Mòds & Rockers | “Nar n-aghaidh agus leinn”

Le Eoghan

Anns an artagail dheireannach aige mar dheasaiche Dhàna, tha Eòghan a’ coimhead ris an rathad air adhart.

“Oir ge b’ e neach nach eil nar n‑aghaidh, tha e leinn.” Marc 9:40

Tha e coltach gu bheil an saoghal air a dhol bun-os-cionn agus an ceòl air feadh na fidhle. Mòd Madness. Anns na seann làithean, cha bhiodh ach deasbad air a thòiseachadh le Ailean The Whaler mu dheidhinn an robh feum sa mhòd tuilleadh, ach a-nis tha daoine air a dhol an-sàs ann an deasbad mu sheimeantaigs a thaobh cò th’ ann an Gàidheal. Cha do dh’adhbhraich seo aiteamh bhleideagan ach èiginn gnàth-shìde na Gàidhlig, le cuid de dhaoine a’ lasadh mar grian mhì-nàdarrach theth an Dàmhair, cuid eile a’ leaghadh air falbh agus aonan no dithis a’ dol fodha mar Micronesia ann an ceann deich bliadhna.

Luchd-ionnsachaidh, tùsanaich, luchd-labhairt ùra, co-chaidreabhaich, daoine aig an robh a’ Ghàidhlig on ghlùin, Mòds, Rockers, Gàidheil, Albannaich. Tha na facail seo a’ ciallachadh rudeigin. agus ge b’ e cho cudromach ’s a tha an ciall is a’ bhrìgh a tha agamsa orra, tha ciall eile aig daoine eile orra cuideachd. Agus uaireannan, fiù ’s leis an aon chiall againn, tha sinn a’ togail brìgh eile nuair a leughas sinn iad air loidhne gun ghùht gan lìbhrigeadh aghaidh ri aghaidh. Sin agaibh cànan. Mar a tha gasta a’ ciallachadh luath ann an Èirinn, agus àlainn ann an Alba.

Bha mi a’ smaoineachadh air na facail o Iosa a tha aig mullach na duilleige nuair a bha mi a’ smaoineachadh air an t-suidheachadh ghòrach seo. Tha mise coma, ’s a bha riamh, cò às a thàinig cuideigin cho fhad ’s gun robh iad deònach le neart an dùirn, fallas an gnùis agus deagh ghean an cridhe a chuir ri ath-bheòthachadh na Gàidhlig. Ge b’ e dè label a bha iad airson sadail orra fèin, air neo ge b’e dè ro-riochdair, chan e a’ cheist “An e Gàidheal a th’ annad?” ach “An e deagh neach a th’ annad?” a bu chòir dhuinn a bhith a’ faighneach.

Mar a thuirt mi ri cuideigin an latha eile, tha craic os cionn cinnidh an-còmhnaidh. Cleas Mhàrtainn Luther King Jr, an aisling aige gum biodh a cheathrar chloinne beò ann an dùthaich far nach biodh iad gam breithneachadh air sgàth dath an craicinn, ach air sgàth sùsbaint an caractair. Saoil an robh an t-Urramach a’ feuchainn ri ràdh “Craic os cionn craicinn” ’s mathaid?

Chan eil sin ag ràdh nach eil na rudan sin cudromach dha na daoine sin, tha buaidh aca oirnn uile – tha sinn uile a’ tighinn às ar dualchas, às ar n-eachdraidh, às ar creideamhan – agus tha e cunnartach a dhol ro fhada bhuapa a dh’aona-ghnothaich. Chì sinn a’ bhuaidh a tha air a bhith aig eileachadh o chultar is chànan air a’ mhòr-chuid de dh’Alba. Fiù ’s nuair a tha daoine a’ feuchainn ri tèicheadh o chultar air sgàth ealain no adhbharan eile, ’s ann air a’ chultar sin a tha iad a’ stèidheachadh an tèichidh, leithid Iain C. Mac a’ Ghobhainn. Ach tha na rudan sin uile – cinneadh, cultar, creideamh, gnè, seòrsa, cànan – tha iad uile nas lugha na tha caractar. Feumaidh sinn a bhith comasach freagairt a thoirt ceart cho math ri Quo Vadis? ’s a tha sinn ri Cò às a tha thu?

