An Gaidheal Iùdhach

 • Tha AGI Duinte A-Nis: Facal Mìneachadh
  by Anonymous on DiS, 11 Màrt 2006 at 11:01m

  Chan eil mi a' sgriobhadh an-seo o chionn fhada, oir tha mi ag iarraidh tuilleadh Gàidhlig ionnsachadh comhla ri duine "beo."Mar sin, rinn mi clas Gàidhlig ann am Portland -- "Baile nam Ròs" -- agus tha e a' dol air adhart gu math. Tuilleadh, tha mi a' feuchdainn tuilleadh leabhreachan Gàidhlig a' leughagh aig an ìre meadhanach, an àite rudan ro duillich dhomh mar is abhaist dhomh! :)Bha e dìreach sgoinneil a bhith a' sgriobhadh air am blog sin agus bidh mi air ais uairegin. Agus, bidh mi a' leughadh stuth air Tìr Nam Blog bho am gu am.Tapadh leibh airson a’ […]

 • Saen
  by Anonymous on DiS, 28 Faoi 2006 at 8:32m

  Dè tha sin – Saen (Zen)?Bha Saen “sgoil” Budaism ann an Sìona mu na linntean meadhanach, mu 700-1100. Thànig Saen gu Sìona bho Na h-Innseachan le Bodhidharma, manach Innseannach fionnsgeulach. Theagaisg Bodhidharma dòigh meòmhrachadh glè simplidh is dhomhainn. Tha an meòmhrachadh aig Bodhidharma agus an prìomh-athairan Saen as deidh Bodhidharma (a’ chiad prìomh-athair), mar Hui-Neng (an siathamh prìomh-athair), dòigh co-chruinnich na h-inntinn, agus mu dheireadh, dòigh rach thairis air agus mar sin a’ cur crìoch na h-uile fulangas is mealladh san leth a-staigh sinn […]

 • Leisg
  by Anonymous on DiM, 24 Faoi 2006 at 5:56m

  Tha mi airson a bhith a’ sgriobhadh rudegin, ged a tha sin ach a bhith a’ cuimhneachadh ciamar a’ sgriobhadh s’a Ghàidhlig as deidh faisg air mìos gu lèir sàmhach. Tha iomadh smaointinn agam airson cuspairean ùra. Tòrr cuspairean, ach rud beag Gàidhlig! Co-dhiu, tha am saoghail cho innteannach an drasda, gu sònraichte ann an Iosrael. Agus tha mòran bàrdachd a bhith a’ sgriobhadh cuideachd. Tha mise a dèanamh cus rudan! (a bheil sin deagh Gàidhlig, "cus rudan"??)

 • Luimneachan
  by Anonymous on Dih, 23 Dùbh 2005 at 11:11m

  Chaidh Ameareaga ‘null do’n IaracBha sinn ‘ gealltainn a’ toirt dhaibhsan sgailcBha an gnothaichean doirbhna mheas sinn gu dearbhIs a-nis saoilidh sinn, “let’s go back!”Bheil cuimhn’ agaibh Bill an ceann-suidhe?Bha còrdadh ris ‘huile baintighearnaBha aon e a’ miannachadh‘s thug i dha beannachadhAch cha robh e mu dheireadh glè bhuidhe!Tha mise an Gaidheal IùdhachMar as tric’ chan eil mise cho sàmhachTha mi ’ glagais is glagainaig àirde mo chlaiginnis dùisg mi ‘n iomlan na coimhearsnachd!

 • Haiacu
  by Anonymous on DiM, 20 Dùbh 2005 at 5:27f

  GraisgMac Inbhir NarainnTha am bardachd agadsaUabhasach mathMonaNighean neonach againnTha thusa nad boireannachLaghach gu dearbhTearlach"Chuch" mo charaidA bheil an t-aimsir an siudFuar gu leor dhutsa?CadalachGed a tha thusaNa chadal ' huile latha, thaDeagh Gaidhlig agad

 • Lios Seapanach
  by Anonymous on DiD, 18 Dùbh 2005 at 11:47m

  Chan eil rudeigin glè innteannach agam ag ràdh an-diugh. Chan aithne mi cadal a-nis, agus shaoil mi gum biodh sin math a bhith a’ sgriobhadh beagan an-seo. Tha mi ro leisg is sgith an-drasda fhèin a bhith a’ lorg ann leabhraichean agam—co dhiu, tha mi a’ deanamh tòrr mearachdan air cho lorg mi ann an leabhraichean!O chionn ghoirid tha mo phàrantan aig an taigh agam. Tha iad a fuirich faisg air Uaisionton, DC agus bi iad an-seo airson seachdain. Bha i uabhasach fuar an-seo fad an seachdain, ach ann an Oireagan ma tha i fuar, tha sin a’ ciallachadh gum bi an aimsir soilleir, […]

