MacThòmais @100 

Le comanngaidhligghlaschu

A’ cuimhneachadh air an t-Oll. Ruaraidh MacThòmais.

Dà òraid, le cothrom ceist a chur air na h-òraidichean.

Raghnall MacIlleDuibh: Ruaraidh MacThómais: Mar a mhol e Leòdhas.

An Dr Petra Johnanna Poncarová: Aoir, àbhachdas agus amaideas ann an sgrìobhadh Ruaraidh MhicThòmais.

Àm: 7:00f – 9:00f, DiSathairne 23ᵐʰ dhen Dàmhair
Àite: Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: ri thighinn
Cànan: Gàidhlig

Tadhail air Comann Gàidhlig Ghlaschu

Powered by WPeMatico

Colmcille @ 1500 

Le comanngaidhligghlaschu

Òraidean mar chuimhneachan air Colmcille, 1500 an dèidh a bhreith. Feasgar ann an Gàidhlig agus ann an Gaeilge.

Bidh feasgar sònraichte againn airson Bliadhna Chaluim Chille a chomharrachadh le òraidean sa Ghàidhlig ’s Gaeilge. Mòran taing do Chonradh Na Gaeilge ’s dhan Lòchran airson am feasgar seo a chur ri chèile còmhla rinn.

An Dr Geraldine Parsons, (O. Ghlaschu), Colm Cille agus Fionn mac Cumhaill: spéis sa naomh sa Luath-Fhiannaíocht (an Gaeilge) 

An Dr Brian Lacey, Colmcille: An Oidhreacht Seandálaíochta (an Gaeilge) 

An t-Oll. Lillis Ó Laoire, Colmcille i mBéaloideas na hÉireann le béim speisialta ar Thír Chonaill (an Gaeilge)

An Dr Aonghas MacCoinnich (O. Ghlaschu), Ceanglaichean Ruairidh Mòr MhicLeòid na Hearadh ri Èirinn, c. 1590-1626 (ann an Gàidhlig)

Màrtainn Mac an t-Saoir, Tobar an Dualchais: MacMhuirich Stadhlaigearraidh am beul nan Daoine (an Gàidhlig)

An t-Oll. Conchúr Ó Giollagáin (O. G. is nan E.), Dìleab gun dùil: Sìobhaltachd nan Gàidheal 1500 bliadhna air adhart bho linn Cholm Cille (ann an Gàidhlig) 

Àm: 2:00f – 5:00f, DiSathairne 2ⁿᵃ dhen Dàmhair
Àite: Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: ri thighinn
Cànan: Gàidhlig ’s Gaeilge

Tadhail air Comann Gàidhlig Ghlaschu

Powered by WPeMatico

Dr Silke Stroh

Le comanngaidhligghlaschu

Coimhearsnachd Waipu: Imreachd, fèin-aithne agus cuimhne thar-nàiseanta bhon 19mh linn chun an latha an-diugh

Dealbh dhan t-Urr. Tormod MacLeòid (1780-1866), ministear Waipu, a chaidh a dhèanamh
le Charles Heaphy (1820-88). Dealbh air thasgadh an Auckland. Dealbh agus fios air thogail bho
Wikipedia.

Dìreach mar chuimhneachan gum an ath òraid againn, an òraid mu dheireadh san t-sreath, oidhche Dhiardaoin sa tighinn, 7.30f, on Dr Silke Stroh a bhios a’ tadhal oirnn a bhruidhinn mun chuspair gu h-àrd. Tuilleadh fiosrachaidh air na faidhlichean gu h-ìosal. Tha sinn a’ dèanamh fiughar mhòr ro òraid Silke agus gu mòr an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith cuide ruinn.

Àm: 7.30f, Diardaoin 20ᵐʰ dhan Chèitdean
Àite: Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: ri thighinn ron choinneamh
Cànan: Gàidhlig

Just a reminder that our next lecture will be at the usual time on Thursday when we will host a lecture from Dr Silke Stroh who will lecture (in Gaelic) on the topic outlined above. More details below and we hope to see you there.

When: 7.30pm, Thursday 20th May
Where: Via Zoom meeting. Password: will be posed before the event
Language: Gaelic

Tadhail air Comann Gàidhlig Ghlaschu

Powered by WPeMatico

Dr Pàdraig MacAoidh

Le comanngaidhligghlaschu

‘It was lovely to hear the Gaelic.’ Nàdar de, agus sgrìobhadh ann an Lockdown

Bidh an Dr Pàdraig MacAoidh a’ tighinn a thadhail oirnn oidhche Dhiardaoin.  Tha sinn a’ dèanamh fiughar mhòr ri bhith a’ cluinntinn o Phàdraig agus tha sinn gu mòr an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith cuide ruinn.  Chithear ceangal Zoom gu h-ìosal.

