MG Alba

 • “A’ bualadh na druma airson BBC ALBA”
  by Dòmhnall Caimbeul on DiL, 13 Ògmh 2016 at 1:23f

  Bha mi aig Trooping the Colour ann an Lunnainn mar aoigh aig Oifis na h-Alba Disathairne. Chan eil e idir na chleachdadh dhomh a bhith a’ faighinn cuireadh gu leithid, ach chaidh mi ann agus fios agam gun robh Rùnaire na Stàite airson Alba air a bhith a’ coinneachadh le Àrd-Stiùiriche a’ BhBC tron t-seachdain. Bha feadhainn eile ann bho shaoghal craolaidh na h-Alba cuideachd, a bharrachd air ceannardan phoilitigeach, ghnìomhachasan agus iomairtean sòisealta. Cha do dh’fhairich mi ach blàths airson na Gàidhlig […]

 • Duaisean RTS na h-Alba
  by Dòmhnall Caimbeul on DiC, 25 Cèit 2016 at 4:21f

  Tha duaisean Royal Television Society (RTS) na h-Alba a’ gabhail àite a-nochd agus tha sinne aig MG ALBA fìor mhoiteil gu bheil trì prògraman BBC ALBA air an ainmeachadh air a’ gheàrr-liosta. Chaidh an geàrr-liosta fhoillseachadh sa Ghiblean: ag aithneachadh sàr-mhathas agus ùr-ghnàthachas thairis air ioma diofar ghnè de phrògraman ann an Alba. Seo an treas cuirm dhuaisean aig RTS na h-Alba agus am-bliadhna ’s iad Catriona Shearer agus Sanjeev Kohli a bhios gan lìbhrigeadh anns an […]

 • Preantas Gàidhlig
  by Dòmhnall Caimbeul on DiL, 9 Cèit 2016 at 3:24f

  Tha cuimhne agam nuair a thòisich sgeama preantasachd a’ BhBC ann an Alba agus na h-uiread de dh’obair a chaidh ansàs ann a bhith a’ dealbhachadh sgeama a bha a’ freagairt air feumalachdan an latha an-diugh agus a’ feuchainn ri sgilean a bhrosnachadh mu choinneimh feumalachdan anlatha a-màireach. Bha aithne ann gun robh feum air slighe a-steach do na meadhanan nach robh a’ crochadh air ceum oilthigh, agus gun robh feum air na meadhanan air measgachadh nas fharsainge de luchd-obrach. Tha sinn a-nis fìor thoilichte gu bheil an […]

 • Toiseach bliadhn’ ionmhais ùr
  by Dòmhnall Caimbeul on Dih, 8 Gibl 2016 at 8:07m

  Bhiodh sibh ’s dòcha air fhaicinn gu lean taic ionmhasail Riaghaltas na h-Alba airson MG ALBA aig an aon ìre airson 2016-17, agus is math an naidheachd sin. Tha saothair ron a h-uile duine a tha an sàs anns na meadhanan Gàidhlig am-bliadhna agus anns na bliadhnaichean ri thighinn. Tha sinn fhìn uile airson adhartas fhaicinn a dh’aindeoin dùbhlain ionmhasail na roinne poblaich. Tha ar lèirsinn airson na 5 bliadhna ri thighinn foillsichte air an làrach-lìn, agus ged nach tèid an coileanadh ann an aon bhliadhna, […]

 • Co-labhairt nam meadhanan, Oilthigh Dhùn Èideann
  by Dòmhnall Caimbeul on DiC, 16 Màrt 2016 at 5:12f

  Bha e gu math feumail latha a chur gu taobh airson èisteachd agus còmhradh a chumail air suidheachadh nam meadhanan Gàidhlig agus air slighean air adhart. Bha seachd molaidhean aig gàidhlig.tv agus còig eile aig Donnchadh Fearghasdan agus iomadh beachd eile air an deach bruidhinn. ’S e comharra fallaineachd a tha ann gun urrainn dhuinn leithid de chòmhradh a chumail agus mo thaing airson sin gu Oilthigh Dhùn Èideann. Thagh sinne na faclan “Cothroman”, “Ceumannan” agus “Misneachd” airson na […]

