from puxill

 • stòiridh : An Caisteil Oillte (le Raibeart MacArtair)
  by puxill on DiC, 22 Iuch 2015 at 2:40f

  Caibidil a h-Aon: An Triùir Sgrùdairean duilleag a h-aonPharc Rob MacGill'Andrais an baidhsagail aige an taobh a-muigh an dachaigh agus chaidh e a-steach an taigh. Bha a mhathair anns a' cidsinn. Nuair a chuala i e a dhùnadh an doras dh'èigh i dha."A Raibeart, an e thusa?"" 'S e mise, a Mhamaidh." Chaidh e dhan doras a' chidsinn. Bha a mhathair a' dhèanamh bonnaich. 'S i bean chaol dhonn."Ciamar a bha cùisean aig an leabhar-lann?" dh'fhaighnich i."Ceart gu leòr," fhreagair e. Bha obair pàirt-ùine aige aig an leabhar-lann mar gille-frithealaidh. Rinn e rudan mar cur an òrdugh […]

 • DiDòmhnaich na Càisge 2015
  by puxill on DiD, 5 Gibl 2015 at 8:56f
 • Sgeulachd : A' Chaointeach
  by puxill on Dih, 30 Faoi 2015 at 2:03f

  from Folk Tales and Fairy Lore in Gaelic and Englishcollected from oral tradition by Rev. James MacDougall (1910)p. 214A' CHAOINTEACHSgeul mu Bhean-ShìtheIs e Bean-Shìthe a bha anns a' Chaointich. Bha i a' leantainn Chlann Mhic Aoidh agus fhineachan eile 'san Roinn Ilich. An uair a bhitheadh bàs a' dol a thachairt an aon de na fineachan sin, thigeadh i dh' ionnsaidh tigh an duine thinn le tomaig uaine m'a guailnibh, agus bheireadh i seachad rabhadh d'a theaghlach le caoidhearan brònach a thogail taobh a mach an doruis. Cho luath is a chluinneadh càirdean an duine thinn a guth, […]

 • Fuath - Uicipeid
  by puxill on Dih, 23 Faoi 2015 at 2:52f

  http://gd.wikipedia.org/wiki/Fuath Bha am Fuath no a' Bhaobh coltach ris am Bhampair.'S e creutair, no deamhan a bh' ann a bhuineadh don t-saoghal eile. Bhiodh e ag òl fuil a' chuspair air an robh e an tòir. Thigeadh e ga ionnsaigh na chadal agus stobadh e a' bhiodag na chridhe, no ghearradh e a chuisle, gus an sileadh an neach ceudna am boinne deireannach fala gun dùsgadh às a shuain bith-bhuain.Bha dòigh ann airson a char a thoirt às an Fhuath nam faiceadh neach a' tighinn e air a' bhlàr a-muigh is e ann an riochd usp no uilebheist.Chuairticheadh fear-siubhail e fhèin gu luath leis […]

 • Sealladh Dreagain
  by puxill on DiC, 21 Faoi 2015 at 7:43f

  às an leabhar-lann de seallaidhean neo-shaoghalta (aig puxill)Dimàirt 20mh am Faoilleachan deicheamh latha air fhichead a' Gheamhraidh(an tritheadamh)An-dè chaidh mise is duine agam dhan ionad-slàinte a tha ann an Baile a Deas. Fhad 's a bha iad a' dol air ais dhachaigh, chunnaic mi dreagan. Bha air clàr sanais-reic ri taobh an rathad. ('S e dreagadh a tha ann am facal eile airson sanas-reic, a rèir Dwelly. Tha mi a' smaoineachadh gum bheil sin èibhinn.) Bha sanas-reic airson companaidh a solairidh connadh is teasachadh.Bha an dreagan a' còmhdachadh an dara leth a' chlàr agus […]

 • Taibhse
  by puxill on DiL, 12 Faoi 2015 at 4:16f

  às an leabhar-lann de seallaidhean neo-shaoghaltaan darna latha deug am Faoilleachan darna latha air fhichead a' GheamhraidhBha mi ag aisling sa mhadainn seo agus anns m' aisling bha mo chàraid Pòla ag tadhal. Chaochail Pòla o chionn bliadhna no dhà agus tha mi ga h-ionndrainn gu mòr. Bha mi toilichte ga faicinn sa mhadainn seo. Dh'innis i dhomh gu bheil i a' dèanamh cairdean an-sin far an robh i agus dh'oideach fear dhiubh an raonadh ann an aisling. Thuirt i gun robh an àite far an robh i snòg gu leòr ach bha fadachd oirre; chan eil eadar-lìn aice agus chan eil coimpiutaran […]