Àm: 7.30f, Diardaoin 22ᵐʰ dhan Ghiblean
Àite: Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: ri thighinn
Cànan: Gàidhlig

Our next meeting (in Gaelic) will be held this coming Thursday at 7.30.  We look forward to welcoming Dr Pàdraig MacAoidh to Comann Gàidhlig Ghlaschu. We hope to see you there and a Zoom link can be found below.

When: 7.30pm, Thursday 22nd April
Where: Via Zoom meeting. Password: will be posted before the event
Language: Gaelic

Tadhail air Comann Gàidhlig Ghlaschu

Powered by WPeMatico

Caoimhín Ó Donnaíle

Le comanngaidhligghlaschu

Goireasan airson na Gàidhlig air an Eadar-lìon

Bheir an Dr Caoimhín Ó Donnaíle, Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, seachad fiosrachadh agus taisbeanadh beò air cuid de na goireasan Gàidhlig a tha ri’m faighinn air an Eadar-lìon, gu h-àraid air an fheadhainn anns a bheil e fhèin an sàs. Bidh trì pàirtean aig an òraid:

  • Sealladh gu math farsaing, aithghearr air na goireasan gu lèir: làraichean-lìn, faclairean, làraichean ioma-mheadhan leithid Tobar an Dualchais, iGàidhlig, An Sruth.
  • Na goireasan aig multidict.net, .i.  Multidict fhéin a tha a’ leigeil do dhuine gluasad gu luath eadar a h-uile faclair Gàidhlig a tha air-loidhne – faclairean annasach ’nam measg.  Clilstore a tha a leigeil do thidsearan aonad a chruthachadh ann am mionaid no dhà air an Eadar-lìon, le bhideo agus tar-sgrìobhadh agus stuth a bharrachd, agus an tar-sgrìobhadh ceangailte facal-air-an-fhacal ri na faclairean air-loidhne.
  • Bunadas – stòr-dàta ann an cruth “lìonra” de dh’fhaclan dàimheil (cognates) ann an ioma chànan, gu h-àraid na cànanan Ceilteach.  Barrachd is 80,000 facal gu ruige seo. Comasach air craobhan-sinnsireachd a thaisbeanadh do na faclan.  Comasach air faclan dàimheach a lorg ann am Manannais no Nua-Ghaeilge no Seann-Ghàidhlig. agus a lorg gu furasta ri faclairean leithid eDIL.
Àm: 7.30f, Diardaoin 28ᵐʰ dhan Mhart
Àite: Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: ri thighinn
Cànan: Gàidhlig

Dr. Caoimhín Ó Donnaíle, Sabhal Mòr Ostaig, University of the Highlands and Islands, will do a live presentation and talk about some of the Gaelic resources that are available on the Internet, especially the ones that he is involved with himself. There will be three parts to the talk:

  • A broad and short overview about what’s available: websites, dictionaries, multimedia sites like Tobar an Dualchais, iGàidhlig, An Sruth.
  • The resources at multidict.net, -i.  Multidict itself that lets people move quickly between all the available Gàidhlig online dictionaries – including some uncommon dictionaries.  Clilstore that allows teachers to create units on the Internet in just a few minutes, with a video and transcription and supplementary materials while the transcript is linked word for word with the online dictionaries.
  • Bunadas – a “network” database of related words (cognates) in multiple languages, with focus on the Celtic languages.  Already contains more than 80,000 words. It has a feature to display trees for the words’ ancestry.  You can research related words on Manx or Irish or Goidelic and find the easily in dictionaries like eDIL.
When: 7.30pm, Thursday 28th March
Where: Via Zoom meeting. Password: will be posted on the day
Language: Gaelic

Tadhail air Comann Gàidhlig Ghlaschu

Powered by WPeMatico

Anna Frater

Le comanngaidhligghlaschu

Òrain Chiorstaidh Anna NicLeòid (Stiùbhart)

Bidh an Dr Anne Frater, Colaiste a’ Chaisteil, Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, a’ tadhal oirnn oidhche Dhiardaoin sa tighinn, 7.30f, air a’ cheann gu h-àrd. Tha sinn an dòchas ar faicinn an sin!

