Marbhrann do Thriùir Sheann Fhleasgach

Le Steaphan MacRisnidh

Marbhrann do Thriùir Seann Fhleasgach (2 earrann) le Rob Donn MacAoidh agus eadar-theangachadh le Dòmhnall Caimbeul don Bheurla Ghallda

THREE AULD CARLS (Twa verses) Frae the Gaelic o Rob Donn Mackay bi Donald Campbell

Aon duine ’s bean on tàinig iad, 
Na bràithrean ud a chuaidh, 
Bha an aon bheatha thìmeil ac’, 
’S bha ’n aodach dhen aon chlòimh: 
Mun aon uair a bhàsaich iad, 
’S bha ’n nàdar dhen aon bhuaidh: 
Chaidh ’n aon siubhal dhaoine leo’, 
’S chaidh ’n sìneadh san aon uaigh.

Faclan:

oo = clòimh

raxed out = sìnte

Ae mither, faither brocht them up,
thir brithers here the nou,
and ae lane lifetime wrocht them up,
claithed them in ae oo.
Their last braith was the meanest,
their nature less nor brave;
they’re murned by just the keenest
an raxed out in ae grave.

Bu daoine nach d’ rinn briseadh iad,
Le fiosrachadh do chàch;
’S cha mhò a rinn iad aon dad,
Ris an can an saoghal “gràs”;
Ach ghineadh iad, is rugadh iad,
Is thogadh iad, is dh’fhàs,
Chaidh stràc dhen t-saoghal thairis orr’,
’S mu dheireadh, fhuair iad bàs.

They never troubled ither chiels
leastweys, nane said they did;
nor yet, afore they cowped the creels
did they dae ocht o guid.
Born the same and grown the same,
baith frae the same seed,
they walked the plank til their last hame
and bide thegither, deid.

cowp the creels = overturn the baskets – còp na clèibh


Tadhail air An t-Oide

Powered by WPeMatico