Deò-grèine

 • Blogaichean poileatagach sa Chuimrigh
  by Gath Clag on DiC, 20 Ògmh 2007 at 6:27f

  http://www.alanindyfed.blogspot.com/ http://british-nats-watch.blogspot.com/http://www.blogiadur.com/hafan/

 • Foghnaidh na dh'fhoghnas!
  by Gath Clag on DiL, 12 Màrt 2007 at 12:16f

  Mo chreach sa thainig! Yeuch!

 • Naire mor na h-Alba: 1707-2007
  by Gath Clag on DiM, 16 Faoi 2007 at 6:33f

  De tha an naire as motha air an duthaich seo an diugh? Uill, tha taghadh farsaing ann - eucoir, cogadh ann an Iorac is Afghanistan, brùidealachd (den gach seorsa), /sectarianism/, truailleadh, cealgaireachd poileatagach... neo eadhon an telebhisean againne?Nam bheachdsa, tha naire mor aig na h-Albannaich, ged nach eil iad uile ga mhothachadh. Sin an "Aonadh", eadar Alba agus Sasainn (san fhirinn, chan e direach na h-Albannaich agus Sasannaich, ach na Cuimrich, cuid de na h-Eireannaich, agus Cornaich cuideach).Ann an Alba, tha muinntir bochd, neo-fhallain gun foghlam math againne, agus tha […]

 • Death and taxis
  by Gath Clag on DiL, 13 Màrt 2006 at 3:52f

  Is cinnteach nach eil rud sam bith eile cinnteach ach bas fhein, agus tacsaidhean.Aidh, tacsaidhean cosgail, mar na tacsaidhean a chur an Toraidh Daibhidh MacGill'Eididh a-mach. Uill, tha Comhairle Dhun Eideann (neo "Edinbvrgh Council" - tha "v" ann!) a' dol air an aon rathad a-reir an Evening News: "The figures show seven senior councillors [Labaraich], including council leader Donald Anderson, made a total of 488 trips at a cost to the taxpayer of more than £3500 over a year from November 2004 to October last year...The cost to the taxpayer of Cllr Anderson's trips was close to £1500 for […]

 • An aon ainm, aite eile
  by Gath Clag on DiL, 23 Faoi 2006 at 7:15f

  Uill, nise, cait a bheil na h-aiteachan seo? Bidh thu eolach air na h-ainmean co-dhiu.Dun Eideann, An t-Oban, Sruighlea, Beinn Laomainn 0

 • Tha mi air ais
  by Gath Clag on DiS, 14 Faoi 2006 at 6:41f

  Tha mi air ais, agus chan eil iteagan nam bhonaid. Neo an e seorsa nid a th'air? Sgriobhaidh mi rudeigin feumail a dh'aithghearr.

 • Na Saor-Laithean
  by Gath Clag on DiS, 10 Dùbh 2005 at 7:53f

  Tha mi a' gabhail fois airson ùine bheag. Aig an am seo, fagaidh mi Satan, gabhaibh mo leisgeul, Santa agus na buthan aige ris an telebhisean agus clann. Aidh, se Scrooge (Sgrùid neo sgruit?) neo Grinch a th'annam. Agus bidh mi nam chadal ann an toll beag dubh, mar seorsa mathan neo web designerTillidh mi ann an Fhaoilteach, leis mo sgriobhaidhean eirmseach, agus Gaidhlig sgoinneil (-not!).Co-dhiu, molaidh mi da iomairtean airidh dhuibh, seo iad:St Andrew's Day petition - the teaching of Scottish cultureRaised by: Dr Donald Smith, on behalf of Literature Forum for Scotland on 30 November […]