Àm: 7.30f, Diardaoin 28ᵐʰ dhan Ghearran
Àite: Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: cuiridh sinn ris e ron choinneamh
Cànan: Gàidhlig

Dr Anne Frater will be our guest speaker this month. She will be speaking in Gaelic on the topic outlined above, Thursday 18th at 7.30pm. We hope you can make it along and we look forward to seeing you there!

When: 7.30pm, Thursday 28th February
Where: Via Zoom meeting. Password: will be posted before the meeting
Language: Gaelic

Tadhail air Comann Gàidhlig Ghlaschu

Powered by WPeMatico

Kenna Chaimbeul, Màiri Anna NicUalraig, Priscilla Scott ⁊ Ainsley Hamill

Le comanngaidhligghlaschu

Bannal Frangag: Frangag Tholmach agus na h-òrain

Bidh an ath choinneamh againn oidhche Dhiaordaoin sa tighinn (21 Faoilleach), 7.30f. Bidh Kenna Chaimbeul, Màiri Anna NicUalraig, Priscilla Scott agus Ainsley Hamill a’ tighinn thugainn le Bannal Frangag: Frangag Tholmach (1840-1926) agus na h-òrain a chruinnich i. Tha sinn a’ dèanamh fiughar mhòr ris a’ choinneamh seo agus gu mòr an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith cuide ruinn. Chithear fiosrachaidh mu cheangal-lìn gu h-ìosal.

Àm: 7.30f, Diardaoin 21ᵐʰ dhan Fhaoilleach
Àite: Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: ri thighinn
Cànan: Gàidhlig

Our next meeting will be on Thursday at 7.30pm when we will be joined by Kenna Chaimbeul, Màiri Anna NicUalraig, Priscilla Scott and Ainsley Hamill will be joining us (in Gaelic) on the theme of Frances Tolmie and her song collection.

When: 7.30pm, Thursday 21th January
Where: Via Zoom meeting. Password: will be posted before the event
Language: Gaelic

Tadhail air Comann Gàidhlig Ghlaschu

Powered by WPeMatico

Professor Wilson MacLeòid

Le comanngaidhligghlaschu

Missed opportunities in Gaelic Education from 1876 to the present

Bidh an t-Oll. Wilson MacLeòid a’ tighinn a thadhail air a’ Chomann oidhche Dhiardaoin sa tighinn (10mh dhan Dùbhlachd). Is ann am Beurla a bhios an t-Oll. MacLeòid a’ bruidhinn air a’ cheann a chithear gu h-àrd. Tha sinn a’ dèanamh fiughar mhòir ri bhith cuir fàilte air Wilson agus tha sinn gu mòr an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith cuide ruinn air-loidhne air Zoom.

Àm: 7.30f, Diardaoin 10ᵐʰ dhan Dùbhlachd
Àite: Coinneamh tro mheadhan Zoom. Innsidh sinn a, facal-faire an-seo son choinneamh.
Cànan: Beurla

We are very much looking forward to welcoming Professor Wilson McLeod this Thursday evening and hope you can come and join us on Zoom. Professor McLeod’s talk will be in English on the topic outlined above. Hope to see you all there!

When: 7.30pm, Thursday 10th December
Where: Via Zoom meeting. Password: we’ll add it before the meeting.
Language: English

Tadhail air Comann Gàidhlig Ghlaschu

Powered by WPeMatico

Professor Nigel Leask

Le comanngaidhligghlaschu

Thomas Pennant and the Gaelic Enlightenment: Thomas Pennant’s Tour in Scotland and Voyage to the Hebrides, 1772

Thomas Pennant and the Welsh and Scottish Tour (1760-1820)

Tha sinn fortanach fàilte a chuir, mar chiad òraidiche na bliadhna seo, air an t-Oll. Nigel Leask, Oilthigh Ghlaschu.

Àm: 7.30f, Diardaoin 19ᵐʰ dhan t-Samhainn
Àite: Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: cuiridh sinn an-seo e ron choinneamh.
Cànan: Beurla

We are delighted to welcome Professor Nigel Leask, University of Glasgow, who opens our new session this coming Thursday and we hope you can join us.

When: 7.30pm, Thursday 19th November
Where: Via Zoom meeting. Password: we’ll add it before the meeting.
Language: English

Tadhail air Comann Gàidhlig Ghlaschu

Powered by WPeMatico