Fios naidheachd: Comataidh aig Taigh an Ròid a’ cur air bhog rannsachadh air seasmhachd ionmhas poblach na h-Alba

Le Oifigear Gàidhlig

Tha comataidh aig Taigh an Ròid air rannsachadh a chur air bhog mu sheasmhachd ionmhas poblach na h-Alba. Tha Comataidh an Ionmhais agus Rianachd Phoblaich ag ràdh gun dèan iad sgrùdadh air a’ chuideam sa gheàrr-ùine agus san fhad-ùine a tha air planaichean cìse is caiteachais Riaghaltas na h-Alba ann an 2024-25 agus às dèidh … Leugh an corr de Fios naidheachd: Comataidh aig Taigh an Ròid a’ cur air bhog rannsachadh air seasmhachd ionmhas poblach na h-Alba

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Fios naidheachd: Pàrlamaid gus Coimiseanair Fiosrachaidh ùr na h-Alba ainmeachadh

Le Oifigear Gàidhlig

Thèid cuireadh a thoirt do Phàrlamaid na h-Alba nas fhaide air an t-seachdain seo gus Dàibhidh Hamilton ainmeachadh gu A Mhòrachd an Rìgh airson dreuchd Coimiseanair Fiosrachaidh ùr na h-Alba. Beachdaichidh a’ Phàrlamaid air gluasad aontachaidh airson Mgr Hamilton a chur an dreuchd air Diciadain 28 Ògmhios. Tha dùil gun lean Mgr Hamilton Darren Fitzhenry … Leugh an corr de Fios naidheachd: Pàrlamaid gus Coimiseanair Fiosrachaidh ùr na h-Alba ainmeachadh

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Fios naidheachd: Comataidh Ceartais Eucoirich a’ sireadh bheachdan air Bile Luchd-fulaing, Luchd-fianaise agus Ath-leasachadh Ceartais

Le Oifigear Gàidhlig

Tha a’ Chomataidh Ceartais Eucoirich a’ sireadh bheachdan air Bile Luchd-fulaing, Luchd-fianaise agus Ath-leasachadh Ceartais (Alba). Tha Bile Riaghaltas na h-Alba ag amas air piseach a thoirt air na dh’fhiosraicheas luchd-fulaing is luchd-fianaise ann an siostam ceartais na h-Alba – gu sònraichte, luchd-fulaing eucoir feise. Tha a’ Bhile a’ moladh grunn atharrachaidhean, a’ gabhail a-steach … Leugh an corr de Fios naidheachd: Comataidh Ceartais Eucoirich a’ sireadh bheachdan air Bile Luchd-fulaing, Luchd-fianaise agus Ath-leasachadh Ceartais

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Fios naidheachd: Ceistean bunaiteach mu bhuaidh Brexit air sgaoileadh-cumhachd 

Le Oifigear Gàidhlig

Tha ceistean bunaiteach ann air an fheumar aghaidh a chur air mar a bhios sgaoileadh-cumhachd ag obair an taobh a-muigh an AE. Tha an rabhadh seo a’ tighinn bho aithisg ùr le Comataidh Bun-reachd, Eòrpa, Chùisean A-muigh agus Cultair aig Taigh an Ròid. Anns an aithisg aice, tha a’ Chomataidh a’ cur cuideam air diofaran … Leugh an corr de Fios naidheachd: Ceistean bunaiteach mu bhuaidh Brexit air sgaoileadh-cumhachd 

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Fios naidheachd: Rannsachadh comataidh air maoineachadh Riaghaltas na h-Alba gus a’ bheàrn coileanaidh a dhùnadh #gàidhlig

Le Oifigear Gàidhlig

Is e maoineachadh a chuidicheas sgoiltean is comhairlean gus a’ bheàrn ann an coileanadh a dhùnadh an cuspair aig rannsachadh ùr le Pàrlamaid na h-Alba. Nì Comataidh Foghlaim, Cloinne agus Òigridh sgrùdadh air èifeachdachd Dùbhlan Coileanaidh na h-Alba gus coileanadh cloinne à teaghlaichean a tha fo ana-cothrom àrdachadh. Tha raon de phrògraman foghlaim gan cuideachadh tron … Leugh an corr de Fios naidheachd: Rannsachadh comataidh air maoineachadh Riaghaltas na h-Alba gus a’ bheàrn coileanaidh a dhùnadh #gàidhlig

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico