Dàna

 • Teintean Astràilia: àbhaisteach no mì-àbhaisteach?
  by Steaphan on DiL, 3 Gearr 2020 at 1:23f

  As t-Sultain, bheothaich teine ann an Cuimrigh-a-Deas Nuadh agus cha b’ urrainn do luchd-smàlaidh a chur às. As t-Samhain, chaidh staid éiginn éigheachd ann an Cuimrigh-a-Deas Nuaidh agus bhon àm sin sgaoil na teintean troimh gach stàit Astràilianach, a’ cur faisg air naoi millean heactair deug agus barrachd air dà-mhìle taigh ’s a sia ceud…

 • Tàladh Na Mara
  by Alistair Paul on Dia, 9 Faoi 2020 at 12:59f

  Sgeulachd goirid le Alistair Dh’iarr i air luchd frithealaidh an àite an t-seithir aice a chur mu choinneamh na h-uinneige is chuireadh i seachad na h-uairean a’ coimhead a-mach an sin gu muir, na sùilean aice ag obair thar fàire is stuagh; air ais air adhart; air ais is air adhart. ‘Seo na pileachan agaibh…

 • Gaoth a Tuath
  by Alistair Paul on DiM, 17 Dùbh 2019 at 9:17f

  Duanag a tha a’ freagairt air an ràith. 191218_006 Chaidh tìr fo gheas dhut Reòth thu talamh Reòth thu tìm Gun fhiosta dhomh Bha thu nam chuideachd Èaladh air mo chùl Meòir air m’ amhaich Biorg nam chraicreann Bheòthaich thu m’ aigne Le cagar nam chluasan Gealladh a’ gheamhraidh Seanachas na faiche bàine Mac-shamhla macanta…

 • Cunnart an lùib a’ bhuannachaidh
  by Steaphan on DiD, 15 Dùbh 2019 at 5:42f

  Beachd air dè a tha “buannachadh” a’ ciallachadh do phàrtaidh le cion àireamhan ann am pàrlamaid chèin.   Le Steaphan Mac Risnidh Thugadh teachdaireachd shoilleir le taghadraidh na h-Alba nuair a bhòt a’ mhòr-chuid airson a’ Phàrtaidh Nàiseanta ann an 48 de 59 roinnean Phàrlamaid Westminster. Tha sin a’ fàgail nach do bhuannaich air neo…

 • Cha toigh leam am plìon ud
  by Steaphan on DiD, 15 Dùbh 2019 at 2:28f

  Tomhas de bhàrdachd eile. Tha seo co-cheangailte ris na beachdan aig mòran de luchd-“cha bu chòir” air na meadhanan sòisealta nuair a thug iad mun aire droch-bhuil “Breat-a-mach”. Dhan sgrìobhadair seo, bha nàdar de “phlìonas” a’ tighinn tarsaing anns a’ bheòlagraich mhilis a bha a-nis a’ dol air ais ’s air adhart air Twitter eadar…

 • An leadraigeadh mu dheireadh
  by Steaphan on DiC, 27 Samh 2019 at 9:38m

  An Leadraigeadh Mu Dheireadh_èist San Dàmhair am-bliadhna, dh’aontaicheadh lagh ùr ann an Alba a tha a’ casg dèiseagan le neach sam bith, pàrantan ann no às, do chloinn. Bha sgleogadh air a thoirmeasg mu thràth. Seo sùil air an lagh ùr agus an àite aig Alba a thaobh laghan eadar-nàiseanta a tha a’ dìon clann…

 • Tàidh
  by Alistair Paul on DiD, 10 Samh 2019 at 6:01f

  Ged a tha an saoghal air fàs nas neo-fhoirmeile agus is tric a chithear fir gnìomhachais is poilitigs às aonas tàidh orra san latha th’ann, tha fhathast cuid a shuidheachaidhean ann far a bheilear a’ sùileachadh gun cosg na fir tàidh. Ach nach e rud caran neònach a th’ann an tàidh nuair a smaoineachas sinn…

 • Toil-inntinn ann an Saoghal gun Dòchas: Teachdaireachdan nam Anam Dorcha
  by Liam.Alastair on Dih, 8 Samh 2019 at 3:49f

  “Bha fhios a’m gun robh còir agam stad a bhith a’ cluiche Dark Souls nuair a thòisich mi miannachadh crìoch a chur air a’ gheama.” Aithris mun gheama-choimpiutair Dark Souls, le ceithir pìosan comhairleachaidh don neach leis am bu mhiann buannachadh, le Robbie MacLeòid. Bha fhios a’m gun robh còir agam stad a bhith a’…

 • Mòds & Rockers | “Nar n-aghaidh agus leinn”
  by Eoghan on DiM, 15 Dàmh 2019 at 10:08f

  Anns an artagail dheireannach aige mar dheasaiche Dhàna, tha Eòghan a’ coimhead ris an rathad air adhart. “Oir ge b’ e neach nach eil nar n‑aghaidh, tha e leinn.” Marc 9:40 Tha e coltach gu bheil an saoghal air a dhol bun-os-cionn agus an ceòl air feadh na fidhle. Mòd Madness. Anns na seann làithean,…

 • Beurla air am boisean
  by Steaphan on DiC, 25 Sult 2019 at 1:44f

  Beurla air am boisean Beurla air am boisean – clàr èisteachd B’fheàrr leam ‘bhith gun mhaoin, agus Gàidhlig nam cheann, seach ‘bhith bochd le Beurla ann an àit’ sa bheil i staoin.   Si mar ghalar ràsanach, ruadh ach a h-inbhe ga cumail suas, ga togail leis na daoine cèin air am boisean tha a snuadh.…