 • Fèis nam Meadhanan Ceilteach
  by Dòmhnall Caimbeul on Dia, 3 Màrt 2016 at 2:55f

  Tha e taitneach a bhith a’ faicinn an-diugh gu bheil prògraman rèidio agus telebhisein Gàidhlig air geàrr-liosta Fèis na Meadhanan Ceilteach 2016. Mo mheala naidheachd do gach neach a bha an-sàs annta, agus ann an FilmG a tha air geàrr-liosta airson Duais Kieran Hegarty airson Ùr-ghnàthachas. Tha min dòchas gun till sibh uile le na duaisean! ‘S e fìrinn na cùise gur e farpais gu math cruaidh a tha anns an Fhèis. Tha na prògraman Gàidhlig am-bliadhna a’ seasamh mu […]

 • Fo-thiotalan air BBC ALBA
  by Dòmhnall Caimbeul on Dia, 10 Dùbh 2015 at 6:55f

  Anns a’ bhlog seo buailidh mi air: Atharrachadh inntinn Ofcom mu sheirbheisean ruigsinneachd do luchd-amhairc BBC ALBA a tha a’ fulang le duilgheadasan claisneachd no fradhairc (“Access Services”); agus Toradh rannsachaidh air roghainnean airson fo-thiotalan eadar-theangachaidh a chur dheth. Seirbheisean ruigsinneachd Mar a tha fios aig feadhainn a tha a’ leantainn cuspairean craolaidh, thog Ofcom gu h-obann an òrdugh craolaidh a bha iad air a chur air BBC ALBA airson 2016 air adhart. Fon òrdugh sin, bhiodh aig BBC ALBA ri goireasan ùra a […]

 • Maoineachadh na meadhanan Gàidhlig
  by Dòmhnall Caimbeul on Dih, 4 Dùbh 2015 at 2:59f

  Fhuair sinn dearbhadh an t-seachdain seo chaidh bho DCMS nach biodh Riaghaltas na RA a’ leantainn ris an taic-airgid de £1m a fhuair sinn airson 2014-15 agus 2015-16. ‘S e briseadh dùil a bha ann an dèidh dhuinn argamaidean sgrìobhte a dhèanamh agus mòran chòmhraidhean a chumail le ministearan agus oifigearan. Fhuair ar “co-oghaichean” Ceilteach, an t-seanail Cuimreach S4C, ìsleachadh de £1.7m sìos gu £5m bho DCMS. Dè a-nis ma-ta? Bidh mi a’ coinneachadh le oifigearan DCMS an […]

 • Abair spòrs!
  by Dòmhnall Caimbeul on DiC, 21 Dàmh 2015 at 4:41f

  Bha a h-uile duine ris an do thachair mi a bha san Òban aig a’ Mhòd air an dòigh glan leis an deagh shìde! Ged nach robh mi ann ach latha, mhothaich mi na bha ann de dhaoine òga, comasach, a bha trang a’ cur air adhart na h-iomairtean aca. Gu pearsanta bha iomadach rud ris an do rinn mi toileachas mòr, ach seo agaibh a dhà dhiubh. B’ e chiad rud, am fèill a rinnear air Gàidhlig bhòidheach Earra-Ghàidheal ann am Mìorbhail nam Beann, a chruthaich Iain MacPhàrlain stèidhichte […]

 • Dè na dh’fhòghnas airson seanail tbh?
  by Dòmhnall Caimbeul on Dih, 2 Dàmh 2015 at 3:27f

  Sin agaibh a-nis ceist a tha car coltach ri dè cho fada ‘s a tha pìos sreanga! Ma nì sinn coimeas an-diugh le na seanailean Ceilteach eile chì sinn gu bheil 5 uairean agus 8 uairean de phrògraman ùra gach latha fa leth aig na seanailean Gaeilge agus Chuimreach. Tha sin a’ toirt susbaint is neart dhaibh agus dhan ghnìomhachas ris a bheil iad an urra. Agus BBC ALBA….1.7 uairean de stuthan ùra gu làitheil! Tha an t-seanail againn gann de phrògraman ùra. Cò às a dh’fhaodadh […]

