Earrann 7

Le Unknown

Foighidinn agus Buaireas
Sheall e dha Foighidinn agus Buaireas.
     A thuilleadh air a siud chunnaic mi as mo chadal gun do ghabh am Fear-mìneachaidh air làimh e, agus gun d’thug e steach e do sheòmar beag, far an robh dithis chloinne nan suidhe, gach fear air cathair dha fhèin. B’ e ainm an fhir bu shine Buaireas, agus ainm an fhir eile Foighidinn. Bha coltas air Buaireas a bhi cànranach, ach bha Foighidinn solt.

Is àill le Buaireas nithean air ball. Foighidinn deònach fuireach.

     An sin dh’fhaighnich Crìosdaidh, carson a bha Buaireas cànranach. Fhreagair am Fear-mineachaidh: Tha an athair air son gum fanadh iad ris a’ chuid as fheàrr gu toiseach na h-ath-bhliadhna. Tha Buaireas air son an t-iomlan fhaotainn air ball, ach tha Foighidinn deònach feitheamh.

Fhuair Buaireas a mhiann is chaith e an t-iomlan an tiota.

     An sin chunnaic mi gun d’thàinig fear gu Buaireas le poca ionmhais, ’s gun dhòirt e aig a chasan e: gun thog Buaireas e ’s gun rinn e aoibhneas os a chionn — a’ cur a theanga na phluic ri Foighidinn. Cha robh mi fada gabhail ealla ris nuair a chunnaic mi gun robh an t-iomlan aige air a chosg, ’s nach robh air fhàgail aige ach na luideagan.

     An sin thuirt Crìosdaidh ris an Fhear-mhìneachaidh: “Cuir tuilleadh solais air a seo dhomh.”

     Mar sin thuirt e: “Is samhla gach fear aca siud. Tha Buaireas na shamhla air daoine an t-saoghail seo, agus Foighidinn air daoine an t-saoghail ri teachd. Mar a tha thu faicinn: cha bhi Buaireas air a dhòigh mur faigh e ’n t-iomlan air ball, am bliadhna, is e sin anns an t-saoghal seo. Is ionnan sin is daoine an t-saoghail seo. Cha bhi iad riaraichte mur faigh iad an cuid de nithean maithe a-nise — chan urrainn iad fuireach gus an ath-bhliadhna, is e sin gus an ath-shaoghal, air son na cuid as fheàrr.

Eun san làimh, sin roghainn duine an t-saoghail.

     Tha barrachd buaidh san dubhfhacal ud dhaibh: “Is fheàrr aon eun san dòrn na dha dheug air iteig,” na tha an uile theisteas Dhè, mu shonas an t-saoghail ri teachd. Ach mar a chunnaic thu, gun robh an t-iomlan air a chosg aige an tiota, ’s nach robh nì air fhàgail aige ach na luideagan, is ann mar sin a bhitheas e don t-seòrsa ud uile, aig deireadh an t-saoghail seo.

An gliocas as fheàrr aig Foighidinn.

     An sin thuirt Crìosdaidh: “Tha mi nise faicinn gur h-ann aig Foighidinn a tha an gliocas as fheàrr, agus sin airson adhbhar no dhà. (l) A chionn gu bheil e feitheamh ris na nithean as fheàrr. (2) Agus a chionn gum bi glòir aigesan an uair nach bi nì aig an fhear eile ach luideagan.”

     Am FEAR: Seadh, is faodaidh tu fear a bharrachd ainmeachadh, eadhon nach teirig glòir an ath-shaoghail a-chaoidh, ach nach eil nithean an t-saoghail seo ach diombuan. Uime sin cha robh mòr-adhbhar aig Buaireas a bhi fanaid air Foighidinn, a chionn gun d’fhuair e a nithean maithe an toiseach, cho maith ’s a bhios aig Foighidinn a bhi fanaid air Buaireas, a chionn gun d’fhuair e a nithean maithe air a’ cheann mu dheireadh. Feumaidh a’ cheud fhear àite a dhèanamh don fhear mu dheireadh, a chionn gum bi an tìm ri teachd aig an fhear mu dheireadh. Cha bhi aig an fhear mu dheireadh ri àite dhèanamh do neach eile, ’s gun neach eile ri thighinn as a dhèidh. Uime sin tha e soilleir gum feum tìm gu cosg a bhi aig an fhear a tha faotainn a chuibhrinn air tùs, ach bidh a chuibhreann a-chaoidh aig an fhear a gheibh mu dheireadh e.

Fhuair Dives a chuid air tùs.

     Mar sin tha e sgrìobhte mun duine shaidhbhir: “Fhuair thusa do nithean maithe ri àm dhuit a bhi beò, agus Lasaras mar an ceudna droch nithean, ach a-nis tha esan a’ faotainn sòlais agus tha thusa air do phianadh.” [Lùcas 16:25]

     CR.: Tha mi faicinn nach e bhi sanntachadh nithean a tha làthair as fheàrr idir, ach a bhi feitheamh ri nithean a tha ri teachd.

Chan eil na ceud nithean ach diombuan.

