Smaoineachaidhean Sorcha

 • Dun Eideann
  by Sorcha-Aodhagán Pentland on Dia, 8 Dùbh 2005 at 7:04f

  Chan eil moran tide agam ach sgriobhaidh mi pios beag gu luath. Tha mi a' fuireach a-nis ann an ostail oigridh faisg air Sraid a Phrionnsa agus tha mi ag obair ann am buth air Sraid a' Phrionnsa. Chan eil mi a' deanamh cus ach a' dol dhan obair agus chilleadh a-mach feasgar, an-seo agus aig Cafaidh na Coille. Tha e a' cordadh ruim a' bhith an-seo.

 • Cha toigh leum pacadh idir, idir, idir!
  by Sorcha-Aodhagán Pentland on DiS, 5 Samh 2005 at 3:52f

  Tha e fada, fada ro stressful! Tha cus stuth agam. Tha a h-uile baga agam làn 's trom agus fhathast tha stuth ann ri pacadh! Tha fios agam nach bu choir dhomh a' bhith gearran, tha a h-uile rud ag obair a-mach beag air bheag. Aig 5 uair, bidh a h-uile rud deiseal agus bidh mi a' dol dhan Àrd a Bhasar airson an deireadh-seachdainn no seachdainn no gu bi dè fada, chan eil fhios agam. Tha a h-uile rud a' cnochadh air Mairead bhon na oifisean-airgeid. Tha an cumhachd aice a' bhith toirt am paigh agam dhomh trath no a' bhith ag ràdh "Cha bhith thu ga faighinn gus an 20mh latha".Thàinig […]

 • sorcha_aodhagan @ 2005-11-04T20:59:00
  by Sorcha-Aodhagán Pentland on Dih, 4 Samh 2005 at 9:05f

  Abair oidhche fada agus tiorm! Tha mi a' faireachdan cho tinn cuideachd. Chan eil mi idir toilichte no sunndach a-nochd. Tha mi a' faireachdan mar bàs air a blathachadh suas. Bidh mi a' dol dhan leabaidh trath a-nochd agus bidh mi a' cadail a-staigh anns a mhadainn tha mi'n dochas. Tharais air an deireadh seachdan seo, tha mi airson tòrr fois agus lemsips a' gabhail airson 's gum bidh mi nas fhèarr an ath-sheachdainn. Feumaidh mi cur greim air echineacha cuideachd. Chan eil mòran ann ri dhèanamh air sgath 's gu bheil a mhòr cuid den an stuth agam ann am bagaichean. 'S dòcha […]

 • Chan eil e ach 8 sa mhadainn!
  by Sorcha-Aodhagán Pentland on Dih, 4 Samh 2005 at 8:09m

  Tha mi tinn agus feumaidh mi obair an-diugh. Bha mi suas aig 7m a' casadaich agus cha b' uarrainn dhomh cadail as dèidh sin. Tha mi a' smaoineachadh gur e àm na lemsip 's inhalor (chan eil cail a dh' fhios agam an Gàidhlig airson 'inhalor') a th' ann a-nis. Nuair a tha mi a' faighinn cnatan, tha an asthma agam a' fàs nas miosa. Leis an dithis ri chèile, chan e bunadih toilichte a th' annam idir! Agus feumaidh mi coimhead as dèidh tòrr chlann an-diugh! 'S toigh leum an obair ach nuair a tha mi tinn agus sgith, chan eil mòran neart agam a' bhith a' chluich agus a' sgioblachadh. […]

 • "Tha mi sgith......
  by Sorcha-Aodhagán Pentland on Dia, 3 Samh 2005 at 10:32f

  ....'s mi leum fhìn"Gu leòr seinn airson an-drasda. Tha dìreach cùs agam ri dhèanamh ach tha tòrr tide agam. Bha obair ceart gu leòr an-diugh agus bidh mi a' dèanamh na aon uairean a-maireach. Feumaidh mi an airgead!! Tha mi a' faireachdan mar nach eil mi a' dèanamh adhartas sam bith leis mo phacadh. Bidh mi a' dol dhan leabaidh trath-ish le sin cha bhith mi deiseal a-nochd. 'S docha a-maireach. Oidhche Mhath.

 • Ag Obair
  by Sorcha-Aodhagán Pentland on Dia, 3 Samh 2005 at 1:03f

  Tha mi ag obair a-rithist an-diugh, ach tha mi a' dèanamh fad an latha an-diugh an àite dìreach na tri uairean aig àm bidh. Tha mi-fhìn a' gabhail lunch an-drasta agus tha mi chilleadh a-mach le cupa mocha. Tha mi glè sgith agus tha e glè thrang an-diugh!Chuir mi post-d dhan na ostailean-oigridh ann an Dun Eideann a' faighneachd ma tha e fhathast comasach obair-airson-leabaidh a' dhèanamh. Bhiodh sin air leth cuideachail dhomh ann a bhith a' glusad ann air sgath 's nach eil mòran airgead idir agam. The e a' cur dragh orm actually. Tha mi air a' bhith struggled le airgead bhon an […]

 • Obh Obh Obh
  by Sorcha-Aodhagán Pentland on DiC, 2 Samh 2005 at 10:55m

  Tha mi a' tuigsinn nach eil Sabhal Mòr Ostaig airson oileanaich a' chall. Tha feum mòr aca air oileanaich. Tha iad deònach gu leòr, cha mhòr, duine sam bith leigeal a-staigh fhad 's tha uidh aca ann an Gàidhlig ionnsachadh ach chan eil iad idir deònach airson oileanaich a' bhith fagail leth-pairt tron a' chaid teirm. Gach turas a tha mi a' faidheachainn a' bhith ag innse ri an colaisde gu bheil mi airson tide a-miugh a' gabhail bho foghlam, tha iad ag ràdh "Ok, ach dè mu dheidhinn fuireach? Thig air ais Dihaoine." Chan eil mi uabhasach toilichte an-seo idir agus chan eil mi air a […]

 • Diwali Sona Dhuibh
  by Sorcha-Aodhagán Pentland on DiM, 1 Samh 2005 at 7:06f

  Ged nach eil mi nam Hindu, 's toigh leum Diwali. 'S e fèis uabhasach fhèin inntinneach a th'ann nam bheachd-sa co-dhiù. 'S dòcha cuiridh mi coibhneal air a-nochd....Co-dhiù, 's e seo a' chiad pios-sgrìobhaidh agam an-seo ann an Gàidhlig. Tha LJ eile agam, sa bheurla, ach air sgath 's gu bheil mi a' dol dhan Dun Eidean ag aithghearr, bha miden bheachd gum biodh e math, sgrìobhadh cho tric sa 's ùarrainn dhomh sa Gàidhlig. Cuideachd tha mi airson leabhar sgrìobhadh sa ghàidhlig agus tha mi glè chinnteach gum biodh seo cuideachail dhomh a thoabh cruthach stuth sa ghàidhlig a […]