 • Prògraman agus cànan
  by Dòmhnall Caimbeul on Dia, 24 Sult 2015 at 4:15f

  A-nochd (24/09/2015) air BBC ALBA aig 21:00 chì sibh prògram sònraichte mun t-sàr chluicheadair ball-coise, Jim Baxter. Bha Jim Baxter aig àm a’ cluich airson Raith Rovers, Rangers agus Alba, agus bidh fiughair air mòran a-nochd – Gàidheil agus goill – sgeulachd-beatha Jim Baxter fhaicinn. Tha am prògram seo a’ leantainn an fheadhainn a chaidh a dhèanamh mu leithid Jock Stein (a ghlèidh duais Royal Television Society), John Hartson agus sgioba Obar Dheathain a bhuinneig cupa Eòrpach ann an […]

 • Gàidheil – an t-àm airson a bhith aona-ghuthach
  by Dòmhnall Caimbeul on DiC, 23 Sult 2015 at 11:16m

  Seo an t-àm airson Gàidheil a bhith aona-ghuthach mu thelebhisean agus mu rèidio Gàidhlig. Oir tha mòran a tha math, fior mhath, agus tha mòran a tha dhìth a leasachadh. ‘S e fìrinn na cùise gu bheil Riaghaltas na RA, Riaghaltas na h-Alba agus am BBC a’ coimhead air sàbhalaidhean mòra a dhèanamh thairis air na 4 bliadhna tha romhainn, agus ‘s e a’ cheist an tig na meadhanan Gàidhlig a-mach às an sin nas treise no nas laige. Agus tha cothrom againn air fad buaidh a […]

 • Am BBC agus Gàidhlig ann an 2017 agus san àm ri teachd
  by Dòmhnall Caimbeul on Dia, 17 Sult 2015 at 3:26f

  A-màireach (18 Sultain 2015) dùnaidh a’ chiad chothrom airson beachdan a chur an cèill mu amas agus meudachd a’ BhBC. Tha MG ALBA gu math soilleir air na tha sinn ag iarraidh airson craoladh Gàidhlig, agus cuiridh mi an seo ar n-iarrtas feuch am bi sibh deònach ur taic fhèin a chuir ris. Nar beachd, seo an cothrom airson a’ BhBC barrachd a dhèanamh airson BBC ALBA. Aig a’ char as lugha tha sin a’ ciallachadh Naidheachdan deireadh sheachdain, nach eil againn an-dràsta Prògraman ùra do […]

 • Co-chomhairle MG ALBA 2015 agus barrachd air seirbheisean taic airson luchd-coimhid
  by Dòmhnall Caimbeul on DiM, 7 Iuch 2015 at 5:01f

  Bu mhath leam mo thaing a thoirt dhan fheadhainn a ghabh pàirt anns na deasbadan a chùm sinn air feadh Alba agus air-loidhne as t-Earrach agus tha min dòchas gun robh cothrom agaibh an aithisg Co-Chomhairle Phoblach MG ALBA 2015 a chaidh fhoillseachadh air 23 Ògmhios a leughadh. An luib chuspairean eile bhruidhinn sinn an sin mu chuspair fo-thiotalan, agus bu mhath leam beagan a bharrachd a ràdh an seo. Bhon Fhaoilleach 2016 bidh uallach air BBC ALBA seirbheisean taic às ùr a thoirt seachad do dhaoine aig a bheil duilgheadasan le […]

 • Duaisean FilmG
  by Dòmhnall Caimbeul on DiL, 30 Màrt 2015 at 5:12f

  Ma bha sibh aig cuirm dhuaisean FilmG oidhche Haoine, no a’ leanntainn #FilmG, tha min dòchas gun robh sibh air ur misneachadh le na chunnaic agus na chuala sibh. Cha chreid mi gu bheil cuirm dhuaisean eile an Alba aig a bheil na h-uiread de bhuaidh. Le seòmar luma-làn dhaoine de gach aois bho 16 gu 84 a bha a' dèanamh fèill air tàlant ùr na Gàidhlig bha comharran dòchais làidir ann. Sheall leithid Fiona NicChoinnich, Niall Iain Dòmhnallach, Tony Kearney, Linda NicLeòid, Seumas Dòmhnallach, […]