Turas gu Sydney

Le SeonaidhChaidh sinn le itealan gu Sydney air son laithean saora Nollaige am bliadhna. Bha sinn a’ fuireach anns an fho-bhaile Ultimo direach faisg air Baile Sineach agus na Féiltean aig Padruig. Bha torr taigh-bidhean ri laimh agus bha móran ann ri fhaicinn, ri ceannach is ri dèanamh an siud is aig Taobh na h-Acarsaid (ann an Laimrig Feudaile), aig Na Creagan, aig a’ Bhaile Mhór fhéin agus aig Taigh an Drama Liriceach. Shiubhail sinn air an Aon Réile agus rinn mi beagan streap creagan (rud eagalach a dhèanamh) a measg iomadh eile. Feuchaidh mi dealbhan a nochdadh dhuibh (ma is urrainn dhomh). Ah bha mi soirbheachail leis na dealbhan. Ma a tha sibh dealbhan eile fhaicinn is urrainn dhomh am foillseachadh. Thog mi iad leis a’ chamara mheurach ghasda ùr a fhuair mi air son Nollaige. Anns an dealbh os ar ceann chi sibh an drochaid ainmeil agus anns an dealbh fon sin chi sibh Craobh Ard Na Nollaige taobh a staigh an togalach stàiteil QVB (An Aitreabh Aig A’ Bhan-righ Bhiactoirea).

Bha móran sgeadachaidhean Nollaige eile mu thimcheall a’ Bhaile. Chuala sinn coisirean a’ seinn nan laoidhean Nollaige aig Ionadan Buitearachd is bha Laoidhean Nollaige le Solus Coinneala a ghabh aite an darna cuid ann am Melbourne is ann an Sydney air an nochdadh air taidhsearachd. Mu dheireadh chunnaic sinn a’ Bhan-righ a’ bruidhinn le teachdaireachd Nollaige.


Tadhail air Mo Leabhar-lin fhein

Powered by WPeMatico

Luimneachan

Le Eòsaph

Chaidh Ameareaga ‘null do’n Iarac
Bha sinn ‘ gealltainn a’ toirt dhaibhsan sgailc
Bha an gnothaichean doirbh
na mheas sinn gu dearbh
Is a-nis saoilidh sinn, “let’s go back!”

Bheil cuimhn’ agaibh Bill an ceann-suidhe?
Bha còrdadh ris ‘huile baintighearna
Bha aon e a’ miannachadh
‘s thug i dha beannachadh
Ach cha robh e mu dheireadh glè bhuidhe!

Tha mise an Gaidheal Iùdhach
Mar as tric’ chan eil mise cho sàmhach
Tha mi ’ glagais is glagain
aig àirde mo chlaiginn
is dùisg mi ‘n iomlan na coimhearsnachd!


Tadhail air An Gaidheal Iùdhach

Powered by WPeMatico

Haiacu

Le Eòsaph

Graisg

Mac Inbhir Narainn
Tha am bardachd agadsa
Uabhasach math

Mona

Nighean neonach againn
Tha thusa nad boireannach
Laghach gu dearbh

Tearlach

“Chuch” mo charaid
A bheil an t-aimsir an siud
Fuar gu leor dhutsa?

Cadalach

Ged a tha thusa
Na chadal ‘ huile latha, tha
Deagh Gaidhlig agad


Tadhail air An Gaidheal Iùdhach

Powered by WPeMatico

Dun Eideann

Le Sorcha-Aodhagán Pentland

Chan eil moran tide agam ach sgriobhaidh mi pios beag gu luath. Tha mi a’ fuireach a-nis ann an ostail oigridh faisg air Sraid a Phrionnsa agus tha mi ag obair ann am buth air Sraid a’ Phrionnsa. Chan eil mi a’ deanamh cus ach a’ dol dhan obair agus chilleadh a-mach feasgar, an-seo agus aig Cafaidh na Coille. Tha e a’ cordadh ruim a’ bhith an-seo.

Tadhail air Smaoineachaidhean Sorcha

Powered by WPeMatico

An Herald

Le Air fàire

Sgrìobh mi an aiste airson Wikipedia mu pàipear-naidheachd an Herald. Tha mi ‘n dòchas gu bheil mo Ghàidhlig math gu leòr. Ach uill, ‘s urrainn do dhuine sam bith a bhith ag atharrachadh e! Co-dhiù, seo e:

‘Se pàipear-naidheachd broadsheet beurla a th’ anns An Herald. Bidh e air fhoillseachadh air Diluain gu Disathairne ann an Glaschu.
Tha e aon de na pàipearan-naidheachd beurla as sine anns an t-saoghal. Chaidh an pàipear fhoillseachadh an toiseachd ann an 1783 leis an t-ainm Glasgow Advertiser. B’e Iain Mennons an deasaiche an toiseachd.
Dh’ atharraich e an t-ainm aige dhan an Herald and Advertiser ann an 1802 agus an-sin an Glasgow Herald ann an 1805. Chaidh e làitheil ann an 1859. Ghluais am pàipear do togalach Theàrlaich Rennie Mac an Tòisich air Sràid Mitchell ann an 1868. ‘Se an togalach seo an Taigh-Solais a-nis, an t-Ionad Albannach airson Ailtearachd, Dealbhadh agus am Baile.
Cheannaich Sir Eòghann Friseal am pàipear ann an 1964 agus an-sin, ghabh Tiny Rowland seilbh air ann an 1979 le Lonrho PLC.
Ghluais am pàipear do oifigean ùr air Sràid Albion ann an 1980. Bha iad air a dhealbh coltach ri togalach Black Lubyanka an Daily Express ann an Lunnainn.
Dh’ atharraich e an t-ainm aig an pàipear dhan The Herald anns a’ Ghearran 1992. Cheannaich am manaidsearan (leis an ainm Caledonian Newspapers) e anns a’ Chèitean 1992. Cheannaich Scottish Television e an-sin anns an 1996 agus dh’ atharraich an t-ainm aige gu Scottish Media Group an dèidh.
Dh’ ùraich am pàipear anns a’ Chèitean 1998 agus chuir pàpear peathar Didòmhnaich, an Sunday Herald, air bhog ann an 1999.
‘Se Newsquest (pàirt de Ghannett) an seilbheadair a-nis, cheannaich iad e bho an Scottish Media Group ann an 2003 airson £216m an dèidh reic connsachail.
Tha tuilleadh leughadairean aige na broadsheet nàiseanta sam bith eile ann an Alba. ‘Se Marcas Dùghlas-Home an deasaiche an-dràsta, mac-bràthar Sir Alasdair Dùghlas-Home.


Tadhail air Air fàire

Powered by WPeMatico

Wikipedia

Le Air fàire

‘Se Wikipedia leabhar mòr eòlais air-loidhne. Tha e fosgailte airson duine sam bith a bhith a’ cuideachadh leis. Tha nas motha na 1000 aistidhean aige an-dràsta. Tha mi air a bhith a’ sgrìobhadh mu ball-coise na h-Alba.

Ach, cha sgrìobh mi mun an geama air Didòmhnaich! Tha mi a’ feuchainn a dìochuimhneachadh.


Tadhail air Air fàire

Powered by WPeMatico