 • Ùr-bheist
  by puxill on Dih, 9 Faoi 2015 at 8:30f

  às leabhar-lann seallaidhean neo-shaoghalta9mh am Faoilleachnaoidheamh là deug a' GheamhraidhDh'fhuair mi an aithris seo mu dheidhinn eòin gur e ùr-bheistean a th' annta air an eadar-lìn an-diugh. Tha sin a' ciallachadh gur e leth mar leth a th' annta; leth-chuid aon eun agus an dara leth aon eile.Seo Twinzy gur e buidsidh no paracait ùr-bheist a th' annad. Tha e leth-chuid buidsidh gorm agus tha an dara leth buidsidh uaine.Dh'fhuair mi an aithris seo cuideachd. Seo mu dheidhinn Venus. 'S i ùr-bheist cait a tha innte. 'S dòcha. Chan eil na luchd-saidheans cinteachd gu leòr. […]

 • Fiadh-dhaoine Ameireaganach
  by puxill on Dia, 8 Faoi 2015 at 10:09f

  Sasquatch no "Bigfoot" (Cas-mhòr)às an leabhar-lann seallaidhean neo-shaoghaltaDiArdaoin 8 am Faoilleachochdamh là deug a' GheamhraidhChunnacas air DiArdaoin 1 am Faoilleach air camara trafaige anns an Arizona, Staitean Aonaichte, Ameireaga (http://www.huffingtonpost.com/2015/01/07/sasquatch-family-arizona-roadside_n_6425648.html)Chuir e sneachd anns an Arizona (Staitean Aonaichte, Ameirega) anns na laithean mu dheireadh dhen seann bhliadhna. Agus air aon camara trafaige bha dealbh seo a' nochdadh teaghlachd fiadh-dhaoine a' cluich anns an t-sneachda.A-rèir choltais, ge-tà, ach na toir […]

 • Supplemental Notes on Using the Defective Verb "IS"
  by puxill on DiM, 6 Faoi 2015 at 11:22f

  Making sense of MacLaren's Lesson 18 : Using the Defective Verb "IS"Nota Bene :-- This is my third attempt to figure this out. Hopefully, this time, I'll make it to the end of the list without getting seriously confused (again).I'm going to start by describing the different types of sentences possible in the simplest terms.1) pronoun subject and definite noun object2) noun subject and definite noun object 3) pronoun subject and indefinite noun object4) definite or proper noun subject and indefinite noun object5) indefinite noun subject and indefinite noun object6) definite noun subject and […]

 • Uile-bheist a' chuain - Taniwha {Maori}
  by puxill on DiD, 4 Faoi 2015 at 2:28f

  às an leabhar-lann neo-shaoghaltaDiDòmhnaich, 4mh am Faoilleach14mh dhen GheamhraidhChunnacas taobh Google Earth far a' chladaich Sealainn Nuadh, 30mh Dùbhlachd 2014, 9mh dhen Gheamhraidh.Bha Pita Witehira a' coimhead aig Oke Bay anns an Sealainn Nuadh, far a tha oighreachd leis, agus chunnaic e uisge na stiùrach uabhasach mòr anns a' bhaigh. Chan eil e uisge na stiùrach aig bàta no long, chan eil uisge geal ann. Saoil Mgr Witehira gur b' e an rud a rinn uisge na stiùrach sin 12 m a dh'fhaide (tha sin faisg air 36 troighean a dh'fhaide) agus bha e a' gluasadh luath. Thuirt Mgr […]

