An Rathad Tuath

 • An Seòltachd | The Method
  by An Carbadair on DiS, 7 Sult 2013 at 8:33f

  As much as it annoys me, I'm going to have to write the majority of this blog in Beurla. It takes me far to long and requires a lot of Gaelic phrases that I haven't learned yet in order to talk about all the things we'd like to with this blog. Bidh mi a' sgriobhadh ann Gàidhlig Bhriste ma tha mi tairgse. I will write in broken Gaelic if I'm able. But to get my point across it seems I'l still be stuck in English for a while. That's one of the challenges we all face when learning Gaelic at a later age, or any language for that matter. None of us are used to having the conversational abilities […]

 • An Chlachan Gaidhealach| The Highland Village
  by An Carbadair on Dia, 22 Lùna 2013 at 2:39m

  Tha sinn seo! Ràinig sinn ann an Cheap Breatainn an-diugh! Chuir sinn air dòigh an chungaidh againn ann an car agus chuir sinn na maillaidean aig An Fadalach ann an car. 'S e loma-lòn a bha an car ach bha a h-uile rud ann. 'S e Tetris-Master a th'annam! Thòisich sinn a Ceap Breatainn is an Chlachan Gaidhealach. Chunnaic sinn an Chaolas Chanso agus Cheap Breatainn às dèidh dà uair. Chaidh sinn a thairis an chabhsair agus chaidh sinn air seachran a dh'aon ruith... a-rithist. Chan eil mi math leis an timcheallanan, a-réir coltais. Chuir sròn ar chàir air ais agus bha sinn air […]

 • An Feusag / The Beard
  by Anonymous on DiC, 7 Lùna 2013 at 12:12f

  Halo, a h-uile daoine, 'S mise Breandán "An Feusag" MacSuibhne. 'S e innleadair a th' annam. Tha mi a' fuireach ann an Bhirginia faisg air a mhuir. Thoiseach mi leis a' Ghàidhlig o chionn trì bliandna. Carson a bha mi ag iarraidh ag ionnsachadh Gàidhlig? Uill, 'S toil leam an blas na Gàidhlig agus mo sinnsearan à Alba agus Èirinn. Tha Gàidhlig briste agam-sa aig àm sin ach tha ma an dòchas gum bi e nas fheàrr ás déidh an turas seo. Sin e as-drasta on a tha an bataraidh ìosal.

 • An Teachd | The Arrival
  by An Carbadair on DiL, 5 Lùna 2013 at 1:51m

  Ràinig sinn ann an Halifax feasgar Dihaoine as dèidh là fada anns an càr. Dhràibh sinn trìd Maine tuath agus Brunswick Nuadh. Bha sinn ag iarraidh a dh'ithe ann an Naomh Iain ach chan eil taigh-bliadhna ach bùth pìotsa! Bha sinn ag iarraidh a dh'ithe rudeigin luath faisg air an rathad ach chan eil rud sam bith. Chaidh sinn air seachran (is chaid sinn thairis drocaid slaodach dà thuras) agus thuirt sinn, "Rachamaid. Cha toigh leinn Naomh Iain." Chaid sinn a' buannachd gu Alba Nuadh agus stad sinn ann an Baile Bhòid ag Subway. 'S toigh le a dh'fhaicinn an t-ainmean Albannach aig […]

 • An Guth | The Voice
  by An Guth on DiL, 5 Lùna 2013 at 12:11m

  Tha mi ag ionnsachadh Ghadhlig airson a'seinne an oranan na Ghadhlig.  Dh'ionnsaichinn Ghadhlig bho ceithir bliadhna agus tha dochas agam gu bidh mi nas fhearr.  Tha oranan na Ghadhlig a tha breagha agus eachdraiche agus dubhlan, ach tha e uile dibhearsan.    Tha mi ag obair aig an ionad-slainte ann a Chesapeake, VA. Tha Dietitian a tha annam. Tha mi an dochas gun bith Jason ag ithe glasraichan aig an ceann an turas cuideachd. I am learning gaelic in order to sing the Gaelic songs.  I have been studying for 4 years and I hope to get better.  Gaelic songs are beautiful, historical and […]

 • An Mhaille | The Delay
  by An Carbadair on DiD, 4 Lùna 2013 at 1:20f

  Tha sinn duillich. Feum sinn a' toirt duibh moran postaichean-blog. Sgrìobhaidh sinn a dh'aithghearr.

