SeumasUallas

 • 'S fhada bhon uairsin! #PDConf, Là Twitter #Gàidhlig, agus Gàidhlig ann an Iapan!
  by Anonymous on DiM, 9 Iuch 2013 at 8:57m

  Cha do sgrìobh mi blog an seo airson greis, ach bha mi a' sgrìobhadh airson blogaichean eile.Sgrìobh mi am pìos seo airson Pàrlamaid na h-Alba mu dheidhinn an tadhail agam gu Sruighlea airson #PDConf, agus thòisich mi obair air blogaichean ùr aig Social Media Alba.An seachdain sa chaidh, chur mi air bhog Là Twitter - latha sonraichte airson a h-uile duine aig a bheil ùidh ann an Gàidhlig a cruinneachdadh fon taga hais #Gàighlig le dùil agus dòchas bum bi #Gàidhlig a' treandadh air a' chiad latha dhen Òg-mhìos. Seo an sgeulachd chun an latha an-diugh air Storify. Agus an-diugh, […]

 • Iain, Ratbag, a Bhrònain!
  by Anonymous on Dia, 28 Màrt 2013 at 12:24m

  Iain, Ratbag, a Bhrònain! Sìos ann an Lunnainn A’ lìbhrigeadh pian Air feadh an dùthaich. Chan eil cus agad idir. Iain, a bhrònain! Ann an Sruighlea an-diugh Choisinn thu mì-chliù ’S tusa ratbag, Ratbag Iain Donnchadh MacIlleathain Iain, a bhrònain! Mura cluinn tu sin, Cha chluinn tu a' chuthag. Rinn thusa am poileasaidh Gun moralta, gun cuinnseas Iain, a bhrònain! “An rud as fheudar, As fheudar e”. Uill chan fheudar, tha thu ceàrr. Agus faic tu sin, chì sinn. Iain, a bhrònain! Tùsan: (1)  http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-21953896; (2) […]

 • Mo chiad thuras aig Comunn Gàidhlig Inbhir Nis
  by Anonymous on Dih, 22 Màrt 2013 at 10:52f

  Tha mi dìreach air ais bhon a' chiad choinneamh agam aig Comunn Gàidhlig Inbhir Nis. Cha robh dùil agam a bhith ann fiù 's, ach chaidh mi ann agus chòrd e rium gu leòr. Nise, anns a' chiad dà bhliadhna aig Oilthigh Ghlaschu, bha mi a cleachdadh na leabhraichean a thig às an Comunn seo. Chleachd mi iad airson aistean a sgrìobhadh agus beagan rannsachadh a dhèanamh - agus a bhith gu math onarach, aig an t-àm sin bha mi a' smaointinn gun robh iad gu math tioram - mar a mhòr-cuid na stuth leughadh, mar 's gum biodh! Ach a-nochd, bha mi an sàs ann an oidhche far an robh an aon […]

 • Bile an Reifreinn agus cleachdadh na Gàidhlig - Gairm fianais
  by Anonymous on Dih, 22 Màrt 2013 at 4:26f

  Diardaoin, 21.03.2013. Seo an latha a chur Nichola Sturgeon ainm ri Bile an Reifreinn. 'S e ceum mòr  air adhart gu dearbh, ach chan e lagh a th' ann am bile seo fhathast ge-tà!Tha Comataidh Bile Reifreinn (Alba) aig Pàrlamaid na h-Alba ris a bheil e an urra sgrùdadh a dhèanamh air an reachdas gus reifreann air neo-eisimeileachd a chumail ag iarraidh fianais mun Bhile.Ma tha beachd agaibh air an cuspair seo, seo cothrom dhut! Tha an comataidh seo a’ sireadh bheachdan air a’ Bhile an-dràsda gus an 6mh latha dhen Ògmhios 2013.Bhiodh e math fianais sgrìobhte ann an Gàidhlig […]

 • Co-labhairt airson Oileanaich Ceilteach
  by Anonymous on DiL, 18 Màrt 2013 at 6:00m

  Nuair a bha mi deiseal leis an greis-gnìomhachais agam ann an Inbhir Nis, chaidh mi sìos do Dhùn Èideann feasgar Dihaoine airson co-labhairt an ath latha aig Oilthigh Dùn Èideann. Bha mi a' leantainn Iomairt Sgoil Eòlais na h-Albaann an Dùn Èideann agus bha mi airson a chur taic ris an iomairt seo. Chuir mi mo ainm ris an athchuinge nuair a chunnaic mi ceangal air Facebook. Dh' ionnsaich mi an-dèidh gun cur 'An Comunn Cheilteach' a' Chiad Co-labhairt airson Oileanaich Ceilteach seo air dòigh a chur taic ris an Iomairt Sgoil Eòlais na h-Alba.  Fhuair mi fiosrachadh mu dheidhinn […]

