Am Blog

  • Post Title
    by Anonymous on Dia, 1 Ògmh 2006 at 4:08f

    Uill, thoisich me seo air sgath 's gun robh agam ri blog a chruthachadh gus am b'urrainn dhomh facal fhagail air blog chuideigin eile. Agus a-nis... tha blog agam. 'S docha gun cuir mi stuth air. Rudeigin eile ann gus uine a chaitheamh...Chan eil fhios agam carson a tha mi a' sgriobhadh anns a' Ghaidhlig, ach shaoil leam gum bheil cus bhlogaichean 'san t-saoghail ann am Beurla mar tha, agus tha fios nach eil blogaichean Gaidhlig gu leor ann. Mar sin dheth, 'se Gaidhlig a th'agam an seo. Cuideachd, cha chordadh e rium nan robh daoine eile nach b'aithne dhomh a' leughadh mo bhlog. 'San t-seadh […]

  • A' chiad bhlog...
    by Anonymous on Dia, 1 Ògmh 2006 at 3:57f

    Uill, seo mise a' sgriobhadh rudeigin. Nach beag ort an doigh anns am bi iad a' cur ort rudeigin a chruthachadh gus am b'urrainn dhut facal no dha fhagail air blog chuideigin eile? Och uill....