Airson strì na Gàidhlig chan eil ach dà cheist a dh’fheumas freagairt mu dheidhinn nan daoine a tha thu airson obair còmhla ris: A bheil iad airson obair airson maith na Gàidhlig agus am bu toigh leat a bhith nan cuideachd? Ma ’s e tha agus bu toigh. na freagairtean a tha agad, uill chan fheum thu an còrr. Chan obraich iomairt sam bith airson na Gàidhlig gun a bhith a’ coimhead aig an uile gu lèir, ag obair gu h-iomlanach. Feumaidh sinn coimhead ri dòighean gus na sgìrean dùthchail a neartachadh leis na àiteachan bailteil, agus vice versa. Sin cnag na cùise. A h-uile duine ag obair còmhla. Na tha mise a’ faicinn, rinneadh tòrr cròn gun cus adhbhar. Tha a’ mhòr-chuid air aithneachadh sin, agus chan eil e idir ro anmoch còmhraidhean is càirdeas a chumail an àird gus tilleadh dhan cho-obrachadh a tha deatamach son àm ri teachd.

Mar a thuirt an neach eile an latha eile air Twitter, àite far a bheil an dearbh rud seo fìor an-còmhnaidh “a bheil seo uile air a bhith mu dheidhinn a bhith a’ dèanamh phùingean ceart san dòigh cheàrr?” Chanainn gu bheil. Chanainn gu bheil. Chan eil an neach eile ceàrr ro thric.

Eòghan

“‘S e seo an colbh bheachd mu dheireadh a bhios agam airson Dàna, ged a tha mi an dòchas a bhith a’ foillseachadh rosg bho àm gu h-àm fhathast, oir às dèidh còrr is còig bliadhna, bidh mi a’ seasamh sìos on bhòrd dheasachaidh leis gu bheil mi a’ gluasad gu dreuchd ùr, ach tha e air a bhith na urram mhòr dhomh a bhith an-sàs le Dàna on fhìor thoiseach, a’ toirt spionnadh mhòr do sgrìobhadh na Gàidhlig agus a’ foillseachadh ghùthan ùra treun a chuir gu mòr ris an deasbad mun chànan. Bu mhath leam mo thaing a thoirt do Steaphan, Liam, Rhona, is Dòmhnall Iain a thòisich an turas iongantach còmhla ri chèile, Alasdair a thàinig nar lùib air an t-slìghe, agus a h-uile sgrìobhadair a thàinig air cuairt còmhla rinn agus a thig fhathast. Gràdhaichibh a chèile. Chan eil càil nas cudromaiche na sin. Eòghan Stiùbhart.”

Share


Tadhail air

Powered by WPeMatico

Stòras Beò: Tommy

Le Gordon Wells

Tommy MacDonald is another figure well-known to Island Voices followers. He appeared in several videos in our Series 2 Outdoors theme, and was the central researcher and interviewer in the Bonnie Prince Charlie set of audio recordings.

With a wealth of local knowledge and stories from his home community in South Uist, he was a natural choice for Archie Campbell to approach for the new Stòras Beò nan Gàidheal project, and one of the first people to be recorded “in the field”.

So here he is again, back in front of the camera. The two of them found a lot to talk about as Tommy retraced his life story so far, including his involvement in Gaelic community life and events, so the conversation has been divided into two parts.

Here’s the Part One video.

The Clilstore transcript for Part 1 is available here.

Here’s the Part Two video.

The Clilstore transcript for Part 2 is available here.

 

 


Tadhail air Island Voices – Guthan nan Eilean

Powered by WPeMatico

2019 an t-Sultain: A’ bruidhinn mu dhaoine / Sep. Talking about people

Le seaboardgàidhlig

A’ bruidhinn mu dhaoine / Talking about people

My maternal grandparents
Link to pictures of Seaboard folk from our Seaboard History site.

I’ve amassed a huge number of words describing people, or used to address people. Many of them came up again and again, from sources old and young, including ones I collected over the years from those no longer with us. That shows that the words and expressions clearly were, and in some cases still are, well-used.  As ever, many thanks to all who have helped with this. Keep them coming!

The “Seaboard words” are given as spelled / pronounced to me or written down by contributors, so usually are roughly phonetic – locals should recognise them. The Gaelic words are given in brackets, their approximate pronunciation in italics.   In Gaelic, and in the Seaboard words that come from Gaelic, the first syllable is always stressed (and on the Seaboard often lengthened) e.g. spàgach, splay-footed = SPAA-cach.