 • Dreagan
  by puxill on DiS, 3 Faoi 2015 at 10:11f

  às an leabhar-lann neo-shaoghaltaDiSathairne 3mh am Faoilleachtreas latha deug a' GheamhraidhBha mi a' dol a sgrìobhadh mu dheidhinn troichean an-diugh. Tha mi air a bhith a' cur romham a sgrìobhadh umpa bhon chunnaic mi am film mu dheireadh dhen Fho-dhuine. Gu mì-fhortanach chan eil mi a' lorg an iris agam mu dheidhinn na troichean a tha anns an fhilm. A dh'aindeoin sin, bha mi a' dol a sgrìobhadh mu dheidhinn troichean an-diugh ach ...Chunnaic mi dreagan!Chaidh mi dhan bhùth an-diugh airson lòn-cheannachd. Fhad 's a bha mi a' tighinn dhachaigh, chunnaic mi dreagan air culaibh a' […]

 • An Fo-dhuine - an Laoidh de Bilbo Baggins
  by puxill on Dia, 1 Faoi 2015 at 5:21f

  Às an leabhar-lann neo-shaoghalta1d am Faoilleachan t-Aona là deug dhen Gheamhraidh Dh'fhuair mi seo (a-rithist) an-diugh. Bha e sgrìobhte le Charles Randolph Grean agus sheinn Leonard Nimoy e ann an 1967.An Laoidh de Bilbo BagginsAnns an Talamh-Meadhon, anns an Sgìre,Ris a bhuinneas fo-dhuine dàna air a bidh meas againn,Leis pìob-thombaca agus òrdagan molach airFuirichidh ann an toll fo-dhuine agus is aithne do ' h-uile duine e.Bilbo! (Bilbo.) Bilbo Baggins.Chan e ach trì troighean a dh' àirde.Bilbo! (Bilbo.) Bilbo Baggins.Am fo-dhuine as dàine uile.'S fo-dhaoine foisneach, […]

 • Fo-dhuine
  by puxill on Dia, 1 Faoi 2015 at 3:47m

  Leth-bhalach no fo-dhuineÀs an leabhar-lann neo-shaoghalta31mh a' DubhlachdDeicheamh là dhen GheamhraidhAn-diugh chaidh sinn a fhaicinn am film "The Hobbit" (no "An Fo-Dhuine"). Chan eil e cho dona ri bha mi a' smaoineachadh gum biodh e. Feumaidh mi a ràdh gur draoidh Peter Jackson aig tighinn An Talamh-Meadhon gu bith. Tha Baile air an Loch agus an Sgìre agus Dail Aibhne uabhasach math agus chuir Coille Dhubh and t-eagal orm ach ... Cha toigh leam na àiteachan far am fuirichidh na troichean agus na bòcain-baibh. Tha iad ro fhad is ro fharsaing. A h-uile àite falamh sin. Chan do […]

 • Trobha
  by puxill on DiM, 30 Dùbh 2014 at 3:39f

  Às an leabhar-lànn neo-shaoghalta30mh a' DubhlachdNaoidheamh là dhen GheamhraidhAn-dè dh'aithris mi gun robh tarbh-boidhre ann an Argentina agus dh'uchd-mhachaich an ceann-suidhe e. Chan eil an sgeul sin buileach fìor. 'S fìor e gur seachdamh mac e. 'S fìor e cuideachd gun dh'uchd-mhachaich an ceann-suidhe e ... mar bana-ghòistidh agus 's fìor e gun uchd-mhachaichidh an ceann-suidhe Argentina gach pàiste a tha an seachdamh clann ach chan eil fìor gur e a-rèir beul-aithris gum bi am pàiste sin fo gheasaibh mar tarbh-boidhre.'S e an obair de trobha a th' anns an aithris […]

 • MacLaren's GAELIC SELF-TAUGHT - LEASAN a h-Ochd deug - Cleachdadh "IS" agus "BI"
  by puxill on DiL, 29 Dùbh 2014 at 8:48f

  {Lesson 18 - Application of "IS" and "BI"}Aithris-àichidh (Disclaimer) :--Tha an leasan seo (agus leasanan sam bith a leanas) às an leabhar Gaelic Self-Taught le Alexander MacLaran (1923). Tha na mìneachaidhean gràmair agus na obair-lesanan agus na cuidichean fuaimneachaidh às an leabhar gu buileach. Tha mi a' sgrìobhadh na òrduighean a bha anns a' Ghàidhlig.Tha leasanan seo air a fhaighinn aig an làrach-lìn puxill.{This lesson (and any lessons that follow) are from the book Gaelic Self-Taught by Alexander MacLaran (1923). The grammar explanations, the work-exercises and the […]

