Gilleasbuig Aotrom

 • Tòraidhean Albannach a' dol bho neart gu neart
  by Neil McRae on DiM, 26 Cèit 2020 at 2:53f

  Toiseach a' Ghiblein ... Deireadh a' Chèitein ... Nach neònach an t-sàmhchair (Làithean a' dol seachad)Mu dheireadh thall... Beachd 'Illeasbuig:(Air a bheò-ghlacadh le implosion nan Tòraidhean is gun chomas bruidhinn) @GilleAotrom

 • Buidheachas do @ScotGovGaidhlig, cha tuirt neach sam bith a-riamh
  by Neil McRae on DiC, 15 Gibl 2020 at 7:54f

  Or: Thank you Riaghaltas na h-Alba, from the heart of my bottom A chàirdeanTha leisgeul 'Illeasbuig ri ghabhail oir is fhada bho nach do chuir e corrag ri meur-chlàir. Tha fhios gu bheil e gu math doirbh 'sna h'amannan dùbhlanach [osna] seo a bhith an dà chuid nad iuchair-obraiche AGUS nad ghoireas earbsach a thaobh a h-uile càil as doilleir ann an saoghal na Gàidhlig!Cò-dhiù, [adopts sanctimonious corporate twitter-like tone] 'Hugely welcome announcement from @ScotGovGaidhlig air twitter this morning'. Nise sin agad tobar-fiosrachaidh aibhiseach anns a bheil ciall neo-chumanta, a […]

 • Cò tha a' moladh Bòrd na Gàidhlig? Thà, aithisg bhliadhnail Bòrd na Gàidhlig
  by Neil McRae on DiS, 15 Gearr 2020 at 10:29f

  It's not all bad for Bòrd na Gàidhlig ... Bòrd's own annual report lavishes praise on the Bòrd A chàirdean, tha aithisg bhliadhnail Bhòrd na Gàidhlig a' sealltainn nan ceumannan mòra a rinneadh gus taic is brosnachadh a thoirt dhan Ghàidhlig agus a cultar ann an Alba, tha sinn a' leughadh an seo ann am bràth-naidheachd ga thoirt seachad le Bòrd na Gàidhlig. Snippet bho chlàr-innse na h-aithisg Tha Bòrd na Gàidhlig ag obair gu dlùth, tha sinn a' leantainn oirnn a' leughadh, le 70 ùghdarras poblach, agus tha planaichean Gàidhlig aontaichte aig 54 dhiubh sin. Anns an […]

 • Bliadhna mhath eile 'son na Gàidhlig. Well done everybody!
  by Neil McRae on DiM, 7 Faoi 2020 at 10:50f

  Well a chàirdean, b' e bliadhna mhath a bh' ann an 2019 airson na Gàidhlig, cha ghabh sin a bhreugnachadh air dòigh sam bith.Bidh an roghainn agaibh fhèin, tha Gilleasbuig deimhinne às, ach seo feadhainn dhe na fìor lowlights a bu mhò chòrd ri Gilleasbuig chòir 'sa bhliadhna a chaidh seachad ... Latha Chànain Eòrpach Sona Dhuibh!Tha Riaghaltas na h-Alba a chur fàilte Read more »

 • Boris MacIain agus Bòrd na Gàidhlig - saoil a bheil iad sin càirdeach?
  by Neil McRae on Dia, 26 Dùbh 2019 at 7:48f

  Hey a chàirdean, is fhada bhon uair sin!Bithidh fios agaibh uile, tha Gilleasbuig deimhinne às, gu bheil prìomh mhinistear ùr againn a tha cosnadh cliù nach beag is àrd-mholadh às leth na Rìoghachd Aonaichte.Fear a tha uabhasach comasach air na meadhanan sòisealta a chur gu feum, tha e coltach. Ach bhuail e Gilleasbuig gu bheil an teachdaireachd aige a' coimhead caran familiar na làithean-sa: Boris "Beul na Fìrinne" MacIain Read more »