1.The young

Bumalair – a big male child, careering around; a very
big baby. What a bumalair! Also someone who messes up a job. (bumalair
bungler, oaf)

A wee eeshan – a naughty child (fairly mild, humorous word). (isean – a young bird, a wee child, esp. a naughty one)

A wee trooster – a mischief, a rascal (stronger
word). (trustair – usually a very negative word used for adults – a
dirty brute, filthy fellow, but clearly not as strong here)

Sproot – a rascal (maybe related to sprùis – an imp, pron. sprooosh)

Ploachack – a plump little girl or baby, admiringly.
(possibly from pluiceach -a plump, chubby-cheeked person; ploiceag
a plump-cheeked woman; pluic = cheek)

Pochan, pockan – small cute person (pocan – small chubby lad; short fellow, pron. poch-can)

2.The old

Bodach, bottach, an old bottach – old man, old
granda  (bodach – old man)

Bo-ba – granda (not an “official” Gaelic word, but a
common familiar term in at least Shadswick and Balintore)

Cailleach – an old wifie

3.Characteristics, physical features

Spacack, spagach – splay-footed  (casan spàgach – splay feet)

Kervac – left-handed (from cearragach
left-handed, pron. kyarragach; cearrag, a left-hander)

Doikan – a small person (maybe connected to tòican – a small swelling, bump?)

4.Complimentary

Jeechallach – diligent, hard-working (dicheallach
– diligent)

Spatchal – smart (spaideil – smart, pron. spatchal)

spatchack – posh (probably a variant of spaideil)

Ji-shall (pron. JA-ee-shal)  – good, posh (probably from deiseil – ready, prepared; deiseal – sunwise, southward, lucky, prosperous: both pron. jay-shal)

5.Less complimentary (a long section!)

He’s no yolach … he’s not
handy at what he’s doing; clueless  (eòlach
– knowledgeable)  

Poor gilouris!  Poor soul!  (diolaoiris – object of charity (word
recorded in Wick area); related to more common expression dìol-deirce
poor soul, wretch). Interestingly, one contributor’s father applied this term
to a gallus youth.

Luspitan – weak, underfed individual (luspardan
– dwarf; puny man)

I’m no voting for them – they’re no but greishers
very derogatory term. Probably comes from greis, a spell of time, a
while – perhaps in the sense of time-servers, or fly- by-nights? There is also
a word greiseachd – enticement, solicitation, so maybe greishers were
persuasive speakers with nothing behind it? 
I think I’ll adopt this as my new term for politicians…

I’m in luperique – clothes or hands in a mess, e.g. if you spilled something on yourself or someone else. (Probably from (s)lupraich – slurping, wallowing, splashing, or possibly(s)luidearachd, slovenliness . The Seaboard sometimes dropped that initial S in words. (Probably because in some grammatical contexts in Gaelic, the S is changed to SH and not pronounced.)

Emmitchach -foolish (amaideach
foolish, pron. amajach)

Gorach – daft  (gòrach – foolish)

Him, he hasn’t moochoo! He has no sense. (mothachadh
–perception, awareness. Pron. mo-a-chugh or mo-a-choo)

In or on the artan – on your high
horse, angry. (àrdan – arrogance, haughtiness; height, prominence)

Prawshal– stuck-up  ( pròiseil – proud, pron. praw-shal)

Hanyel e gleek – he’s no wise (chan eil e glic)

Putting on the sglo – sweet-talking,
buttering up. (sgleò – sheen, misting over; idle speech, verbiage.)

Beeallach – two-faced, untrustworthy  (beul=mouth > beulach
-smooth-talking, plausible, pron. bee-a-lach)

Glacker – person speaking foolishly (glacaire
– a blusterer)

Awshach – a foolish woman  (òinseach – female fool)  – heard in Inver

Keolar – peculiar (ceòlar – peculiar,
eccentric)

Glaikit – daft . (Old Scots, probably related to Gaelic gloic – a fool, gloiceach – foolish)

6.Endearments

Maytal – dear, pet 
(m’ eudail – my dear, pron. may-tal)

Brogach, a term of endearment for a wee boy  (brogach – a sturdy lad)

Moolie – pet, darling (to a child)  (m’ ulaidh – my treasure)

Ma geul – my love (mo ghaol)

7.Feelings

If I lift my drochnadar… – if I lose my temper, look out! (droch nàdar – bad temper)

Fyown – feeble, feeling flat, dispirited, faint. (fann
– weak, faint, pron. fown, or feann, shortening, diminishing,
pron. fyown)

Rohpach – feeling ropach – rough (ropach – in poor condition, scruffy, pron. roppach; ròpach – tangled, untidy, pron. roh-pach)

Brohnach – sad (brònach)

In a stoorsht – in a huff, in a fit of pique (stuirt
huffiness, pron. stoorsht)

Have a boos on you – sulk, pout (bus -pout, pron. booss)

Boossoch – grumpy (busach)


Tadhail air seaboardgàidhlig

Powered by WPeMatico

New Scottish Gaelic Conversation group in Minnesota

Le

One of our forum members would like to see if there are other learners near Minneapolis, Minnesota also interested in learning and practicing Scottish Gaelic, so they have created a Meetup.com group.

