Dàna

 • Am Fear a Chuir Ruaig air na Speachan
  by Alistair Paul on DiS, 15 Lùna 2020 at 10:55m

  Le ràith nan speachan a’ dlùthadh oirnn, seo duan mu ghaisgeach a chuir ruaig air na biastagan buaireanta seo. Am faram a thàinig às a chàr Am fear a chasgair na speachan Chuireadh e clisg air na bodhair Ceithir cuibhlichean cugallach A’ bogadaich gu h-aighearach Bho phoit-tholl gu poit-tholl Aig astar a bha smuaineachail An … Leugh an còrr de “Am Fear a Chuir Ruaig air na Speachan”

 • Agallamh le Ruaraidh MacLabhrainn, Marta Ò hEaghra
  by Alistair Paul on DiM, 4 Lùna 2020 at 10:40f

  Dealbh le Yohei Yamashita Le pròiseact iongantach Gàidhlig ga chur gu dol fhuair an neach-aithris againn, Marta, facal air fear a tha air a bhith aig teas meadhan na h-iomairte. Bha mi air bhioran is mo latha agam, mu dheireadh thall. Às dèidh a h-uile car is lùb tron deach mi; na litrichean iarraidh, an … Leugh an còrr de “Agallamh le Ruaraidh MacLabhrainn, Marta Ò hEaghra”

 • Taylor Swift agus a’ #GaelicCrisis
  by Liam.Alastair on DiD, 12 Iuch 2020 at 11:35m

  Gabhaidh bàs cànain a shealltainn ann am figearan, àireamhan, grafaichean is measaidhean. Ach chan e sin a th’ ann. ’S e tòrradh gach seachdain a th’ ann. ’S e na sgeulachdan agus na naidheachd ris nach d’ fhuair thu cothrom èisteachd. ’S e mothachadh bliadhna air bhliadhna gu bheil cailleach – a bha cho ainneamh a’ bruidhinn na Beurla – air fàs cho cleachdte rithe.

 • Falach-cuain |an t-Sealg
  by Steaphan on DiM, 7 Iuch 2020 at 9:19f

  Falaich thu fhèin mar chùlanach am broinn do sheòmair chadail a dh’ullaich do mhàthair chaomh dhut, bhon a tha buirb air do thòir. Buirb thapaidh nach do stad gus do chiont a chur an teagamh, cha d’ chuir ’ad ceist anns a’ chasaid a chuala thu nad sheasamh. Chan ann gun fhios a bha thu … Leugh an còrr de “Falach-cuain |an t-Sealg”

 • Cumha a’ Chànain Chaillte
  by Alistair Paul on DiS, 4 Iuch 2020 at 9:30m

  Bha mi ri ur taobh tro thoileachas is cruas Aig bàs is breith, aig stèidh ur seanchais Bu mhise air bilean ur Dè an àm breitheanais Bu mhise a chùmadh blàths ri ur caidreachas Is truagh mise on a thrèig sibh mi Bha mi nur cuideachd nuair ’shiubhail sibh bho thùs Tro tìr, is tonn, … Leugh an còrr de “Cumha a’ Chànain Chaillte”

 • Lèirmheas. A’ Phlàigh le Albert Camus
  by Alistair Paul on DiL, 29 Ògmh 2020 at 3:00f

  A bheil dad aig an leabhar seo ri innse dhuinn is plàigh againn ann an da-rìribh? A bheil blàs na fìrinn idir ri lorg ann? Ma thathar airson feartan stuth air bith a lorg cuirear fo dheuchainn e. Tha an aon rud fìor mu mhac an duine. ‘S iomadh ùghdar a tha air na caractaran … Leugh an còrr de “Lèirmheas. A’ Phlàigh le Albert Camus”

 • Mar a bhearras sibh ur falt aig an taigh
  by Liam.Alastair on DiM, 23 Ògmh 2020 at 9:00m

  An do rinn duine agaibh oidhirp air do logaidh fhèin a ghearradh ri linn dùnadh nan gruagairean? An do rinn thu bùrach dheth, no an robh an cliop cho math ’s nach fheum thu cas a thoirt thairis air stairseach a’ ghruagaire a-rithist tuilleadh? Seo aithris aig tè a bha thall ’s a chunnaic! Cha … Leugh an còrr de “Mar a bhearras sibh ur falt aig an taigh”

 • Dìleab Fhalaichte Ghlaschu
  by Alistair Paul on DiL, 22 Ògmh 2020 at 2:25f

  Tha rudeigin grànnda a’ tathaich ann am faileasan eachdraidh Ghlaschu. Glaswegian, no Weegie mar a chanas muinntir an àite fhèin e. Sin cò mise. Bha mi riamh moiteil gur ann às baile mòr na smùide a bha mi oir nam cheann b’ e àite a bha air a dhlùth cheangal le buadhan ionmholta. Baile le … Leugh an còrr de “Dìleab Fhalaichte Ghlaschu”

 • Portraid Teaghlach a’ Mharsanta
  by Alistair Paul on DiC, 10 Ògmh 2020 at 6:27f

  Ann an 1765 chaidh dealbh a pheantadh dhen teaghlach aig a’ mharsanta tombaca John Glassford. Lorgar fìor bhrìgh na h-ìomhaighe anns na rudan nach fhaicear. Naoi aodannan aibhseach Air an aiseig ann am frèam òir Sùilean nan dubh linneachan Gun annta fiamh aigne Ìomhaigh dhachaigheil A roghnaicheadh dhomh Tro faileasan fada tìm Teachdaireachd sheòlta Aig … Leugh an còrr de “Portraid Teaghlach a’ Mharsanta”

 • Fiach Saothair na Gàidhlig | Màrtainn Mac a’ Bhàillidh
  by Liam.Alastair on DiM, 9 Ògmh 2020 at 10:11m

  Tha an t-alt seo le Màrtainn Mac a’ Bhàillidh a’ toirt freagairt neo-dhìreach air cuid de na smuaintean a nochd ann an “Bi beò ann an Gàidhlig: bith-beò goirt?” le Criostóir Piondargás a chaidh fhoillseachadh air an làraich seo o chionn seachdain. Chan urrainn dhomh a ràdh nach e briseadh-dùil a th’ ann gach turas a chluinneas … Leugh an còrr de “Fiach Saothair na Gàidhlig | Màrtainn Mac a’ Bhàillidh”