 • Feileadh-dha?
  by Gath Clag on Dia, 8 Dùbh 2005 at 6:06f

  Feileadh-dha no grain-cinnidh?Trioplaid mor ann am Missouri beag... http://heritage.scotsman.com/traditions.cfm?id=2355512005"Unintentionally, Nate has become even more recognisable in recent weeks. He attended the school's "Silver Arrow" dance in November dressed in a red kilt, the colours of his family clan. Once photos of Nate and his girlfriend were taken to mark the special occasion, the young man was told [by the headmaster] he couldn't join his fellow students inside because the kilt would cause a distraction."Smaoinich mi gun robh an stuth seo a' tachairt direach ann an Alba. Uill, […]

 • Na h-Albannaich aig Agincourt
  by Gath Clag on Dih, 11 Samh 2005 at 2:37m

  Uill, chuala sinn facal no dha air Trafalgar air telebhisean Breatannach o chionn goirid, ach de mu dheidhinn Agincourt?Eil fios agad gun robh feachd Albannach aig Agincourt? Neo feachd Cuimreach air gach taobh? The Battle of Verneuil http://www.adhb30.dsl.pipex.com/100war26.htmFrench memorial to Welsh Prince (Chuir Albannach am flath seo gu bas). http://news.bbc.co.uk/1/hi/wales/mid/3147267.stm

 • Blog blog blog blog
  by Gath Clag on DiC, 26 Dàmh 2005 at 5:25f

  Tha na blogaichean Gaidhlig a' fas mar amoebaeSeo far a bhios iad uile (am fear sgoinneil seo, na mheasg) http://www.bloglines.com/public/Liosta

 • Blog grot!
  by Gath Clag on DiL, 24 Dàmh 2005 at 2:24f

  Obh obh! Tha mo shuilean goirt!http://smellyboys.blogspot.com/

 • Cuimhneachan Trafalgar
  by Gath Clag on Dih, 21 Dàmh 2005 at 10:59m

  (An t-Ard-mharaiche Macaroni Mac a' Pheanguin on na h-Eileanan Fàclannach a' sgrùdadh na trùpan.)Trafalgar. Agincourt. Colditz. Rourke's Drift. Stiophan MacShuibhne air a' mhotar-baidhg aige. Sin na rudan a rinn na Breatannaich fhèin.Nach eil àrd-inntinn oirnn uile? Neo a bheil sgeulachd caran eadar-dhealaichte ann?Cò tha bruidhinn air press gangs? As aonais na press gangs, cha bhitheadh cabhlach mor aig MacNèill. Chaidh na press gangs air feadh na dùthcha, chun baile mor Sruighlea, agus àiteachan nach robh faisg air a' chuan mhòr idir. Sna luing dorcha, salach aig MacNèill, […]

 • Bha sinn ceart!
  by Gath Clag on DiL, 17 Dàmh 2005 at 6:57f

  Uill, mar a thubhairt fir ann an Alba, tha a' Bheeb gan leigeil seachad. Cha robh iad measail air "6 na h-Alba" ("Scottish Six"), agus ged a tha sin fior gur e mionchuid a tha annainn... cha robh feum air. Ann an RA, tha na h-Albannaich aig 10%, ach air am Beeb, tha na programman Albannach a rinn iad nas lugha na 2%. Chan eil dad cearr air sin ann an Lunnain no Caerdydd, ach tha sin gu math cearr ann an Alba fhein!http://www.sundayherald.com/52287A six-month study into the BBC showed 34% of all news focused on England while just 2% was dedicated to Scotland."The research was carried out by Dr […]

 • CosmoNOT no Big Issue?
  by Gath Clag on Dia, 13 Dàmh 2005 at 9:22f

  Tha e eibhinn, agus tha e anns a' Ghaidhlig. Ach chan eil stuth gu leor mu program-fànais Sobhietach ann.'S mor am beud! Bha mi'n dochas gun do leugh mi mu dheidhinn Laika (taobh-chli - nach snog i?) agus Gherman Titov (se sin a cheud duine a rinn diobhairt ann am fànais) neo Sergei Korelev. Co-dhiu, bha drama inntinneach mun deidhinn air BBC2 o chionn goirid. Agus Werner von Braun.Tha stuth ann an CosmoNOT air samobhar. Coire Sobhietach.Is toigh leamsa Ann an Siorrachd Lannraig le Camara (bha mi fhein anns a' Bhigots' Bar, an ArdRuigh) agus Croitearan Pìosail ('s toil leam an artagail, […]

