gaelblog

 • Tha flat ùr agam!!!!
  by Eli on Dih, 22 Lùna 2008 at 1:57f

  WHOOO HOOO!!!!!! Tha flat ùr agam! Agus beatha ùr agam cuideachd.Tha e snog! Tha e dha rùm ann agus "balcony".Bha mo bhean agus mise a' sgar agus bidh sinn faigh "disolution". Bha sinn lànan airon 14 bliadhnachan a' dh'aois, agus phosda sinn airson dha bliadhna a' dh'aois.Bha mi a' leòinte, ach a-nis,tha mi a'leigheas. Fàilidh!

 • Tha tidsear ùr againn-whooo hooo!
  by Eli on Dih, 28 Màrt 2008 at 11:20f

  Uill, tha tidsear ùr againn agus tha i glè gasda! Bidh i a' teagasg àraich aig a Sgoil Ghàidhlig Glaschu. An-raoir... bhruidhinn sinn mu sinn fhèin a' fàs eòlach air a chéile. Tha mi an dòchas gum bi mi ionnsaich mòran.... falbh a ionnsachadh :0)

 • 'S e neach-leanmhainn Dùn Dèagh Aonaichte a th'annam
  by Eli on DiD, 23 Màrt 2008 at 3:22f

  Uill, bha an seachdainn seo chaidh gle thrang!'S e neach-leanmhainn Dùn Dèagh Aonaichte a th'annam. Air an adhbhar seo .... mo dhulleag orainds agus dubh.Bha sinn slaidte le Rangers Didòmhnaich ann an cupa deireannach... bha mi brònach Diluain aig an ofis. Bha iad fortanach!!Agus an uairsin ... chaidh mi dhan Obar Dheathain. Dh'fhaighnich "Doonies Farm" mi gu tog làrach-lìn airson còmhrag aig

 • 's mithich a bhith bogadh nan gad!
  by Eli on DiD, 3 Gearr 2008 at 4:27f

  Uill...chlàraich mi airson an réis 10k a-rithist. Ruith mi an-uiridh airson a' chiad uine (first time) agus ruith mi ann aon uair fichead mionaidan... 'S e boireannach beag a th'annam... casan beag!!! (agus reamhar agus leisg)Am bliadhna, tha mi ag iarraidh ruith e ann aon uair deich mionaidan.Thòisich mi trèanadh an seachdainn seo chaidh.Bidh sibh beò an dòchas!

 • Julie Fowlis Consairt
  by Eli on DiD, 20 Faoi 2008 at 11:32f

  Ò dhiol! ‘S e consairt uabhasach math a bh’ ann. Bha taic còmhlan glè mhath cuideachd. Bha Chris Woods a’ còmhlan taic. ‘S e Sasannach a bh’ ann agus bha e coltach ri Ralph McTell (ish).Bha tha cion aodaich aig Julie, bha sgiort beag agus “squeezebox” air cathair! Cha robh math.Sheinn i an t-òrain luath agus bha an treud air a togail cho mór leis na bha a' tachairt.Choimhead mi Martin O’Neil, a

 • Julie Fowlis
  by Eli on DiD, 20 Faoi 2008 at 12:00f

  Tha mi a' dol gu consairt a-nochd... Julie Fowlis aig a ABC ann an Glaschu!'S e consairt Celtic Connections a th' ann agus tha togail agam ri consairt agus bi mi còmhla ri Vanessa agus chan eil gàidhlig aige.Bidh mi sgrìobhadh mu a dhéidhinn a-màireach!

 • bliadhna ùr
  by Eli on DiS, 29 Dùbh 2007 at 11:55f

  Bha nollaig grod agam! Chaidh sinn an taigh-biadh agus bha e uabhasach dona!! Innsidh mi an corr dhut ás a dhéidh seo Tha sinn a doll dhan Dun Dèagh airson bliadhna ùr, tha sinn air chéilidh air pàrantan Vanessa. Bidh sinn air falbh airson seachdainn. Fuirichidh sinn aig pàrantan Vanessa agus chi Oidhche na Bliadhna

 • Dè tha thu à deanamh air Nollaig?
  by Eli on DiM, 18 Dùbh 2007 at 9:58f

  Am bliadhna seo bidh mo bhean 's fhein a' cèilidh air mo phiuthar sa mhadainn agus an uairsin thèid sinn dhan taigh-bhìdh.Càite a bheil sinn a' dol?Tèid sinn dhan "The church on the hill",taigh-bìdh ùr anns am Battlefield agus bidh mi gabh staoig air dìnnear.Tha togail agam ris. Chan fhada gus am bi an Nollaig againn.

 • Deacon Blue
  by Eli on Dia, 15 Samh 2007 at 1:36f

  Tha mi a' dol consairt Deacon Blue an oidche! Bi e ann Dun Dèagh.Bi mi sgrìobhaidh mu dhéidhinn nuair a thig mi dhachaigh.

 • Dà gu a h-aon!!
  by Eli on DiC, 31 Dàmh 2007 at 8:24f

  Tha Dùn Dèagh Aonaichte dh'fhairlich air Ranger Disathairne 2 -1 agus bha aig an geam le mo bhrammar.Bha an dragh agaibh mu agam airson gun robh sinn a’ smoineachadh gum bi ruaig sinn ach cha ruaig!!Bha a’ chiad tadhal sgòr le Lee Wilkie agus bheuc an t-sluagh. Bha an dàrna tadhal sgòr le rangers... breab peannais! Ach an uairson fhuair sinn breab peannais cuideachd agus bha sinn sgòr!

