Ceann-Là Deamhnaidh an Tax Return

Le Alistair Paul

Duanag a sgrìobh mi nuair a bu chòir dhomh a bhith a’ lìonadh m’ aithris-chìse. (Dealbh le GotCredit) Chagainn bliadhna eile orm Is thilg i a mach mar smugaid mi Air aghaidh na Bliadhna ùir Lom Nollaig mo phòcaidean Bhogaich Callainn mo cheann Là breitheanais a’ fantainn orm An là nach gabh sheachnadh Do na …


Tadhail air

Powered by WPeMatico

Am Fear a Chuir Ruaig air na Speachan

Le Alistair Paul

Le ràith nan speuchan a dlùthadh oirnn seo duan mu ghaisgeach a chuir ruaig air na biastagan buaireanta sin. Am faram a thàinig às a chàr Am fear a chasgair na speachan Chuireadh e clisg air na bodhair Ceithir cuibhlichean cuagallach A’ bogadaich gu aighearach Bho phoit-tholl gu poit-tholl Aig astar a bha smuaineachail An …


Tadhail air

Powered by WPeMatico

Tàidh

Le Alistair Paul

Ged a tha an saoghal air fàs nas neo-fhoirmeile agus is tric a chithear fir gnìomhachais is poilitigs às aonas tàidh orra san latha th’ann, tha fhathast cuid a shuidheachaidhean ann far a bheilear a’ sùileachadh gun cosg na fir tàidh. Ach nach e rud caran neònach a th’ann an tàidh nuair a smaoineachas sinn mu dheidhinn?

Taidh

Faigh deagh-phìos anairt
Fear le dath a thig riut
Nam faighear a leithid ann
An taobhsa den chruinne

Geàrr dheth stiall dìreach
Leud a h-aon no dà òirleach
Stiall a thèid barra-chaol
Bho earball gu earball

Cha bu mhiste thu goban a chur ann
Fear dhiubh aig gach ceann
Mus tèid mu do mhuineal an stiallsa
Snaimh air a ceangail innte gu finealta

Teannaich an t-snaidhm mu d’amhaich
Gus am bi thu an impis do thachdadh
Gun stad a chur gu h-iomlan
Air fuil fhaighinn gu d ‘eanchainn

Feuch am fàg thu fad fada gu leòr
Fear a ghabhas greimeachadh air
Mas ann ann an sabaid thu
No air do shlaodadh mar chù

‘S tus’ san urrainnear suim a chur a-nis
Ge duine ìosal no uasal thus’
Na dìochuimhnich; mus fhalbh thu robhad
A’ chòrr de d’ aodach a chuir umad

Share


Tadhail air

Powered by WPeMatico