsachadh Gàidhlig. Tha e a’ sgrìobhadh air cuispearan Iapanach sa Ghàidhlig. Seo am blog aige: http://gaelic-japan.blogspot.co.uk/ Tha e fìor mhath is fiosraichail!
Chunnaic mi seo air blog eile aige:

Tadhail air SeumasUallas

Powered by WPeMatico