 • Sàr Sgilean Rèidio - Latha a h-aon
  by Anonymous on DiS, 16 Gearr 2013 at 10:56f

  Tha mi a' gabhail pàirt ann an cùrsa goirid aig Fàs, Sabhal Mòr Ostaig an deireadh sheachdain seo a dh' ionnsachadh sgìlean rèidio. Bha an-diugh a' chiad latha, agus chòrd e rium gu leòr.Bha dusanar eile an seo còmhla rium. Thoisich an latha le fàilte is furan bhon stìuìreadh na cùrsaichean goirid agus an dèidh chaidh sinn sios gu Studio Fàs. An sin, rinn sinn eacarsaichean drama mar blàthaich le cleasaiche-còmhnaidh a' cholaiste. Às dèidh, choinnich sinn cleasaiche agus thug e Top Tips dhuinn air cleachdadh ar guth air an rèidio. Leantainn blasad goirid na […]

 • Leabhraichean-d Gàidhlig
  by Anonymous on DiD, 23 Dùbh 2012 at 4:43f

  luchdachaidh a-nuas Bha mi airson leabhraichean ùr leughadh air mo thablaid an-uiridh. Dh'fheitheamh mi 14 mìosan gus cheannaich mi a' chiad leabhar-d agam. B' urrainn dhomh sin dhèanamh aig www.kobobooks.com agus cheannaich mi Ìmpireachd, an leabhar a leugh mi an-uiridh aig oilthigh, ach 's e leabhar fìor mhath a th' ann, nam bheachdsa. Tha leabhraichean-d Gàidhlig eile cuideachd aig Kobo Books. luchdachaidh a-nuas luchdachaidh a-nuas luchdachaidh a-nuas luchdachaidh a-nuas 'S e leabhar Ùr-Sgeul a th' ann an Ìmpireachd. Chuala mi aig co-labhairt gun deach pròiseact […]

 • Na gabh dragh oirbh mu nam Meadhanan Sòisealta! Tweet is bi glic!
  by Anonymous on DiC, 12 Dùbh 2012 at 11:08f

  Na gabh dragh oirbh mu nam Meadhanan Sòisealta! Tweet is bi glic! Tha Twitter agus Facebook a' sìor fhàs bitheanta, ach chan eil mòran daoine iad cleachdadh sa Ghàidhlig. Thug Seumaidh Uallas (@SeumasUallas), eòlaiche nam Meadhanan Sòisealta is oileanach ann an conaltradh aig Sabhal Mòr Ostaig, beachd air nan adhbharan agus thug e fuasglaidhean a chur air adhart. Seo am pìos aige: Dh’ ionnsaich mi puing inntinneach nuair a ghabh  mi a' chathair aig pannail deasbaid Gàidhlig aig Seachdain nam Meadhanan Sòisealta ann an Glaschu san t-Sultain. Dh’ ionnsaich mi gu bheil eagal […]

 • Latha na Gàidhlig aig Pàrlamaid na h-Alba - Fòram mu dheidhinn teicneòlas agus na meadhanan sòisealta ann an Gàidhlig
  by Anonymous on Dia, 29 Samh 2012 at 7:00m

  Chòrd an Latha Ghàidhlig rium ann an Dùn Èideann am feasgar seo aig Pàrlamaid na h-Alba. Thoisich an latha agam le fòram mu dheidhinn teicneòlas agus na meadhanan sòisealta ann an Gàidhlig. Seachdain nam Meadhanan Sòisealta Ghlaschu 2012 Bha an tachartas 'na chois pannail deasbaid aig Seachdain nam Meadhanan Sòisealta am bliadhna a chuir mi air dòigh san t-Sultain far an robh deasbad air cleachdadh na Gàidhlig, feum airson Apps ann an Gàidhlig, leabhraichean-dealain, Blogging agus cleachdadh na Meadhanan Sòisealta ann an sgoiltean.A rèir oifigear leasachaidh Gàidhlig:Tha […]