 • Ceum mòr-tastaig Bòrd na Gàidhlig a' dol bho neart gu neart
  by Neil McRae on DiL, 28 Dàmh 2019 at 9:00f

  Bòrd soar to new depths A chàirdean, bha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan nuair a thog planaichean-cànain a' Bhùird ceann anns na naidheachdan Gàidhlig an seachdain seo chaidh. Oir is math a tha iad sin àraidh air àrd-mholadh, mar a tha fios againn uile.'S iad na planaichean a dh' fhàg ath-bheòthachadh na Gàidhlig cho soirbheachail agus a tha e. Cha leig sinn a leas ach coimhead timcheall oirnn ... @GilleAotrom

 • "I demand improvements to BBC Alba" says the Gaelic language
  by Neil McRae on DiD, 7 Iuch 2019 at 8:38f

  Mar a chuala Gilleasbuig, tha a' Ghàidhlig a' cumail a-mach gu bheil i air a cuingealachadh le seirbhis TBh a tha feumach air leasachadh. Tha e coltach gun do bhruidhinn an cànan an-àrd às dèidh don artagail seo a' nochdadh ann an duilleagan na Hootsmon bho chionn ghoirid.Thuirt an cànan gu bheil i ag èirigh is a' gearain mu BhBC Alba.Mar a bhiodh dùil, 's e na tha de shusbaint Beurla ga craoladh leis an t-seanail as mò a tha cur air a' chànan mhilis mhàthaireil; coma leat na h-ath-chraolaidhean.Thuirt i cuideachd gu bheil i fada feitheamh ri crìoch nam fo-thiotalan grànta […]

 • Aithisgean a' Bhùird - are they really causing language death?
  by Neil McRae on DiC, 29 Cèit 2019 at 8:41m

  A chàirdean,Tha Gilleasbuig air a bhith a' rannsachadh aithisgean a bh' ann aig a' Bhòrd a-rithist, oir feumaidh cuideigin. Agus an turas-sa chaidh a bheò-ghlacadh leis na toraidhean-rannsachaidh aige, oir cò shaoileadh e, a' bhuaidh nach beag a bh' aig aithisgean yesteryear?Read more »

 • Am Bòrd: "àm dùbhlanach" - airson ciall?
  by Neil McRae on DiD, 28 Gibl 2019 at 5:06f

  Am Bòrd a' coinneachadh ann an Inbhir Nis.Bha e 'na dhùbhlan dhan a' Bhòrd, bho riamh, gu bheil adan pith a' fàs gann Hiya, chàirdean chòire, 's fhada bhon uair sin! Ach tuigidh sibh gur àm traing agus [osna] "dùbhlanach" dhen a' bhliadhna a th' ann do 'Illeasbuig. Nise bha an t-amadan glic as fhèarr leibh air a dhòigh ghlan a' cluinntinn gu bheil Bòrd na Gàidhlig air aithisg bhliadhnail eile thoirt a-mach, aithisg a tha moladh BnaG chun na smior. Air bhioran, agus le anail ’na uchd, chaidh e a-steach na broinn airson beagan bhàighbreansaidh agus gu dearbh fhèin cha […]

 • Bliadhna mhath 'son planaichean Gàidhlig, cha tuirt neach sam bith a-riamh
  by Neil McRae on Dia, 28 Màrt 2019 at 8:19f

  A chàirdean, nach cuir sibh ur tòn fodhaibh agus dèan sibh sibh fhèin còsagach tac an teine, ‘s dòcha gum bi geansaidh Nollaige oirbh agus gloinne dhen dram bhuidheach nur dòrn. Slàinte mhòr, a h-uile latha a chì is nach fhaic! Nise, mun àm seo dhen a’ bhliadhna, tha e mar fhasan do ‘Illeasbuig beagan, erm, Cnuasachaidh a dhèanamh air uaill is moit ar cànain, sin agaibh planaichean Gàidhlig na bliadhna. Aidh, A-rithist. Tòisicheamaid a chàirdean, le’r cead, le Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba agus “Plana Gàidhlig 2017-2022”. Sibhse a chaidh a dh’ fhaicinn […]

 • Iomcheist mu chur/chuir - tha sin cho an-uirigh!
  by Neil McRae on Dia, 28 Gearr 2019 at 8:14f

  Gilleasbuig and the difference that satire makes. Erm! Na tweets chorporra Gàidhlig a tha siud, Eh, a chàirdean!! Nach ann orrasan a thàinig an dà latha o chionn ghoirid. ‘S gann gu bheil guth air Howlers, mo thogair Double genitives! Tha sin a-rèir, tha Gilleasbuig deimhinne às, an sàr-obair a rinn e fhèin sìos tro na linntean, ag iomairt an aghaidh na tha siud dhen iomcheist mu, mar eisimpleir, Chur/chuir, gun luaidh air A’ chuir, a bhiodh bitheanta, aig aon àm, am measg na feadhna Quangocratic. An tug sibh an aire a-riamh, a chàirdean, don diofar mhòr a rinn […]

 • Nicola Sturgeon - Is Ise Gàidhlig! (it says here)
  by Neil McRae on DiD, 10 Gearr 2019 at 12:55f

  Well a chàirdean!'S e mìos glè glè thraing a bh' anns an Fhaoilleach do Bhòrd na Gàidhlig. Rinneadh tòrr mòr obrach air sàillibh na h-iomairt as ùire aca, agus gu dearbha fhèin bha a buil ri faicinn ann an sreath de dhealbhan snoga air twitter.Shìos mun a' Phàrlaidh ...Read more »

 • Gilleasbuig a' moladh bhàighbreansaidh twitter
  by Neil McRae on DiD, 27 Faoi 2019 at 6:56f

  An t-seachdain-sa, le 'r cead a chàirdean, sùil aithghearr aotrom air feadhainn de na seòid #Gàidhlig a tha cur ri iomadachd twitter, bho shealladh 'Illeasbuig ... Read more »

 • Na tweetichean corporra - sin agaibh an gibht Nollaige a tha sìor thoirt seachad!
  by Neil McRae on DiD, 23 Dùbh 2018 at 9:30m

  Or, how Gilleasbuig learned to stop worrying and love corporate #Gàidhlig tweets!  Oh 's fhada, cus ro fhada a chàirdean, bho nach tug sinn sùil aotrom còmhla ri chèile air na tweetichean as fhèarr leinn uile!Tha Gilleasbuig às dèidh ùineachan is ùineachan a *chuir* seachad às ur leth, tuigidh sibh, na leanas a thoirt ri chèile. Bidh fàilte ron a h-uile duine ann! - mar a thweetas iad 'sa chànan aca fhèin. Thug e fada an fheadhainn aig fìor àrd ìre a chriathradh dhuibh. Ach co-dhiùbh, nach dèanamaid catch-up; seo iad an guaillibh a chèile, ann an òrdugh mar a nochd iad […]

 • Foghlam meadhain-Gàidhlig: amazing growth despite static numbers
  by Neil McRae on DiD, 9 Dùbh 2018 at 11:24m

  - Tè de na "builean" (outcomes) air a gealltainn le Bòrd na Gàidhlig ann an 2012: "Àrdachadh gach bliadhna san àireamha’ dol gu foghlam tro mheadhanna Gàidhlig (FTG), a’ dùblachadhna h-àireimh bhliadhnail a tha a’ tòiseachadh an-dràsta gu 800 ann an 2017". Fàgaidh Gilleasbuig seo agaibh a chàirdean ... Sgoilearan Gàidhlig a' dol a-steach gu Primary 1 gach bliadhna bhon uair sin(tha Gilleasbuig fada an comain Achd Saorsa an Fhiosrachaidh): 2012-13: 428  Read more »

 • Dè a' Ghàidhlig air Latha Naoimh Anndrais, anyway?
  by Neil McRae on Dih, 30 Samh 2018 at 11:20f

  Let me count the ways ...  A chàirdean chòire, Mun àm seo dhen a' bhliadhna bidh ceist oirbh, tha Gilleasbuig deimhinne às, mu ciamar a chanas neach 'sa Ghàidhlig "Happy Saint Andrew's day to you!" - nì nach tuirt neach sam bith a bha beò a-riamh air uachdar na talmhainn.Well, na biomaid fo iomcheist tuilleadh, a chàirdean, oir tha na tweets corparra Gàidhlig ga dhèanamh glè shoilleir dhuinn, erm ... 's iad a tha.Read more »

 • Tha sinn uile feumach air beagan misneachd aig amannan
  by Neil McRae on DiS, 3 Samh 2018 at 9:38f

  Buidheann ùr a' togail ceann aig a' Mhòd   Chaidh dùbhlan a thoirt fa chomhair prìomh bhuidheann na Gàidhlig, Misneachd Alba, agus am Plana Radaigeach aca airson a' chànain. Tha buidheann ùr air nochdadh fon ainm "Bòrd na Gàidhlig" agus plana aca fhèin, Am Plana nach eil radaigeach idir airson na Gàidhlig, 2018-23.Read more »

 • Gilleasbuig air a neo-bhàighbreantadh le Plana Nàiseanta na Gàidhlig
  by Neil McRae on Dih, 28 Sult 2018 at 11:30m

  Plana còig-bliadhna Soviet-style - sin a tha dhìth air a' Ghàidhlig!  A chàirdean, dè an saoghal a th' agaibh? An seachdain-sa, le 'r cead, bheireamaid sùil aithghearr air: am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2018-23 aig Bòrd na Gàidhlig, plana iongantach a rinn na h-uibhir mar-tha a dh' ionnsaigh leas na Gàidhlig, tha fhios. Bidh cuimhne agaibh, tha Gilleasbuig deimhinne às a chàirdean, air an deasbad bhàighbreant a chaidh a chumail anns a' Pharlaidh o chionn corra mhìosan, agus am plana ga chur air bhog ann an seòmar-deasbaid loma-làn, mar bu chòir: Deasbad a' […]

 • Caismeachd AUOB 'son neo-eisimeileachd: cha robh 'cudromach' gu leòr 'son BBC Alba
  by Neil McRae on DiS, 11 Lùna 2018 at 11:00m

  BBC Naidheachdan Gàidhlig looked away   Sin sibh fhèin a chàirden! Nach ann aig Gilleasbuig a' chorrag air a' bhuille-chuisle! Oir an-diugh tha e dol a chur às a chorp mu rud a' bh' ann o chionn cola-deug: caismeachd 'son neo-eisimeileachd ann an Inbhir Nis.Chaidh Gilleasbuig agus an cuilean a-null, abair fhèin gu robh e aibhiseach.Bha e mòr -  Bha e "posataibh" mar a chanas iad 'sa Ghàighlig chorparra:Read more »

 • Gilleasbuig salutes: aithisg bhliadhnail MG Alba
  by Neil McRae on Dih, 20 Iuch 2018 at 9:11f

  Well a chàirdean!    Seachdain eile, aithisg bhliadhnail eile anns a bheil gliocas neo-chumanta!  Anns a' chànan aca fhèin: "Geallaidh sinn spionnadh agus brosnachadh a thoirt tron Ghàidhlig agus tro na Meadhanan" "Tha MG Alba agus an luchd-obrach air fad air obrachadh gu cruaidh sa bhliadhna a dh' fhalbh gus dèanamh cinnteach gun tèid leantainn air adhart a' craoladh raon farsaing de ... OO-er! Tha an sàr phost seo caran hors de combat an-drasta