Dàna

 • Tàidh
  by Alistair Paul on DiD, 10 Samh 2019 at 6:01f

  Ged a tha an saoghal air fàs nas neo-fhoirmeile agus is tric a chithear fir gnìomhachais is poilitigs às aonas tàidh orra san latha th’ann, tha fhathast cuid a shuidheachaidhean ann far a bheilear a’ sùileachadh gun cosg na fir tàidh. Ach nach e rud caran neònach a th’ann an tàidh nuair a smaoineachas sinn…

 • Toil-inntinn ann an Saoghal gun Dòchas: Teachdaireachdan nam Anam Dorcha
  by Liam.Alastair on Dih, 8 Samh 2019 at 3:49f

  “Bha fhios a’m gun robh còir agam stad a bhith a’ cluiche Dark Souls nuair a thòisich mi miannachadh crìoch a chur air a’ gheama.” Aithris mun gheama-choimpiutair Dark Souls, le ceithir pìosan comhairleachaidh don neach leis am bu mhiann buannachadh, le Robbie MacLeòid. Bha fhios a’m gun robh còir agam stad a bhith a’…

 • Mòds & Rockers | “Nar n-aghaidh agus leinn”
  by Eoghan on DiM, 15 Dàmh 2019 at 10:08f

  Anns an artagail dheireannach aige mar dheasaiche Dhàna, tha Eòghan a’ coimhead ris an rathad air adhart. “Oir ge b’ e neach nach eil nar n‑aghaidh, tha e leinn.” Marc 9:40 Tha e coltach gu bheil an saoghal air a dhol bun-os-cionn agus an ceòl air feadh na fidhle. Mòd Madness. Anns na seann làithean,…

 • Beurla air am boisean
  by Steaphan on DiC, 25 Sult 2019 at 1:44f

  Beurla air am boisean Beurla air am boisean – clàr èisteachd B’fheàrr leam ‘bhith gun mhaoin, agus Gàidhlig nam cheann, seach ‘bhith bochd le Beurla ann an àit’ sa bheil i staoin.   Si mar ghalar ràsanach, ruadh ach a h-inbhe ga cumail suas, ga togail leis na daoine cèin air am boisean tha a snuadh.…

 • An Latha a Dh’èirich Dòchas às an Luaithre: Aiseirigh Cànain is Dualchais Nam Mohawk
  by Alistair Paul on Dia, 19 Sult 2019 at 9:47m

  B’ e latha dubhach do mhuinntir a’ Mhohawk* a bu chòir a bhith anns an latha a chaidh an taigh aig Tehahenteh na theine. An àite sin b’ e an latha a dh’èirich dòchas às an luaithre. ‘S e cùis-uamhais a th’ann nuair a thèid taigh aig duine sam bith na theine oir chan e…

 • An t-Sìde agus A’ Bheul-aithris
  by Liam.Alastair on DiC, 28 Lùna 2019 at 8:00f

  Sa phìos seo, tha Liam Alastair a’ luaidh air sìde fhliuch an ama seo dhen bhliadhna ann an Uibhist agus ag ath-aithris dà chunntas a chuala e air uisge trom na h-oidhche a thòisich an Dàrna Cogadh, ann an 1939. Bho chuimhne na beul-aithrise, bidh feadhainn a’ meas gur e sin an dìle as motha a…

 • Na biodh ann an càs ’s nach cuimhnich thu ormsa
  by Steaphan on DiL, 26 Lùna 2019 at 5:02f

  Nan rachadh film euchd no gaisge, uabhais, àbhachdais, gaoir, msaa. a chur ann an riochd gàidhealach, dh’fhaodamaid tarraing à pailteas sgeulachdan, ach cuideachd à òrain, bàrdachd agus dàin de dh’iomadach seòrsa. Tha na filmichean Hollywood as soirbheachaile a’ gabhail brath air na rudan as aithnichte ann an cultar na Beurla, agus a’ toirt caochladh orra…

 • Dath is blas na fìrinn
  by Steaphan on DiD, 25 Lùna 2019 at 6:25m

  “Chì sinn”, mar a thuirt an dall “DSCF3610”le steele_chas fo chead CC BY-NC-ND 2.0 Nuair a bha thu nad phàiste, is dòcha gun robh do mhac-meanmna ag obair gu sgairteil, a’ dealbhadh saoghal taitneach eile dhut fhèin agus gun dèanadh do dhlùth-chàirdean, do mhàthair gu h-àraidh, luaidh air sin le bhith ag ràdh rudeigin mar: “Nach e…

 • Lèirmheas air Tairm le WHYTE
  by Steaphan on DiC, 14 Lùna 2019 at 12:51f

  Seo agaibh Robbie MacLeòid a’ cur an cèill a smuaintean agus faireachdainn mun dàrna clàr aig Alasdair agus Ross MacIlleBhàin. Lèirmheas air Tairm le WHYTE Bha dòchas agam nuair a chuala mi gun robh clàr ùr air fàire aig WHYTE, ach cha b’ e dòchas gun dragh a bh’ ann. Chòrd a’ chiad chlàr aca, Fairich, rium gu…

 • Gathan-grèine air fàire
  by Steaphan on DiC, 14 Lùna 2019 at 12:20f

  Faidhle èisteachd Bha m’fhàrdach-sa fo sgàil; ach nan rachainn an taobh thall, far an robh bràigh is mullach an aitreibh àibheisich, lorgainn an t-àite deisearach air òradh le solas na camhanaich.   Astar goirid a thriall mi ’null – gu staidhre drochaid-choise a ghabh mi suas. Lem ghreim air a’ ghad iarainn, ’s mi ’g…