 • Bhuannaich sinn Farpais-Cheist Taigh Seinnse Glaschu
  by Anonymous on DiC, 28 Samh 2012 at 7:00m

  Abair oidhche!Bhuannaich an sgioba agam farpais-cheist taigh seinnse aig Taigh Òsta na Pairce ann an Glaschu a-nochd! Meal ar naidheachd: Fearchar, Ciaran is Lily! Ghabh mi drama Talisker ga chomharraich!Bidh an ath cho fharpais Oidhche Mhàirt 18mh Dùbhlachd aig 7:30f. Tha e a cosg £2 gach neach a bhith an sàs agus tha duaisean ann airson an sgioba anns a’ chiad agus an dàrna àite. Tha barrachd air fiosrachaidh aig làrach-lìn Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu.Taigh-òsta na Pàirce, 1194-1202 Sràid Earra-Ghàidheal, Glaschu, G3 8TE

 • Farpais Cheist Taigh Seinnse ann an Lios Mochuda
  by Anonymous on DiS, 24 Samh 2012 at 7:00m

  Bha mi a' cluich ann an sgioba le trì buill eile aig farpais-cheist taigh seinnse 'SNP' ann an Lios Mochuda ach bhuannaich sgioba bho mheur eile! Co-dhiù, bhuannaich mise dà dhuais sa Raffle! Deagh cheartachadh airson University Challenge!

 • Siubhal is 'Traveline' na h-Alba
  by Anonymous on DiS, 24 Samh 2012 at 7:00m

  Bha mi a' cleachdadh 'Journey Planner' aig Traveline Scotland an-diugh le ainmean-àite ann an Gàidhlig! Tha Apps ann airson iPhone, Android, Windows Phone agus BlackBerry. Tha mi a' faighinn Journey Planner glè fheumail.

 • Co-labhairt: "Ath bheothachadh Choimhearsnachd tro Chultair"
  by Anonymous on Dih, 16 Samh 2012 at 7:00m

  Talla Stafainn – Diardaoin, 15mh an t-Samhain 2012 – 9.30m to 4.00f Bha mi ann an Stafainn airson co-labhairt air cultar mar so-mhaoin na Coimhearsnachd (ath-bheòthachadh Coimhearsnachd tro Chultar) far an robh mòran dhaoine a' bruidhinn air cuspairean inntinneach, deasbad agus còmhradh timcheall a' bhùird. Bha mi a' riochdachadh na 2200+ luchd-leantainn aig Scottish.Gaelic - an duilleag Facebook agam. Bu thoil leam mòran taing a ràdh ri Janni, Oifigear na Gàidhlig, airson lioft ann. Seo an cunntas as ùir agam air a‟ cho-labhairt ann an Stafainn a sgrìobh mi air an […]

 • Co-labhairt airson Coimhearsnachdan aig Pàrlamaid na h-Alba
  by Anonymous on DiD, 28 Dàmh 2012 at 6:00m

  Image © Scottish Parliamentary Corporate Body – 2012. Licensed under the Open Scottish Parliament Licence v1.0.  Aithris dhen latha Luchd-leantainn ùr is teachdaireachd a' gabhail taing dhomh! Bha mi moiteil a ghabh pàirt anns na ceathramh Co-Labhairt airson Coimhearsnachdan aig Pàrlamaid na h-Alba "Understanding Your Parliament" ann an Dùn Èideann an-diugh. Bha mi ann mar neach-eòlais ann am Meadhanan Sòisealta agus bha mi a bhruidhinn mu dheidhinn mar a chleachd mi Twitter is Facebook a choitich ris na Buill Phàrlamaid na h-Alba agus airson iomairtean. Bha beagan sgàth orm […]

 • Cà bheil Gàidhlig aig a' Mhòid Nàiseanta Rioghail 2012 ann an Dùn Omhain?
  by Anonymous on Dia, 11 Dàmh 2012 at 12:55f

   Chunnaic mi ceist air Facebook sa mhadainn a dh'fhaighneachd mi an-uiridh aig àm na Mòd ann an Steòrnabhagh agus chuir mi e a-mach a-rithist an-diugh: Have you seen the logo for the Royal National Mòd in Dunoon 2012? Am faca tu an dealbh airson a' Mhòid Nàiseanta Rioghail ann an Dùn Omhain 2012? Chan eil ach 2 duine ga faicinn! Agus thuirt tè eile: "Chunnaic mi an Logo. Ciamar a litrich tu 'Earra Gaidheal' a-rithist?" Freagairt mi: "Le a sràc?" Agus thug mi freagairt air ais nach robh 'h' ann cuideachd! Faic seo: "Earra Ghaideal" an àite "Earra Ghàidheal" Ach as-dèidh sin, […]