 • Storaidh na Crìoch Canada - II
  by Anonymous on DiD, 4 Dùbh 2005 at 5:44f

  Uill, seachdain, mìos, de an eadar-dhealaichte? :-)Bha feum mi a' cur crìoch na storaidh o chionn bliadhna air SaveGaelic.org. Ach, sin e.---------------------------------Ghabh sinn biadh aig taidh bidh ‘pizza’ agus as deidh sin bruidhinn Nuri ri cuideigin bho’n càmpa. “Tha plana againn,” thuirt e. Dh’innis Nuri dhuinn am plana.An uairsin, thoisich sinn a’ draibhaidh. Bha crìoch Ontario mu 100 mìle air falbh. Chadal mise agus David fad an turas. Nuair a ràinig sinn gu’n crìoch, chunnaic David gu bheil càr am càmpa aig an crìoch mar-thà.“Obh, obh...” ars e.“Bi […]

 • Storaidh na Crìoch Canada
  by Anonymous on DiD, 13 Samh 2005 at 7:49f

  Sgrìobh mi an storaidh sin o chionn fhada air SaveGaelic.org ach cha do chuir mi crìoch air! Sin e gus an àite far am stad mi a’ sgrìobhadh. Bi mi a’ sgrìobhadh crìoch storaidh na crìoch mu sheachdain.----------------------Nuair a bha mi 17 bliadhna a' dh'aois, chaidh mise agus cuideigin eile gu Canada ag obair ann a 'summer camp' ann an ceann a tuath Ontario. Cha robh fios againn gu robh seo rudeigin neo-laghail dhuinnsa, mar Amereiganaich, ag obair ann an Canada!! Ach cuideachd, dhiochuimhnich mo charaid 'identification' sam bith thoirt leis!Nuair a rainig sinn a chrìoch, bha […]

 • Eabhra agus Gàidhlig
  by Anonymous on DiD, 6 Samh 2005 at 5:58f

  ‘Se cànan Semiteach a tha ann an Eabhra, agus chan eil ceangailte sam bith aig Gàidhlig, Beurla, no cànan eile sam bith ann an Roinn-Eòrpa. Tha Eabhra ceangailte aig Arabach, agus cànanan ann An Aetiòp cuideachd. ‘Se cànan Indio-Eòrpach a tha ann a Gàidhlig, mar sin tha e ceangailte aig Beurla, Fraingais, Gearmailteach, cànanan Eorpach eile, agus cànanan Indiach cuideachd – mar Hindi agus Sanskrit!Co-dhiu, tha Eabhra agus Gàidhlig beagan coltas ri cheile, agus chan eil mi cinnteach idir ciamar a thachair sin. Mar eiseimplir, tha am facal “ach” ‘sa Gàidhlig agus Eabhra […]

 • Soirbheachas Eabhra
  by Anonymous on DiD, 23 Dàmh 2005 at 4:43m

  Sgrìobh Ben-Yehuda faclair mòr Eabhra, agus tha sinn ga cleachdadh fhathast. Mar faodaidh sibh a’ faicinn bho’n càna “Budweiser” an-siud, tha Eabhra cànan beo gu builleach an laithean seo! Tha 7,000,000 duine a' bruidhinn Eabhra filente, agus tha tòrr duine eile is aithne beagan Eabhra a’ bruidhinn. Ann an Iosrael, is gach rud ann am beò ‘san Eabhra, bho pàipear-naidheachd gu teilebhisean gu sgoil is colaisde gu pàrlamaid. Cha robh e furasda, agus cha robh e luath. Ach bho cànan cadalch gu cànan beò is làidir, bha e faisg air leth-cheud bliadhna.Chan eil e cho doirbh a […]

 • Mac-an-t-Iùdhach
  by Anonymous on Dih, 14 Dàmh 2005 at 5:52m

  Tha mi ag iarraidh ag radh facal neo dha mu dheidhinn eachdraidh an cànan Eabhra, ‘se “Hebrew” a tha ann, an cànan Iùdach an tùsail bho barrachd air 2000 bliadhna air ais. O chionn ceud bliadhna air ais, bha Eabhra cànan “cadalach”. Cha robh a’ chlann a’ bruidhinn Eabhra idir ann an 1800’s, ach bha an sgoilearan agus am fir-ghnothaich ga cleachdadh. Deireadh an 1800’s, thoisich an Sionachd, agus thoisich cuid an Iùdaich a’ bruidhinn Eabhra aig an taigh. Gu sònraichte, thoisich oileanach, Eliezer Perelman an t-ainm a bha air, a radh gu bheil bu chòir na huile sluagh […]

 • Ceart Ma Tha
  by Anonymous on DiD, 9 Dàmh 2005 at 4:23m

  Uill, tha sin dìreach sgoinneil. Tha an eadar-lìon rud iongantach gu dearbh, nach eil? Tha mi ‘n dòchas gum bi duine no dha an-seo co-dhiu.Tha mise a fuireach ann an Oiregon a-niste; dh’imrich mise is mo bhean bho New York City o chionn ach còig mìosan. Tha e uabhasach brèagha an seo, agus cordadh rinn glan. Chan eil an t-aimsir dona idir—tha beagan coltas an Alba air! An diugh, chaidh mise ‘s mo bhean Catriona gu cuiart timcheall an duthaich. ‘Se latha fliuch a bh’ann, ach ann an Oiregon bu choir leinn a bhith coma!