 • Tarbh boidhre
  by puxill on DiL, 29 Dùbh 2014 at 6:02f

  Às leabhar-lànn neo-shaoghaltaDiluain, 29 an Dùbhlachd7mh latha a' GheamhraidhTha tarbh-boidhre air a fhaicinn anns an Argentina. 'S e an seachdamh mac a tha ann an Yair Tawil agus a rèir beul-aithris tha sin a' ciallachadh gur tarbh-boidhre e. Tha cuid a' smaoineachadh gun tèid e fo gheasaibh air a' chiad Dihaoine air don cho-là-breith nuair a tha e trì deug bliadhna a dh'aois. Agus an uair sin, thèid e fo gheasaibh gach àm a tha a' ghealach làn.Airson a chur stad gu sin a' tachairt, tha an ceann-suidhe Argentina g' uchd-mhacaich. Seo dè tha iad air a bhith a dhèanamh anns an […]

 • Acts 10: 1 - 35, 43
  by puxill on DiD, 28 Dùbh 2014 at 1:12m

  This chapter is the reason why I like the story of the Priest and the Fairies so much - and why the inflexibility of so-called Christians bothers me. When I was young, I spent a month or so with relatives in West Virginia. I was bored, out in the country, out of my comfort zone. The only thing around to read was a multi-volume collection of Bible stories for children. So I read it. This story made a huge impact on me - an outsider.Gnìomhara nan Abstol, 10: 1 - 35, 43Agus bha duine àraidh ann an Cesarea, d'am b'ainm Cornelius, ceannard-ceud do'n chuideachd ris an abrar a' chuideachd […]

 • Sgeulachd : the Priest and the Fairies
  by puxill on DiD, 28 Dùbh 2014 at 1:04m

  chuir mi seachad an là a' còdadh an sgeulachd seo. 'S toigh leam e uabhasach math airson bheir e fianais fìor-mhath an creideamh a th' agamsa.{I spent the day coding this legend. I like it extremely well because it bears perfect witness to my faith.}bhon Litir do Luchd-ionnsachaidh #738 & 739 An Sagart agus na Sìthichean no An Sagart à PabaighA rèir beul-aithris, goirid às dèidh do Chalum Cille tilleadh a dh'Eilean Ì, chaidh fear de na sagartan Pabach don Eilean Sgitheanach airson tadhal air daoine. Ràinig e innis anns a' choille anns an robh corra clach an siud 's an seo. 'S […]

 • Lexicon of Gaelic Fantasy Words
  by puxill on DiS, 27 Dùbh 2014 at 1:44m

  Nuair a sgrìobh mi am post sin mu dheidhinn an sìthich Nollaig, bha facal a dhìth orm. 'S e 'màileachan' a bha am facal sin; màileachan - fear dhen fhacal a ciallachadh "elf". Thug sin orm a smaoineachadh ... Cuir e nam cuimhne mu dheidhinn faclair a bha mi dèanta. Chan e faclair, gu dearbh. 'S e liosta faclan. Liosta faclan beul-oideachais.Lorg mi an liosta agus d'fhuair mi e. Bha mi air a bhith a chàradh agus a chòd agus an-diugh chuir mi e suas air an làrach-lìn agamsa. Am Faclair de Faclan Beul-oideachais Gàidhlig le puxill

 • Sìthich Nollaige - 2na ' Gheamhraidh
  by puxill on DiM, 23 Dùbh 2014 at 9:43f

  Às leabhar-lànn neo-shaoghaltaDimairt, 23 an Dùbhlachd2na ' GheamhraidhBha duene sìth ann, anns an ospadal. Uil, thuirt e gur e duine sìth a bh' ann ach tha mi a' smaoineachadh gun robh e fear de luchd-obair a' Bhodaich Nollaige.Thuirt e gur e Hercules an t-ainm a tha air.Chan eil fios agam dè tha air, ach tha coltas gum bidh e a' call Oidhche Nollaig tha cinnteach.Fhad 's am bidh "elves" air a thoir mar ainm air an luchd-obair a' Bhodaich Nollaige, chan e daoine sìth sam bith iad gu dearbh. Tha mi a' creidsinn gur seòrsa gruagach no brunaidh iad, no troichean 's dòcha. 'S e […]