Comann Gàidhlig Ghlaschu

 • Dr Donnchadh Sneddon
  by comanngaidhligghlaschu on DiC, 25 Dàmh 2023 at 6:28f

  Dualchas na Fèinne: sgeulachdan, laoidhean agus goireasan Bidh an Dr Donnchadh Sneddon a’ tighinn thugainn aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, Diardaoin, 26/10 aig 7.30f. Tha sinn a’ dèanamh fiughair ris!Chaidh iarraidh orm, le dà charaid dhan Chomann, Niall Ó Gallchóir agus Ùisdean MacGhill’innein, fios a sgaoileadh mu dà thachartas mar a chithear gu h-ìosal. Àm: 7.30f,

 • Niall Bartlett
  by comanngaidhligghlaschu on DiC, 15 Màrt 2023 at 6:07f

  A’ Ghàidhlig agus Riaghaltas na h-Alba Bidh Niall Bartlett o Riaghaltas na h-Alba a’ tighinn a thadhail oirnn oidhche Dhiardaoin sa tighinn. Saor an asgaidh do bhuill (gheibhear ballrachd aig àm sam bith), saor an asgaidh do dh’oileanaich agus £5 aoighean a thig a thadhal. Tha sinn an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith an

 • An Dr Ciorstaidh NicLeòid
  by comanngaidhligghlaschu on DiL, 13 Gearr 2023 at 12:22f

  Deugairean agus a’ Gàidhlig taobh a-muigh na sgoile: co-theacs, co-obrachadh agus comhairle an tidseir Bidh coinneamh againn oidhche Dhiardaoin sa tighinn (16/02/2023). Bidh sinn a’ coinneachadh gus fàilte a chuir air Dr Ciorstaidh NicLeòid, Oilthigh Obar Dheathain, a bhios a’ bruidhinn ann an Gàidhlig mu cuid rannsachaidh air a’ cheann a chithear gu h-àrd. Bidh

 • Marcas Mac an Tuairneir
  by comanngaidhligghlaschu on DiD, 20 Samh 2022 at 5:13f

  Polaris. Bàrdachd is Òrain Ùr Bidh sinn a’ cur fàilte bhlàth air Marcas Mac an Tuairneir oidhche Dhiardaoin sa tighinn aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, Sràid Berkeley, 7.30f. Tha sinn a’ dèanamh fiughar mhòr ri bhith cluinntinn o Mharcas agus an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith còmhla ruinn. https://www.marcasmac.scot/ Bidh sinn a’ sireadh £5 aig

 • Curstaidh Dhòmhnallach / Kirsty MacDonald
  by comanngaidhligghlaschu on Dia, 20 Dàmh 2022 at 4:15f

  Dùthchas | Home Tha sinn a’ tilleadh gu Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu am bliadhna seo, Diardaoin, 27mh dhan Dàmhair, 7.30f.  Cha bhith a’ choinneamh seo ri fhaighinn tro Zoom (ach faodaidh gum bi cuid de na òraidean eile ma cheadaicheas an teicneòlas sin dhuinn). Tha sinn uabhasach toilichte fàilte a chuir air Curstaidh Dòmhnallach, aon de

 • Dr Sofia Evemalm-Graham, University of Glasgow
  by comanngaidhligghlaschu on DiD, 13 Màrt 2022 at 7:01f

  Iona’s Namescape: the dynamics of place-names and place-lore Bu chaomh leinn fàilte a chur oirbh gun ath choinneamh againn san t-sreath. Bidh an Dr Sofia Evemalm-Graham a’ tadhail oirnn air a’ mhìos seo agus bidh i a’ bruidhinn (ann am Beurla) air a’ cheann gu h-àrd. Chithear fios gu h-ìosal mun cheangal gun choinneamh air

 • Dr Danielle Fatzinger
  by comanngaidhligghlaschu on DiM, 18 Faoi 2022 at 4:11f

  Mr Lachlan Campbell (c.1690×1707): Gaelic glossaries, lost material and the Republic of Letters Tha sinn air cluinntinn o Danielle nach urrainn dhith tighinn thugainn air adhbharan slàinte – ach tha sinn an dòchas gu faigh sinn air cluinntinn uaipe uaireigin eile. Tha sinn a’ cur fàilte air Dr Danielle Fatzinger, Oilthigh Ghlaschu, air a’ mhìos

 • Catrìona Mhoireach
  by comanngaidhligghlaschu on DiD, 12 Dùbh 2021 at 9:03m

  Murchadh MacPhàrlain, Bàrd Mhealboist Bi an ath choinneamh de Chomann Gàidhlig Ghlaschu againn oidhche Dhiardaoin sa tighinn, 7.30f.  Bidh Catrìona Mhoireach a’ tighinn thugainn a bhruidhinn air Murchadh MacPhàrlain: Bàrd Mhealboist. Tha sinn a’ dèanamh fiughair mhòr ris an oidhche seo agus tha sinn an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith ann. Chithear fiosrachadh, gu

 • Aonghas MacLeòid
  by comanngaidhligghlaschu on DiS, 13 Samh 2021 at 4:19f

  Às a’ Chamhanaich An ath choinneamh o Chomann Gàidhlig Ghlaschu Diardaoin sa tighinn.  An aire nach urrainn don Dr Emily McEwan a bhith còmhla ruinn mar a bha an dùil ach tha sinn an dòchas gun cluinn sinn bhuaipe an ath bhliadhna. An àite sin bidh Aonghas MacLeòid o Cheap Breatuinn tighinn a’ bhruidhinn ris

 • Dr Pàdraig MacAoidh
  by comanngaidhligghlaschu on DiM, 26 Dàmh 2021 at 6:15f

  ‘It was lovely to hear the Gaelic.’ Nàdar de, agus sgrìobhadh ann an Lockdown Seo video de dh’òraid an Dr. Pàdraig MacAoidh aig 22ᵐʰ dhen Ghiblean. Tha caibideilean agus ceanglaichean feumail aig bonn a’ video ma thaghas sibh “SHOW MORE” ma thaghas sibh “Watch on YouTube” an toiseach. Video of Dr. Peter Mackay on the