 • Ar Cànan 'S ar Càmhal
  by Gath Clag on DiL, 10 Dàmh 2005 at 4:02f

  De ni mi ma chaill mi mo chàmhal?Tha cus blogaichean Gaidhlig air loidhne a-nis, ach chan fhaca mi fear sam bith sa bhios a' bruidhinn mu dheidhinn ar càmhalan còir.Co-dhiu, gun dail is gun eagal (is gun naire), seo a' chiad pios Gaidhlig mu dheidhinn an species boidheach seo.Càmhalan sa Ghearmailteis:http://kamelopedia.mormo.org/index.php/BushAgus sa chanan eile sin:http://tinyurl.com/7ulaqDeò-ghrèine: airson càmhalan air feadh na dùthcha

 • Cùis Nàire no Fìre-Faire?
  by Gath Clag on DiD, 9 Dàmh 2005 at 3:49f

  ‘S iomadh là a bha mi glaicte air a’ bus. Bha an trafaig a’ dol mar turtur agus chan eil càil ri dhéanamh ach a bhith nad fheitheamh. Is feitheamh.‘Carson nach draibheadh tu?’ arsa caraid rium.‘Uill,’ freagraidh mi, ‘Am bu choir? Cha chrèid mi.’Chan eil eiseimpleirean math ri fhaicinn ann am Breatann no Aimearaga nas mò, ach se sin far a bhios comhairlean Albannach mar Dùn Éideann a’ dol, nuair a tha na h-’experts’ aca a’ lorg plana trafaig. Carson nach cur iad sùil air Roinn Eòrpa? Ann a shiud, ruith seirbheisean sgoinneil gach là. Tramaichean, busaichean […]

 • Blog eile Albannach
  by Gath Clag on DiM, 23 Lùna 2005 at 5:09f

  Blog connspaideach, inntinneach, agus "Okay, look, it's a rant" (sin a thuirt e!) - obh obh!http://kennysheerin.blogspot.com/

 • Aig Feis Dhun Eideann
  by Gath Clag on DiM, 23 Lùna 2005 at 4:49f

  Feis, feis agus feis a-rithist*Tha e math ann an doigh, ach nach eil e gu math trang? Bha mi anns a' Ghrassmarket air Di-Sathairne, agus bha e cho claustrophobic. Uill, co-dhiu, chaidh mi gu Clockwork Orange agus Don Quixote, agus clarachadh-phrogram Gaidhlig (Comadaidh Oir). Bha CO & DQ cho fringey sa ghabhas, ach chord iad rium. Comadaidh Oir? Sin sgeul eile. Bha sketch no dha eibhinn, ach fairichidh mi gun robh an comadaidh caran sean-fhasanta, gu h-araid nuair a chi thu comadaidh aig Feis Dhun Eideann fhein.* Feis mar sin - fèis, cha robh mi a' bruidhinn air sex idir. 😉

 • G(r)8
  by Gath Clag on DiM, 5 Iuch 2005 at 6:49f

  O mo chreach sa thainig! Laithean neonach gu dearbh... bha mi ann an Dun Eideann is Glaschu san seachdainn seo. Tha poileas gu leor ann, agus choppers a' tuairnealach mun cuairt mar seorsa phlaigh Bioballach!

 • A-reir an leabhar agamsa...
  by Gath Clag on Dih, 11 Màrt 2005 at 9:41f

  Ma tha sibh eolach air 'Wikipedia' agus 's toil leibh fealla-dha no dha neonach, cuiribh suil airhttp://www.uncyclopedia.org/uncyclopedia/index.php?title=Main_Page