 • Air an Rathad A-Rithist
  by An Carbadair on Dia, 1 Lùna 2013 at 4:46f

  Bha an t-uisge ann sa mhadainn. Bha i fluich agus gras. Dh'fhag sinn New Castle, Delaware aig 7:30. Stad sinn a dh'ithe an-dràsta aig taigh-biadh Meagsagach. Tha sinn a' dochas a chur an t-uisge air cùl sinn. Bidh sinn a' toisich a-rithist a-nis. It was raining this morning. It was wet and grey. We left New Castle Delaware at 7:30. We just now stopped to eat at a Mexican Restaurant. We are hoping to put the rain behind us. We will be starting again now. [Update] 9:21, now with English.

 • An Carbadair | The Driver
  by An Carbadair on Dia, 1 Lùna 2013 at 3:15m

  Halo! 'S mise Jason. Tha fichead bhliadhna 's naoi agam agus fiureach mi ann an Norfolk. 'S e an  carbaidair a th'annam air an turas sin. Rugadh mi ann an Sassan agus dh'fhag mo teaghlac gu Na Staitean Aonitche am feadh 's a bha mi òg.  Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig bho tri bhliadhna. Thoisich mi ag ionnsachadh ann an Seattle le Slighe nan Ghàidheal agus air loidhne mi fhein. Cha robh ach Gàidhlig beag agam nuair dh'imrich mi gu Norfolk. A-nis tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig les an Tidewater Scottish Society. Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig a chionn s' dh'fhairich mi gu […]

 • Air an Rathad | On the Road
  by An Carbadair on Dia, 1 Lùna 2013 at 12:25m

  Tha sinn air an rathad!  Dh'fhag sinn aig 3:48 a Chesapeake agus tha sinn anns an Delaware a-nis. Chunnaic Chonnie a-chiad segh aice mar tha. We are on the road! We left at 3:48 from Chesapeake and we are in Delaware now. Connie saw her first moose already. Thuirt an te-frithealaiche dhuinn gum bi speed traps air beulaibh. Tapadh leibh! 'S e 'speed trap bait' a th' annam. The waitress told us there are speed traps ahead. Thank you! I am speed trap bait. [Le Jason]

 • An Rathad | The Road
  by An Carbadair on DiC, 31 Iuch 2013 at 12:22m

  Tha seo an rathad gum bi sinn a' draibheadh gu Ceap Breatainn. Tha e ceithir deug uirean 's dha fichead agus tri mìle mhìltean nas  mun cuairt. Bidh e a' glacail dha lathean a dhèanamh Halifax.This is the road we will be driving to Cape Breton. It is fifty-four hours and more than three thousand miles round trip. It will take us two days to make Halifax.View Larger Map

 • Fàilte
  by An Carbadair on DiM, 30 Iuch 2013 at 8:15f

  Fàilte agus tapadh leibh,Fàilte gu an blog againn. Tha sinn sona gu bheil sibh an seo. 'S e an latha Diciadain gum bi sinn a' falbh do Ceap Breatainn. Bidh sinn a' draibheadh bho Norfolk, Virginia tarsainn an Baigh Chesapeake, trìd New York, Boston, agus Portland. Bidh an draibh dha lathean tùs is earr.Tha sinn a' planadh moran spòrsachan agus tha càirdean ur againn mu thràth. Bidh an turas sin glè inntinneach! Welcome and thank you all,Welcome to our blog. We are happy that you're here. Wednesday is the day that we will be leaving for Cape Breton. We will be driving from Norfolk, […]