அந்த செய்தித்தாள் – Am Pàipear

Le Gordon Wells

ஊஸ்ட் சமுதாயத்திற்காக முதன்மையாக சேவை செய்யும் செய்தித்தாளை பற்றிய ஒரு குறும்படம் இது. இந்தப் படத்தில் எவ்வாறு செய்திகள் பல இடங்களிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு, நன்கு வடிவமைக்கப்பட்டு, அவற்றின் உண்மைத்தன்மை சரிபார்க்கப்பட்டு பின் அச்சில் வெளியிடப்படுகிறது என்பதைப்பற்றிய விளக்கம் தெளிவாக படமாக்கப்பட்டுள்ளது.

The sharing of Gaelic voices extends to another new language today, thanks to the kind collaboration of Dr Dharani of the Government Arts and Science College in Avinashi. She has now recorded a Tamil voiceover for our documentary on the Uist community newspaper, Am Pàipear, first published eight years ago, with feature stories on Norman Maclean and Tobar an Dualchais.

This emerges as a welcome spin-off benefit from the “Mediating Multilingualism” project in which Gordon Wells is involved through UHI and Soillse. Dr Dharani had already taken Clilstore into new linguistic territory through her interview with Gordon at the International Language Fest in Shillong, available here. Complementing that later with this longer film was then a simple question of translating the script and recording the new narration – all done on a mobile phone and transferred instantaneously from India to Scotland via Facebook Messenger!

Here’s the film:

And you can follow it on Clilstore too (with wordlinked transcript) in Unit 8020: http://multidict.net/cs/8020

Watch this space for more contributions from India soon, and remember new voices and “other tongues” are always welcome on Island Voices from anywhere in the world!

 


Tadhail air Island Voices – Guthan nan Eilean

Powered by WPeMatico

Stòras Beò: Hughena

Le Gordon Wells

Hughena MacDonald is the next interviewee in this series of conversations with Archie Campbell.

In Part 1, Hughena talks about her family background and her happy memories of growing up and going to various schools in Uist and Benbecula, including her experience of coming across computers for the first time when Sgoil Lìonacleit opened.

This was followed by a spell in Stornoway where she studied at the college and did part-time work, including with Radio nan Gàidheal. On returning to Uist she worked in various places, and raised a family. She describes how she enjoys working with people, and how she likes to relax afterwards.

You can read the wordlinked transcript here on Clilstore: http://multidict.net/cs/7915

In Part 2, discussion of the importance of Hughena’s faith to her leads onto broader reminiscence over customs and traditions in the days of her childhood, when casual visits to and from neighbours would be more frequent, often related to crofting matters. Hughena describes early memories of collecting and eating shellfish from the shore, and of baking skills less often put to use these days now that so much is so easily available in the shops. The conversation finishes with some discussion of the strength of Gaelic use in her family, how she’s passed it on successfully to her children, and the value of now encouraging older community members to share their spoken skills, while acknowledging the challenges involved in recording them.

The Clilstore transcript is available here: http://multidict.net/cs/7916


Tadhail air Island Voices – Guthan nan Eilean

Powered by WPeMatico