Àm Cnuasachaidh san Scots

Le Oifigear Gàidhlig

Chaidh Àm Cnuasachaidh a lìbhrigeadh san #ScotsLeid Dimàirt le Gordon M Hay, a rinn tionndadh Scots den Bhìoball air fad san dualchainnt Doric. Bidh gnothaichean na Pàrlamaid a’ tòiseachadh gach seachdain le Àm Cnuasachaidh (Time for Reflection) nuair a gheibh daoine bho dhiofar chreideamhan – no gun chreideamh idir – cothrom an cuid smuaintean a … Leugh an corr de Àm Cnuasachaidh san Scots

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Fios naidheachd: Comataidh aig Taigh an Ròid gus ath-leasachadh air solar a sgrùdadh

Le Oifigear Gàidhlig

Deich bliadhna cha mhòr air adhart bho Achd Ath-leasachaidh an t-Solair (Alba) 2014, tha Comataidh aig Pàrlamaid na h-Alba ag iarraidh faighinn a-mach a bheil na h-ath-leasachaidhean air lìbhrigeadh a rèir nan amasan aca. Thug Achd 2014 a-steach dleastanasan ùra air buidhnean poblach beachd a ghabhail air mar a dh’fhaodte an cuid solair a chleachdadh … Leugh an corr de Fios naidheachd: Comataidh aig Taigh an Ròid gus ath-leasachadh air solar a sgrùdadh

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Tha feum aig seirbheisean aiseagan na h-Alba air ceannardas agus tasgadh ma tha iad gus ìre iomchaidh a ruigsinn

Le Oifigear Gàidhlig

Tha feum aig seirbheisean aiseagan na h-Alba air ceannardas agus tasgadh ma thathar gu bhith a’ ruigsinn ìre ris am faodar gabhail airson muinntir na h-Alba, tha Comataidh Cothromachadh-carboin, Lùtha agus Còmhdhail ag ràdh ann an aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh. Rinn an rannsachadh a chrìochnaich a’ Chomataidh bho chionn ghoirid sgrùdadh air cò ris … Leugh an corr de Tha feum aig seirbheisean aiseagan na h-Alba air ceannardas agus tasgadh ma tha iad gus ìre iomchaidh a ruigsinn

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Co-chomhairle air Com-pàirteachadh Poblach – tog do ghuth!

Le Oifigear Gàidhlig

Tha Pàrlamaid na h-Alba a’ cumail co-chomhairle air-loidhne an-dràsta mu chom-pàirteachadh coimhearsnachd. A bheil thu airson cumadh a thoirt air Pàrlamaid na h-Alba agus mar a dh’obraicheas i le muinntir na h-Alba anns an àm ri teachd? Faodaidh tu seo a dhèanamh le bhith a’ gabhail pàirt ann an deasbad air-loidhne mu chom-pàirteachadh ann am … Leugh an corr de Co-chomhairle air Com-pàirteachadh Poblach – tog do ghuth!

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Fios naidheachd: Tha Comataidh @SP_FinancePAC a’ rabhadh gu bheil feum air co-dhùnaidhean duilich mun bhuidseat gus na cunntasan a chothromachadh #gàidhlig

Le Oifigear Gàidhlig

Tha comataidh aig Taigh an Ròid air rabhadh a thoirt seachad mu cho-dhùnaidhean duilich mu chìsean is caiteachas sa bhuidseat ma tha Riaghaltas na h-Alba gu bhith a’ cothromachadh nan cunntasan agus a’ dèiligeadh ris an èiginn cosgais bith-beò agus buaidh Covid san fhad-ùine. Ann an aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh, tha Comataidh an Ionmhais … Leugh an corr de Fios naidheachd: Tha Comataidh @SP_FinancePAC a’ rabhadh gu bheil feum air co-dhùnaidhean duilich mun bhuidseat gus na cunntasan a chothromachadh #gàidhlig

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Deasbad mun Mhòd gu bhith ann am Pàrlamaid na h-Alba, 27 Dàmhair #gàidhlig

Le Oifigear Gàidhlig

Tha deasbad Gnothaichean Bhall gu bhith ann feasgar 27 Dàmhair mun Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann am Peairt am bliadhna. Thèid seo a stiùireadh le Murchadh Friseal BPA. Thèid an deasbad a chumail air Diardaoin 27 Dàmhair aig 12:45f. Seo an gluasad agus an liosta de na buill a tha air a shoidhnigeadh gu ruige seo. … Leugh an corr de Deasbad mun Mhòd gu bhith ann am Pàrlamaid na h-Alba, 27 Dàmhair #gàidhlig

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico

Bhidio ùr mu Athchuingean Pàrlamaideach #gàidhlig

Le Oifigear Gàidhlig

Tha sinn air bhidio ùr fhoillseachadh sa Ghàidhlig mu athchuingean poblach. Tha e a’ freagairt tòrr cheistean chumanta, a’ gabhail a-steach: Ciamar a chuireas tu athchuinge a-steach? Cia mheud ainm a dh’fheumas tu? Am faod e a bhith mu chuspair sam bith? Am faod mi athchuinge a chur a-steach air-loidhne? Dè thachras às dèidh dhomh … Leugh an corr de Bhidio ùr mu Athchuingean Pàrlamaideach #gàidhlig

Tadhail air Blog Pàrlamaid na h-Alba

Powered by WPeMatico