 • Brochan 's Lite 's Mi!
  by Anonymous on Dia, 4 Dàmh 2012 at 2:34f

  Brochan no Lite Nuair a bha mi aig bracaist, bha sinn a' bruidhinn air mar cha toil leam brochan le salainn. Thuirt caraid gur e rud Sassanaich a bh' ann! 'S fhèarr leam am brochan agam gu math milis no gu naddurach. Am feasgar seo, bha mi a' leughadh an leabhar ùr agam le bàrdachd a thug mi airson mo cho-là breith seachdain air ais: "These Islands We Sing", deas. le Caomhainn MacNèil; agus leugh mi an dàn seo le Anna Frater (d.210):Lit' Gun ShalainnSgian dubh 'na stocainnagus Beurla na bheulmoladh lit' sa mhadainn's e cur muesli na bhòbhl;'Chan fhaighear nas fhèarr na 'n […]

 • #Latha-Nàiseanta-na-Bàrdachd
  by Anonymous on Dia, 4 Dàmh 2012 at 1:13f

  #Latha-Nàiseanta-na-Bàrdachd04.10.2012Seo latha, a tha math, Le bàrdachd gu leòr Air cuspair sam bith. Nach sgrìobh tusa dàn, No dèan thu òran? Feuch e 's gabh spors! Rach ma-ta!

 • Seachdain nam Meadhanan Sòisealta Ghlaschu 2012
  by Anonymous on DiC, 3 Dàmh 2012 at 8:13f

  Thachairt Seachdain nam Meadhanan Sòisealta ann an Glaschu eadar 24mh is 28mh an t-Sultain 2012. Bha co-fharpais litreachais a' ruith fad an seachdain, agus thagh Alison Lang is Marcas Mac An Tuirneir buannaich. Bha taisbeanadh ann cuideachd bho sgoilear aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu agus bha pannail deasbaid ann a bhruidhinn air Gàidhlig agus  nam Meadhanan Sòisealta. Tim, Seumaidh agus Daniela Bha mi toilichte a bhi  an sàs an Seachdain nam Meadhanan Sòisealta am bliadhna agus tha mi glè thaingeil gu Tim Wright agus Daniela Castrataro aig TwinTangibles airson a' cur cuireadh […]

 • Dùn Èideann: Caismeachd is Railidh airson Neo-eisimeileachd na h-Alba 2012
  by Anonymous on DiD, 23 Sult 2012 at 10:51f

  Fhuair mi liofta a Glaschu bho an t-Eilean Sgìtheanach (tapadh leibh do Mharcas, a mhàthair is Bernadette!). Bha mi ann an Glaschu aig 6f agus choinneach mi neach-obrach aig Cànain airson greiseag mus do dh'fhalbh mi air an trèana.  Chunnaic mi sin: Sanas-reic airson Seachdain nam Meadhanan Sòisealta Ghlaschu Ràinig mi ann an Dùn Èideann oidhche Haoine. Bha mi a' fuireach aig an ostail seo faisg air Sràid a' Phrionnsa. Tha 'Fàilte gu Alba' sgrìobhte air a' bhalla!  Fàilte gu Alba! An ath latha choisich mi do Na Faichean air slighe na chaismeachd. Cheannaich mi lòn mus […]

 • Na Meadhanan agus Na Geamannan Parailimpeach
  by Anonymous on Dia, 20 Sult 2012 at 2:07f

  Seo a' chiad pìos obair-dachaigh a rinn mi sa chlas sgrìobhadh agam am-bliadhna. Ma tha beachd sam bith air sin bhiodh e math a chluintinn bhuat. Na Geamannan Parailimpeach[1] Na Meadhanan Cha do choimhead mi na geamaichean seo ach chunnaic mi na Geamannan Oilimpeach. Chunnaic mi fosgladh nan Geamannan Parailimpeach ach bha cus sanasan-reic ann air mo shon. Nuair a bha mi a’ smaointinn air sin, thàinig e a-steach orm nach eil na Geamannan Parailimpeach aig an aon ìre mar na Geamannan Oilimpeach. Gun teagamh, bha iad ann an clas ìochdarach agus chan eil sin math gu h-àraid a […]