A’ Cheàrdach

 • ‘Cor na Dùthcha’ leis an Urr. Dòmhnall MacLaomainn (1926)
  by An Deasaiche on DiM, 24 Lùna 2021 at 9:29f

  Tha e doirbh cunntasan Gàidhlig a lorg air cuid de thachartasan, fiù ’s tachartasan anabarrach mòr, ann an eachdraidh a’ chlas-obrach ann an Alba. Nam measg sin, tha an Stailc Choitcheann ann an 1926. B’ e a dh’adhbhraich seo gun robh luchd-seilbh nam mèinnean ag iarraidh tuarastalan nam mèinneadairean a ghearradh agus an latha-obrach aca … Leugh an corr ‘Cor na Dùthcha’ leis an Urr. Dòmhnall MacLaomainn (1926) →

 • ‘Saighdearachd’ le Iain MacMhuirich (An t-Samhain 1898)
  by An Deasaiche on Dih, 13 Lùna 2021 at 8:45f

  Seo tè dhe na h-òraidean anmoch aig Iain MacMhuirich ann an Gàidhlig. Sgrìobh e i ann an 1898 agus chaidh a lìbhrigeadh ann an Céilidh nan Gàidheal ann an Glaschu, 12 Samhain 1898. Cha robh e fhèin an làthair, air adhbhar air choireigin, agus chaidh a toirt seachad le cuideigin eile. ’S ann air ’saighdearachd’ … Leugh an corr ‘Saighdearachd’ le Iain MacMhuirich (An t-Samhain 1898) →

 • 9 Lùnastal 1921 – Reudairean Bhaile Raghnaill a’ dol don Phrìosan
  by An Deasaiche on DiL, 9 Lùna 2021 at 8:25f

  #AirAnLathaSeo 9 Lùnastal 1921, ràinig sianar de reudairean Bhaile Raghnaill, ann an Uibhist a Tuath, Inbhir Nis airson dol gu prìosan sa Chaisteal fad 60 latha. Bha dithis Uibhisteach eile air an cur an grèim na b’ anmoiche agus iad sna Territorials. Bhris dusan am fearann ann am Baile Raghnaill agus Paiblesgearraidh – fo sheilbh … Leugh an corr 9 Lùnastal 1921 – Reudairean Bhaile Raghnaill a’ dol don Phrìosan →

 • Eanraig MacIlleBhàin air Gaisge nan Gàidheal (5 Màrt 1886)
  by An Deasaiche on DiL, 2 Lùna 2021 at 8:55f

  Rinneadh iomradh air Eanraig ‘Fionn’ MacIlleBhàin san dol seachad anns a’ bhloga mu dheireadh agus sinn a’ coimhead air gnè ùr de radaigeachd a bhar mar chuspair òraid am measg Gàidheil Ghlaschu. Bha Fionn air fear dhe na prìomh ‘Radical Romantics’, mar a ghabh Dòmhnall Meek orra, air a’ Ghalltachd mu dheireadh an 19mh linn. … Leugh an corr Eanraig MacIlleBhàin air Gaisge nan Gàidheal (5 Màrt 1886) →

 • Comannachd ann an Céilidh nan Gàidheal (Glaschu, 1896)
  by An Deasaiche on DiC, 21 Iuch 2021 at 11:52f

  Bho na 1860an air adhart, bha Glaschu a’ cur thairis le comainn Ghàidhealach a’ riochdachadh diofar eileanan agus sgìrean air a’ Ghàidhealtachd. Bhiodh leithid Comann an Eilein Sgitheanaich (1865) a’ measgachadh amasan sòisealta, cultarach agus carthannach: a’ cur air dòigh chèilidhean ach cuideachd a’ feuchainn ri cobhair a dhèanamh air luchd-imrich bhon àite dhùthchasach. Ann … Leugh an corr Comannachd ann an Céilidh nan Gàidheal (Glaschu, 1896) →

 • Beachdan air ‘The History of the Working Classes in Scotland’ le Thomas Johnston (1920)
  by An Deasaiche on Dia, 31 Dùbh 2020 at 10:44f

  Bliadhna mhath ùr! Buaidh is piseach leis a’ chlas-obrach air feadh an t-saoghail! ’S e leabhar tùsaireach ann an eachdraidh clas-obrach agus eachdraidh shòisealach na h-Alba a bh’ ann an The History of the Working Classes in Scotland [HWCS] le Thomas Johnston. Leis gun tàinig e a-mach ceud bliadhna air ais ann an 1920 bha … Leugh an corr Beachdan air ‘The History of the Working Classes in Scotland’ le Thomas Johnston (1920) →

 • ‘Fàilte do Phoblachd Luchd-obrach na h-Alba!’ le Iain Mòr MacGillEathain (1920/22)
  by An Deasaiche on DiS, 17 Dàmh 2020 at 8:37f

  Beachdan air ‘All Hail, the Scottish Workers’ Republic!’ (1920/22) le Iain Mòr MacGillEathain (John Maclean), agus tionndadh ùr Gàidhlig dheth. Air sgàth a’ choròna-bhìorais, tha na sràidean an ìre mhath sàmhach. Cha tèid againn air coinneachadh ri chèile mar a b’ àbhaist, agus chan urrainn dhuinn fianais a thogail. A dh’aindeoin sin, tha torman poileataigeach … Leugh an corr ‘Fàilte do Phoblachd Luchd-obrach na h-Alba!’ le Iain Mòr MacGillEathain (1920/22) →

 • Gandhi agus Neo-cho-obrachadh sna h-Ìnnseachan (1921)
  by An Deasaiche on Dih, 9 Dàmh 2020 at 10:19f

  A’ leughadh mun strì airson neo-eisimileachd Èireannach bho 1919 air adhart, bhuail e orm cho tric ’s a bha èiginnean eile ann an Ìmpireachd Bhreatainn a’ togail ceann, gu sònraichte sna h-Ìnnseachan. [1] Bha ceanglaichean inntinneach eadar na gluasdan neo-eisimeileachd, agus dh’fhaodadh tachartas ann an aon cheàrnaidh san t-saoghal daoine a phiobrachadh ann an ceàrnaidh … Leugh an corr Gandhi agus Neo-cho-obrachadh sna h-Ìnnseachan (1921) →

 • Gluasad an Luchd-obrach san Eadailt (1920)
  by An Deasaiche on DiS, 12 Sult 2020 at 9:44f

  Bha ceist orm, sa bhratha-bhloga mu dheireadh, an rachadh agam air rudeigin co-aimsireil a lorg ann an Gàidhlig mun Bhiennio Rosso (An Dà Bhliadhna Dhearg) – 1919-1920 – san Eadailt. Lorg, gu dearbh fhèin! Agus tha mi an dùil gu bheil tuilleadh iomraidhean air tachartasan Eadailteach ann an tùsan eile air nach fhaigh mi cothrom an … Leugh an corr Gluasad an Luchd-obrach san Eadailt (1920) →

 • Faisisteachd san Eadailt (1921)
  by An Deasaiche on Dia, 3 Sult 2020 at 3:01f

  Chrìochnaich Il Biennio Rosso (An Dà Bhliadhna Dhearg) san Eadailt ceud bliadhna air ais, anns an t-Sultain 1920. Chan eil mi air cunntas a lorg air ann an Gàidhlig gu ruige seo, ach tha mi an tòir air. Ghabh suas ri leth-mhillean neach-obrach thairis air an chuid fhactaraidhean ann an ceann a tuath na h-Eadailte … Leugh an corr Faisisteachd san Eadailt (1921) →