Cròileagan DC: Washington’s Gaelic Playgroup

 • A' Leughadh Sgeulachdan
  by Liam on Dih, 12 Sult 2008 at 6:07f

  Bha aoighean à Alba againn o chionn ghoirid – Seumas Greumach agus Kirsteen Nic Dhomhnaill, dithist sheinneadair Gàidhlig. Bha iad san sgìre seo airson Mòd Naiseanta Aimearagaidh, agus fhuair iad fàilte agus furan aig Taigh Mhic an Ultaigh fhad's an robh iad ann. We had guests from Scotland recently - James Graham and Kirsteen MacDonald, two Gaelic singers. They were in the area for the U.S. National Mòd, and they got a big welcome at the McNulty house as long as they were here. Leugh Kirsteen leabhar Gàidhlig do Lorien agus Aoife – abair gun robh iad toilichte. Bha iad mar a […]

 • Chaidh Sinn dhan Tràigh
  by Liam on DiM, 9 Sult 2008 at 12:40f

  Chaidh a h-uile duine dhan tràigh as t-samhradh. Abair gun do chòrd an turas rinn – gu h-àraidh an clann. Rinn Arbory agus Aoife an dealbh seo le ainmean rudan a gheibhear air an tràigh. A’ bheil sibh eòlach orra uile gu lèir? Everyone went to the beach this summer. We really enjoyed it - especially the kids. Arbory and Aoife made this picture with names of things that are found on the beach. Do you know all of them? Faoileag, Faoileagan = Seagull, Seagulls Cearban = Shark Crosgag = Starfish (gheibhear crisgein-craisgein, croise na tràghad agus reannag na mara cuideachd) […]

 • CroileaganDC air Bhideo
  by Liam on DiL, 16 Ògmh 2008 at 10:36f

  Rinn sinn bhideo nuair a chruinnich sinn an àm mu dheireadh - tha sinn an dòchas gun còrd e ribh! Seo mar a thoisich sinn a h-uile cròileagan, a' seinn "Ciamar a tha thu? Tha mi gu math" ...We made a video when we gathered the last time - we hope you enjoy it! This is is how we start every cròileagan, singing "Ciamar a tha thu? Tha mi gu math" ...Agus chì sibh pìos beag còmhla ri Aoife aig deireadh an bhideo ...And you'll see a little bit with Aoife at the end of the video ...

 • Cròileagan DC air a’ BhBC!
  by Liam on DiD, 18 Cèit 2008 at 2:49f

  “'S tric san là a th' ann a gheibhear iongnadh ann an saoghal na Gàidhlig.” “There are plenty of surprises today in the world of Gaelic.” Sin tòiseachadh airteagal a sgrìobh Teàrlach Quinnell aig a’ BhBC ann an Alba mu dheidhinn Cròileagan DC. Fhuair Liam iognadh nuair a leugh e na sgrìobh Teàrlach. Bhruidhinn Liam ri neach-naidheachd aig Radio nan Gàidheal mu dheidhinn na tha sinn a’ dèanamh, agus sgrìobh Teàrlach airteagal as dèidh sin. That’s the beginning of an article written by Teàrlach Quinnell at the BBC in Scotland about Cròileagan DC. Liam was […]

 • Earrach Trang, Làithean Sona
  by Liam on Dia, 15 Cèit 2008 at 6:02f

  Abair gun robh sinn trang as t-earrach. Choinnich sinn anns a' Ghearran, ann am Màirt agus anns a' Ghiblean, agus cruinnichidh sinn a-rithist airson cròileagain a dh'aithghearr. Seo Scott agus na pàisdean: Autumn (na seasamh), Aoife, Lucas agus Lorien (beagan dheth, cò-dhiubh!).We've had a busy spring. We met in February, in March and in April. We'll be meeting again for a playgroup soon. Here's Scott and the children: Autumn (standing), Aoife, Lucas and Lorien (a little bit of him, anyway!)Anns a' chròileagan, tha sinn ag ionnsachadh faclan agus abairtean mu dheidhinn an taighe, an […]

 • Cròileagan Eile … agus Taigeis
  by Liam on DiL, 28 Faoi 2008 at 2:00m

  Choinnich sinn a-rithist air an t-siathamh latha air fhichead den Fhaoillich, agus abair gun robh an taigh loma-làn an uair sin! Thàinig caileag ùr, Eilidh, dhan chròileagan. Piuthar Brenna agus Lucas a th’innte, agus tha i trì bliadhna dh’aois, an aon aois ri Lorien. Thàinig Sandy, bean Scott, agus an ceathramh pàisde, Maebh, leanabh ochd mìosan deug a dh’aois, cuideachd. Bha dà theaghlach agus seachd clann ann! Dh’ionnsaich sinn beagan mu dheidhinn cruthan – ceàrnagan, cearcallan, triantannan – agus dathan. Shuas, chi sibh Lucas agus Aoife a leum gu ceàrnagan ... […]

 • Bliadhna Mhath Ùr! Happy New Year!
  by Liam on DiS, 26 Faoi 2008 at 5:41f

  Tha sinn a’ toiseachadh a-rithist as dèidh Nollaig agus Oidhche Challainn. Bha sinn uile cho trang, cha robh tìde gu leòr againn post a chur suas air a’ bhlog seo, ach seo cuid de na dealbhan a thog sinn aig an treas cròileagan, anns an t-Samhainn. An uair sin, bha sinn uile a’ dèanamh dealbhan dhen ar taighean agus ar teaghlaichean fhèin agus ag ionnasachadh faclan mun deidhinn.We're back again after Christmas and Hogmanay. We were all so busy, there wasn't time for us to put up a post on this blog, but here are some of the pictures we took at the third playgroup, in November. At […]

 • Cròileagan Oidhche Shamhna
  by Liam on DiD, 28 Dàmh 2007 at 2:35f

  Chruinnich sinn airson an dàrna cròileagan latha neo dhà roimhe Oidhche Shamhna, agus bha pàirt dhe na cur-seachadan againn ceangailte leis an fhèill sin.We met for the second playgroup a few days before Halloween, and some of our activities were connected with the holiday. Bha sinn a’ bruidhinn agus ag ionnsachadh mu dheidhinn pàirt dhen chorp – ceann, sùilean, cluasan, sròn, beul agus bilean, làmhan, casan – agus dè tha sinn a' dèanamh leotha. Chuir sinn beulan, cluasan, sùilean agus fiaclan air puimceannan mar bhoiteannan-mearbhail neo “jack-o-lanterns.” Bha trì […]

 • A' Cheud Chroileagan: The First Playgroup
  by Liam on DiD, 14 Dàmh 2007 at 2:33m

  Thàinig sinn ri chèile airson a’ cheud chroileagan againn an-diugh – Di Sathairne, 13mh an Dàmhair. Bha spòrs gu leòir againn! Dh’ionnsaich sinn beagan mu dheidhinn ainmean agus pàirt dhen chorp – agus rinn sinn dealbhan dhinn fhìn.We met for the first playgroup today - Saturday, October 13. We had plenty of fun! We learned a bit about names and parts of the body - and made pictures of ourselves.Seo Aoife agus a piuthar Autumn. Chan eil Autumn ach 10 mìos a dh’aois – ach bha i toilichte a bhith ann, mar tha thu faicinn! Chì thu Brenna, cuideachd, ag obair air a dealbh […]