 • Seachd
  by Eli on DiD, 7 Dàmh 2007 at 6:58f

  Chaidh mi a' choimhead Seachd aig an taigh-dhealbh ann an Glaschu còmhla ri mo charaid Andy.Cha robh daoine móran ann. Mu thimcheall 25! Ach bu mhór a chòrd e rium. 'Se sgeulachd math a th'ann an Seachd.'Se sealladh an àighaidhean àlainn a th'ann.

 • Thoir taic ri Seachd: The Inaccessible Pinnacle
  by Eli on DiC, 3 Dàmh 2007 at 11:41m

  Simon Miller, the Director of “Seachd: The Inaccessible Pinnacle” has asked for the following message to be forwarded: As you may have read BAFTA (The UK’s film academy) has failed to put forward any non-English language films for the Best Foreign Language Film category at next year’s Oscars - which includes Seachd. THERE IS SOMETHING YOU CAN DO TO HELP, PARTICULARLY THOSE OF YOU FROM OUTSIDE

 • Clasaichean Gàidhlig - oidhche Mhàrt
  by Eli on DiM, 2 Dàmh 2007 at 10:30f

  Tha teadsar ur againn aig an clas gàidhlig oidhche Mhàrt.Tha e cho coltach ri a David Tennant/Dr Who ge b' esan a bhiodh ann.Ach tha mi an ìre mhath cinnteach gun robh choisich e a-mach ás T.A.R.D.I.S.deasaigh 9/10/07Bha teadsar ur againn a-rithist. Tha Steve an t-ainm a tha air agus chan eil e cho coltach ri David Tennant agus 's e Cuimreach a th'ann. Uill.... Cuimreach/ Còrnach/ Manannach ....

 • Buidheann ùr air Bebo
  by Eli on DiD, 30 Sult 2007 at 9:51m

  Tha buidheann ùr againn air Bebo.‘S e na Gay Gaels a th’ ann.Tha mi leasbach agus tha mi ag iarraidh a' coinneachad ri co-sheòrsach/nur leasbach eile.

 • Co-là pòsdaidh
  by Eli on Dih, 14 Sult 2007 at 8:04f

  Bha e mo co-là pòsdaidh an t-seachdainn seo chaidh. Phòsda (civil partnership) sinn air 8mh an t-Sultain 2006 ach dh'fhuirich mi còmhla ri Vanessa car bliadhnachan 13. Dh'iarraidh sinn theid a-mach taigh-biadh bha mi ag obair :(Dh'ullaich i biadh airson nuair thainig mi dachaidh agus dh'òl sinn champagne.

 • Chaidh mi gu Sabhal Mór Ostaig ann an Lùnasdal agus chòrd e rium.
  by Eli on DiD, 19 Lùna 2007 at 10:52m

  *Tapadh leibh Fred airson dealbh*Chaidh mi gu Sabhal Mór Ostaig ann an Lùnasdal agus bu mhór a chòrd e rium.<?xml:namespace prefix = o />Bha tidsear Muriel Fisher a Tuscon agus Sgitheanach. ‘S e tidsear math a th’innte agus dh’ ionnsaich mi gu lore.Tha caraidean aice nach cuidich le ag ionnsachadh.Seo Lachie Mór, Lachie beag, Ruaraidh Ruadh, Pepita, Doughal, Oinnseach, Archie, Fearchar,

 • Co-latha breith sona dhut!
  by Eli on DiL, 30 Iuch 2007 at 10:01m

  Tha mi trìthead 's a trì bliadhna dh'aois an-diugh!Bi an aois a' laighe air mi a-nis.Bha hóro-gheallaidh againn agus ghabh sinn biadh ann an taigh-biadh Eadailteach ann an Shawlands.Seo sgonn làidir de mo chàirdean agus mo teaghlach.Mo chàirdean Drew,Dawn, mo phiuthar, Leighanne, mo chàraid Andy.Tha bean Andy, Diane. M' athair, mo chàraid Sybil agus mo bhràthair, Aren agus mise.

 • Saor-làithean ann an Dun Dèagh
  by Eli on DiC, 18 Iuch 2007 at 1:50f

  Bi mi a' doll gu Dun Dèagh a-rithist Diciadaoin agus bi mi a bhith a' fuireach le pàrantan Vanessa.Tha iad a' fuireach aig cois nam beanntan Sidlaw agus gach latha a chì mi nuair dùisgeadh mi sa mhadainn.Gabheadh mi baidhsaigal... 's mithich a bhith bogadh nan gad! no nam beanntan...

 • Tha mi a' dol Sabhal Mòr Ostaig
  by Eli on Dih, 29 Ògmh 2007 at 12:29f

  Tha mi a' dol Sabhal Mòr Ostaig an Lùnasdal ag ionnsachadh Cùrsaichean Goirid 3. Tha togail agam ri dol, ged tha mi a' gabhail eagail mu dheidhinn e. Cha do céilidh mi An Eilean Sgiathanach roimhe. Tha togail agam ri céilidh air an eilean agus coimheadaich nam beanntan agus dealbh-tìre. Innsidh mi an corr dhut mu dheidhinn nuai a thig mi dachaigh.

 • Latha Gàidhlig ann an Arainn
  by Eli on DiD, 24 Ògmh 2007 at 7:47f

  Bidh Latha Gàidhlig ann an Arainn air a' choigeamh latha air deug t-Sultain (15 an t-Sultain). Tha an latha an asgaidh agus tha na bileagan aig Annette Biggar deiseil. Fon 01294 833173.Chaidh mi an Latha Gàidhlig aig Irvine agus bha e glé mhath!!!!!