     Am FEAR: Tha ’n fhìrinn agad. Chan eil nithean a chithear ach diombuan, ach tha na nithean nach fhaicear sìorraidh. Ged a tha sin mar sin, a chionn gu bheil nithean a tha làthair agus ar miann feòlmhor nan dlùth-choimhearsnaich da chèile, tha iad a’ tuiteam an gaol a chèile: air an làimh eile, tha ar miann feòlmhor agus nithean ri teachd nan coigrich da chèile, agus air an adhbhar sin, tha iad a’ buanachadh anns an dàimh sin. [2 Cor. 4:18; Ròm. 7:15-25]


Tadhail air TURAS A’ CHRÌOSDAIDH le Iain Buinian

Powered by WPeMatico

Fo-thiotalan – Subtitles

Le Garrett Anderson

Hallo a dhuine ’s a mhnathan uaisle! Tha mi a’ sgrìobhadh dhuibh an diugh airson fiosrachadh a thoirt dhuibh mu’m chàraid a tha ag obair air fo-thiotalan Gaeilge. Mar a Ghàidhlig bidh a’ chuid mhòr de na meadhanan anns a’ Ghaeilge a’ tighinn le fo-thiotalan anns a’ Bheurla. Well, tha mo chàraid a’ cur fho-thiotalan Gaeilge an àite na Beurla air bhideothan Gaeilge. Tha e an dòchas gum bi na bhideothan aige cuideachail do dhaoine a tha a’ foghlam a’ chànain. Gliog an seo airson tuilleadh fhaicinn: Fo-Thiotalan Gaeilge

Hello ladies and gentlemen! I am writing to you all today to tell you about my friend who is working on Irish subtitles. Like Scottish Gaelic, the majority of mass media in Irish comes with subtitles in English. Well, my friend is putting Irish subtitles in place of the English on Irish videos. He hopes that his videos will be helpful to people who are learning the language. Click here for more information: Irish Subtitles


Tadhail air Sìr mi, Alba! – Hire me, Scotland!

Powered by WPeMatico

Às mo chiall?!

Le Anndra Cook-Jolicoeur

Ro àm dìnnearach chuir mi romham a dhol a-mach airson sgrìob a ghabhail. Tha e math airson slàinte dhaoine beagan eacarsaich fhaighinn.

Ach bha an teothachd timcheall air -20°C. Smaoinich! Dè do bheachd? An robh mi às mo chiall?
Ach bha mi air a bhith a’ fuireach aig an taigh fad an latha an-diugh, co-dhiù gu ruige sin, ‘s cha b’ urrain dhomh an còrr dhen latha a chur seachad gun a bhith a’ dol a-muigh air neo chuireadh seo mi às mo chiall!

Gu nàdarrach chuir mi aodach blàth orm. Fiu ‘s fo-aodach a’ gheamhraidh, ‘s e sin ri ràdh le casan fada, gam chumail ro-blàth. ‘S mar sin thug mi an t-sràid orm.
Nuair a bha mi a’ coiseachd, chunna mi solais na Nollaige a tha fhathast ann air taobh a-muigh nan taighean. Mar a chì thu, stad mi mionaid gus dealbh neo dhà a thogail. Air an làimh chlì, shuas, solais na Nollaig air neo a’ gheamhraidh le solas trafaig.

Cha deach mi ro fhada. Ach ràinig mi Talla a’ Bhaile le Craobh na Nollaig ‘s solais eile air taobh a-muigh an togalaich. Abair sealladh!
‘S ged a bha mi air mo reothadh leis an fhuachd thug mi dealbh eile. Seo Talla a’ Bhaile.Bha mi gu tur toilichte a bhith air ais aig an taigh an dèidh sin. Bha dìnnear mhath agam.: iasg agus sliseagan. Ach tha mi a’ dèanamh fiughair ris an t-earrach a-nis.

Tadhail air Eadar 2 Sgeul

Powered by WPeMatico

Oidhche Shamhna 2010 (do Jane Adams)

Le guthannagaidhlig

Cha b’ e ach faclan dealanach a bh’ annad
ach thàinig an latha a thug mi an cuan orm
gu eilean siar
far an d’fhuair mi fàilte shunndach.
Dh’fhàs thu beò nam shaoghal dhomh.

‘S e neart nam anam a th’ annad
agus thàinig an latha a thug thu an cuan ort
gu eilean siar.
Mairidh tu beò nam chridhe dhomh.
Gum faigheadh tu fàilte shunndach.

Catrìona NicUilleim


Tadhail air Guthan na Gàidhlig

Powered by WPeMatico

Ceithir rudan so-dhèanta, ’s aon do-dhèanta

Le

Faodadh duine gleac cailis òr

bhon greim iarann Macaibh Mór,

no gaisgeach an rùn a tha e a’ sanntachadh

siolc bho na searr-fhiacal uilhbheist a-mach,

no troimh tòinean mion-chorrach

diùlannach snàmh thar a’ chuan onfhadhach,

no bho ceann na h-ìompireachd

air a sglaim crùn-òr leis am propaireach,

ach cha b’urrainn dhut riamh atharrachadh

beachd na h-amadan rag-mhuinealach.


Tadhail air

‘S ann an seo far a bheil mo chridh’

Powered by WPeMatico

Faire chlaidh

Le

Cha dìochuimhnidh mi an h-oidhche Samhain

nuair a bha mi am measg a’ chlachain

air a chuairteachadh le leacan

’s nuair a bha a’ ghealach a deàlrachadh

air na craobhan ’s na duilleagan

a bha a’ crochadh bho na meanglan

soillseachadh mar bloighean na teine,

’s s’ ann air mo bheulaibh —

a h-aodann mhaiseachadh bàn

’s fiamh-ghàire air a tharraing

sgaoilteach dearg leathann

bho cluas gu cluas,

lethcheann gu lethcheann —

a bha bana-cleasaiche na seasamh

mar tè shluaigh a’ chruinn’ eile.

Ghoid mi phòg bhuaip’ an uair sin

mus do theich i air falbh.

Ach, na dìochuimhneam seo riamh!


Tadhail air

‘S ann an seo far a bheil mo chridh’

Powered by WPeMatico