These are “in-person” meetings rather than Skype meetings. Date/location information is shown on the group page.

Source: Fòram na Gàidhlig


Tadhail air Fòram na Gàidhlig – Naidheachdan / News

Powered by WPeMatico

Marbhrann do Thriùir Sheann Fhleasgach

Le Steaphan MacRisnidh

Marbhrann do Thriùir Seann Fhleasgach (2 earrann) le Rob Donn MacAoidh agus eadar-theangachadh le Dòmhnall Caimbeul don Bheurla Ghallda

THREE AULD CARLS (Twa verses) Frae the Gaelic o Rob Donn Mackay bi Donald Campbell

Aon duine ’s bean on tàinig iad, 
Na bràithrean ud a chuaidh, 
Bha an aon bheatha thìmeil ac’, 
’S bha ’n aodach dhen aon chlòimh: 
Mun aon uair a bhàsaich iad, 
’S bha ’n nàdar dhen aon bhuaidh: 
Chaidh ’n aon siubhal dhaoine leo’, 
’S chaidh ’n sìneadh san aon uaigh.

Faclan:

oo = clòimh

raxed out = sìnte

Ae mither, faither brocht them up,
thir brithers here the nou,
and ae lane lifetime wrocht them up,
claithed them in ae oo.
Their last braith was the meanest,
their nature less nor brave;
they’re murned by just the keenest
an raxed out in ae grave.

Bu daoine nach d’ rinn briseadh iad,
Le fiosrachadh do chàch;
’S cha mhò a rinn iad aon dad,
Ris an can an saoghal “gràs”;
Ach ghineadh iad, is rugadh iad,
Is thogadh iad, is dh’fhàs,
Chaidh stràc dhen t-saoghal thairis orr’,
’S mu dheireadh, fhuair iad bàs.

They never troubled ither chiels
leastweys, nane said they did;
nor yet, afore they cowped the creels
did they dae ocht o guid.
Born the same and grown the same,
baith frae the same seed,
they walked the plank til their last hame
and bide thegither, deid.

cowp the creels = overturn the baskets – còp na clèibh


Tadhail air An t-Oide

Powered by WPeMatico

A’ gluasad bho WordPress gu Jekyll

Le Crìstean MacMhìcheil

O chionn 2008 tha Geidh.uk air a bhith na bhlog WordPress (a’ ruith grunn plugain treas-phàrtaidh) a tha mi air a bhith ag òstaireachd agus a’ cumail suas leam fhèin.

Dh’obraich e math gu leòr airson greis, ach tha mi air a bhith a’ fàs sgìth le duilleagan slaodach, mearachdan frithealaiche, amannan far-loidhne agus ùrachaidhean a stàladh fad na h-ùine agus mar sin tha an làrach-lìn a-nis air gluasad bho WordPress gu Jekyll.

Leugh an còrr de “A’ gluasad bho WordPress gu Jekyll”

#AirMoShlighe

Le Seumaidh ®

I’m on my way from misery to happiness today
I’m on my way from misery to happiness today
I’m on my way to what I want from this world
And years from now you’ll make it to the next world
And everything that you receive up yonder
Is what you gave to me the day I wandered

Songwriters: Charles Stobo Reid / Craig Morris Reid
I’m on My Way lyrics © Warner/Chappell Music, Inc

Tadhail air Seumaidh ®

Powered by WPeMatico

Apple a’ beachdachadh air oifis ùr fhosgladh ann an Carolina a Tuath a dh’aindeoin laghan san stàit a leigeas lethbhreith an aghaidh daoine LCDTE

Le Crìstean MacMhìcheil

Tha dithis oifigearan riaghaltais à Carolina a Tuath air a ràdh gu bheil Apple a’ beachdachadh air oifis corporra mòr fhosgladh anns an stàit – a dh’aindeoin laghan san stàit a leigeas lethbhreith an aghaidh coimhearsnachd LCDTE na stàite.

Leugh an còrr de

Apple a’ beachdachadh air oifis ùr fhosgladh ann an Carolina a Tuath a dh’aindeoin laghan san stàit a leigeas lethbhreith an aghaidh daoine LCDTE