Co-chomhairle air Com-pàirteachadh Poblach – tog do ghuth!

Le Oifigear Gàidhlig

Tha Pàrlamaid na h-Alba a’ cumail co-chomhairle air-loidhne an-dràsta mu chom-pàirteachadh coimhearsnachd. A bheil thu airson cumadh a thoirt air Pàrlamaid na h-Alba agus mar a dh’obraicheas i le muinntir na h-Alba anns an àm ri teachd? Faodaidh tu seo a dhèanamh le bhith a’ gabhail pàirt ann an deasbad air-loidhne mu chom-pàirteachadh ann am … Leugh an corr de Co-chomhairle air Com-pàirteachadh Poblach – tog do ghuth!

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Bile Sgoiltean (Foghlam Còmhnaidh a-muigh) – Aithisg na co-chomhairle

Le Oifigear Gàidhlig

Às dèidh co-chomhairle, tha Liz Nic a’ Ghobhainn BPA air am moladh deireannach aice airson Bile Buill a chur a-steach gus dèanamh cinnteach gum bi cothrom aig òigridh air foghlam a-muigh: Bile Sgoiltean (Foghlam Còmhnaidh a-muigh) (Alba): Moladh airson Bile gus dèanamh cinnteach gum faigh daoine òga, gu sònraichte sa chiad cheithir bliadhna den àrd-sgoil, … Leugh an corr de Bile Sgoiltean (Foghlam Còmhnaidh a-muigh) – Aithisg na co-chomhairle

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Comataidh Phàrlamaideach ann an Uibhist

Le Oifigear Gàidhlig

Tha Comataidh Ceartas Sòisealta agus Tèarainiteachd Shòisealta Pàrlamaid na h-Alba air turas rannsachaidh ann an Uibhist an-diugh is a-màireach. Tha seo mar phàirt den rannsachadh aca air obair phàrantan agus bochdainn chloinne. Faodaidh tu turas na Comataidh a’ leantainn air Twitter air cunntas na Comataidh @SP_SJSS, @ParlAlba agus air @Engage_SP – sgioba com-pàirteachaidh na Pàrlamaid. … Leugh an corr de Comataidh Phàrlamaideach ann an Uibhist

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Fios naidheachd: Buidhne-riochdachaidh Pàrlamaid na h-Alba a’ neartachadh cheanglaichean leis a’ Chomhairle Nòrdaich

Le Oifigear Gàidhlig

Tha Pàrlamaid na h-Alba a’ frithealadh a’ Chomhairle Nòrdaich airson a’ chiad turas. Stiùiridh an t-Oifigear-riaghlaidh Alison Johnstone buidheann-riochdachaidh de thriùir bhall gu Helsinki an t-seachdain seo (1 gu 4 Samhain). Tha am frithealadh mar phàirt de ghluasad cur ri ceanglaichean is co-obrachadh eadar Pàrlamaid na h-Alba agus reachdaireachdan eile.  A’ cur fàilte air a’ … Leugh an corr de Fios naidheachd: Buidhne-riochdachaidh Pàrlamaid na h-Alba a’ neartachadh cheanglaichean leis a’ Chomhairle Nòrdaich

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Fios naidheachd: Ceistean bunaiteach mu bhuaidh Brexit air sgaoileadh-cumhachd 

Le Oifigear Gàidhlig

Tha ceistean bunaiteach ann air an fheumar aghaidh a chur air mar a bhios sgaoileadh-cumhachd ag obair an taobh a-muigh an AE. Tha an rabhadh seo a’ tighinn bho aithisg ùr le Comataidh Bun-reachd, Eòrpa, Chùisean A-muigh agus Cultair aig Taigh an Ròid. Anns an aithisg aice, tha a’ Chomataidh a’ cur cuideam air diofaran … Leugh an corr de Fios naidheachd: Ceistean bunaiteach mu bhuaidh Brexit air sgaoileadh-cumhachd 

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Ceithir Bliadhna Deug

Le Oifigear Gàidhlig

Tha an t-oifigear foghlam againn le Gàidhlig Mairead NicEacharna gu bhith a’ leigeil dhi a dreuchd a dh’aithghearr. San artaigil seo, tha i a’ coimhead air cuid de na h-àiteachan a chunnaic i tron obair aice. Ma tha Gàidhlig agad agus tu airson a bhith nad oifigear foghlaim còmhla ruinn, faic am fiosrachadh seo. Às … Leugh an corr de Ceithir Bliadhna Deug

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Cànan Soidhnidh Bhreatainn ann an Alba

Le Oifigear Gàidhlig

Tha fios againn uile gur e Seachdain na Gàidhlig – ach an robh fios agad gur e Seachdain Cànain Soidhnidh a th’ ann an t-seachdain seo? Seo tionndadh Gàidhlig de bhloga a rinn ar co-obraichean ann an SPICe – Ionad Fiosraichidh na Pàrlamaid. Tar-shealladh Thathar a’ meas gu bheil 151,000 neach san RA a’ cleachdadh … Leugh an corr de Cànan Soidhnidh Bhreatainn ann an Alba

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Gaelic Word of the Week – Census #cleachdi #gàidlhig

Le Oifigear Gàidhlig

Each week we publish the text of our Gaelic Word of the Week podcast here with added facts, figures and photos for Gaelic learners who want to learn a little about the language and about the Scottish Parliament – Pàrlamaid na h-Alba. This week our word is Census – Cunntas sluaigh. You may recently have received … Leugh an corr de Gaelic Word of the Week – Census #cleachdi #gàidlhig

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Fios naidheachd: BPA a’ nochdadh plana-gnìomha airson ath-leasachaidhean èiginneach thar Roinn a’ Cheartais #gàidhlig

Le Oifigear Gàidhlig

Ann an aithisg ùr a chaidh fhoillseachadh an-diugh, tha Comataidh Ceartas Eucorach Pàrlamaid na h-Alba ag innse cuid de na h-atharrachaidhean geàrr-ùine agus fad-ùine a tha iad airson gun tèid a dhèanamh ann an roinn ceartas na h-Alba.Às dèidh sreath de dh’èisteachdan air cùisean ceartais a’ gabhail a-steach: – buaidh COVID air an roinn,– cùirtean,– … Leugh an corr de Fios naidheachd: BPA a’ nochdadh plana-gnìomha airson ath-leasachaidhean èiginneach thar Roinn a’ Cheartais #gàidhlig

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Aithisg bhliadhnail na Pàrlamaid air fhoillseachadh

Le Oifigear Gàidhlig

Dè rinn Pàrlamaid na h-Alba sa bhliadhna mu dheireadh? Cia mheud bile a chaidh aontachadh? Cia mheud ceist a chaidh a chur? Dè na cuspairean a chaidh a dheasbad? Faigh a-mach ann an Aithisg Bhliadhnail Pàrlamaid na h-Alba a chaidh fhoillseachadh an-diugh. Mar as àbhaist, tha an aithisg dà-chànanach ann an Gàidhlig agus Beurla. Gheibhear … Leugh an corr de Aithisg bhliadhnail na Pàrlamaid air fhoillseachadh

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico