Earrainn Airson An Latha

  • Isa 41.10
    by rumaclean on DiL, 3 Dàmh 2011 at 12:00m

    Thubhairt Dia: Neartaichidh mi thu; seadh, cuidichidh mi thu; seadh, cumaidh mi suas thu le deaslàimh m’fhìreantachd.